Begrundelse af bestyrelsens forslag

Visninger: 305

Forslag til Marielyst Grundejerforenings generalforsamling søndag den 6. august 2017

Guldborgsund kommune indkaldte til offentligt vandmøde i december 2016 på Marielyst Højskole

Her opfordrede Kommunen MG om at præsentere dem for et færdigt projektforslag som de kan tage stilling til, hvis de skal deltage aktiv i problemløsningen. Projektet vil koste ca. 1 million kr.

Bestyrelsen anbefaler et ekstraordinært kontingent et engangsbeløb på kr. 350.-kr. pr. parcel, til udarbejdelse af et projektforslag om etablering af dræntilslutning for alle parceller som detaljeret beskriver hvor sandfangsbrønde dræn og hovedledninger skal ligge og hvor de skal føres til afvandingskanalerne. (Bøtø Nor)

Beløbet indbetales pr. 1. oktober 2017.

Begrundelse.

Projektforslaget, hvis det bliver vedtaget, skal fremsendes til Guldborgsund kommune, som skal sikre, at der etableres en selvstændig organisation til etablering af dræntilslutnings og afvandingsmuligheder for alle grundejere i Marielyst grundejerforenings dækningsområde. Alle grundejere skal være omfattet og bidrage til laugets drift.

Det er kun Guldborgsund kommune der kan oprette et offentlig/privat vandlaug. Og kommunens udmelding er at hvis de går ind i projektet vil de præsentere alle grundejere om hvad dette kommer til at koste.

Kommunen vil sende forslaget til urafstemning til alle grundejere i Marielyst Grundejerforenings område og for at gå videre med projektet kræver de mindst 60 % af grundejere siger jå.

Ved MG´s medlemsundersøgelse i august 2015 tilkendegav ca. 25 %, at de havde vandproblemer på deres grunde.

Der har været et stigende antal henvendelser til grundejerforeningen de senere år, om at tage initiativ til at få kommune og forsyning til at tage ansvar for, at der skabes dræn tilslutning muligheder for alle grundejere.

Efter ca. 5 års uafbrudte forsøg på fra grundejerforeningens side, at få kommunen og forsyningen til tage ansvar for at skabe dræningsmuligheder for medlemmer af MG, og på at få kommunen som aktiv medspiller i at får dannet et offentligt pumpelag for hele Marielyst området, må vi konstatere at det ikke er muligt.

Kommunen har afvist at indgå i sådanne bestræbelser, og de øvrige grundejerforeninger har afvist at indgå i et evt. fælles offentligt pumpelag, da de ikke mener at have vandafledningsproblemer, da de har fået etableret dræningsmuligheder finansieret af kommunen inden kommunesammenlægningen.

Dvs. at det er fællesskabet os alle der solidarisk har været med til at betale for deres dræningstilslutningsmuligheder dengang, da det blev finansieret af ejendomsskatter og afgifter alle grundejere betaler til kommune og forsyning. De har altså ikke betalt særskilt for at have etableret dræntilslutningsmulighed, men alene dræn på egen grund. De øvrige grundejerforeninger har trods dette ikke ønsket at støtte et fælles vandlaug for hele Marielyst.

Det betyder at Marielyst grundejerforenings medlemmer nu står alene med problemet med vandafleding og dræningsproblemer mange steder i vores område.

Det vedvarende pres fra grundejerforeningens side og den tiltagende presseomtale af problemerne, samt stærke eksempler på voldsomme problemer for en del grundejere har dog bevirket, at kommunen har afholdt 2 offentlige møder i 2016 om problemstillingen.

De 2 stedfundne offentlige møder i 2016, arrangeret af kommunen og forsyningen, synliggjorde klart de massive vandproblemer og manglende afvandningsmuligheder og dræningstilslutningsmuligheder mange oplever.

På trods af dette står det efter møderne imidlertid helt klart, at kommune og forsyning ikke vil udvide, nuværende dræningledninger, og heller ikke etablere nye muligheder, samt at det er overladt til den enkelte grundejer selv at finde løsninger.

Kommunen har fastholdt at det er grundejernes eget ansvar at komme af med overfladevandet, og at de opfordrer til, at de enkelte grundejere slår sig sammen, evt. i mange små lokale vandlaug, og selv etablere dræn og afvandingsmuligheder, med egen bestyrelse og adm. og egen økonomi.

Kommunen har opfordret til man bør slå sig sammen, f.eks. enkelte veje og så lave deres eget vandlag. Det kan betyde, at der på sigt vil kunne dannes rigtig mange selvstændige vandlag, som så selv skal stå for og finansiere etablering og drift at dræningen.

Kommunen har samtig sagt at kapaciteten IKKE vil blive udvidet, altså at der ikke, vil blive etableret nye afvandinsgsmuligheder, og at alle de evt. nye vandlag skal føre dræningsledninger hen til de eksisterende ledninger.

Guldborgsund Kommune har, både på de to offentlige møder og overfor MG opfordret til, at grundejerforeningen udarbejder et projektforslag om hvordan en vandafledningsplan for grundejerforeningens medlemmer vil kunne se ud.

En sådan plan skal så sendes til kommunen, som så vil vurdere om de under en eller anden form vil deltage i det videre arbejde på at etablere et fælles vandlaug for området, samt hvilke betalingsmodeller der evt. vil kunne anvendes.

Med udgangspunkt i den beskrevne udvikling og de pågåede drøftelser med kommunen, og ikke mindst for at skabe et grundlag for medlemmerne i et fælles solidarisk initiativ, til at der kan dannes et selvstændigt offentligt vand og pumpelag for MG´s medlemmer, stilles forslaget.

Forudsætningen herfor er, at alle medlemmerne bidrager økonomisk, og at der dannes en selvstændig bestyrelse og organisation til varetagelsen af denne opgave. Det betyder så, at det herefter er vandlauget der i samarbejde med kommune og forsyning skal udarbejde vedtægter og betalingsmodel for medlemmerne.

Det er grundejerforeningens sidste mulighed for at hjælpe medlemmerne, vi forsøger at få en fælles vandafledningsløsning for medlemmerne, og at få udarbejdet et sådant projekt der kan skabe nye muligheder, så man ikke står alene med problemerne, men får en organisation, der kun har dette formål.

Hvis generalforsamlingen forkaster forslaget, om det ekstraordinære kontingent på 350,00 kr. betyder det at der ikke kan udarbejdes et projekt, og at det er den enkelte grundejer, der står alene med problemet, og så selv må tage fornødne initiativer til samarbejde og aktuel dannelse af små vand/dræningslaug for enkelte veje, med egen bestyrelse, administration og økonomi.

Efter min begrundelse af bestyrelsens forslag vil Statsautoriseret Grundforbedringskonsulent Kjeld Morell, der også er en kapacitet på vandaflednings – og dræningsområdet, nærmere orientere om mulighederne og hvad et evt. projet vil indebære.