Indkomne forslag 2

Visninger: 525

Forslag 2.

Forslag til ændring af §4

Nuværende § 4

§4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første søndag i august måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af skriftlig indkaldelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden, vedlagt forslag der skal behandles på generalforsamlingen, og ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsættes skriftlig og skal være formanden i hænde inden 15. juni.

Forslag der modtages inden 15.april udsendes med indkaldelsen og dagsordenen. Forslag der modtages i perioden 15.april – 15.juni offentliggøres på hjemmesiden og omdeles på generalforsamlingen

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af: formand, kasserer, bestyrelse, suppleanter og revisorer

7. Eventuelt

Valgene foretages for hver kategori for sig.

Uanset antallet af ejere har hver ejendom én stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Ny § 4

§4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første søndag i august måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af skriftlig indkaldelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden, vedlagt forslag der skal behandles på generalforsamlingen, og ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsættes skriftlig og skal være formanden i hænde inden 15. juni.

Forslag der modtages inden 15.april udsendes med indkaldelsen og dagsordenen. Forslag der modtages i perioden 15.april – 15.juni offentliggøres på hjemmesiden og omdeles på generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning offentliggøres på foreningens hjemmeside 14 dage før ordinær generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af: formand, kasserer, bestyrelse, suppleanter og revisorer

7. Eventuelt

Valgene foretages for hver kategori for sig.

Uanset antallet af ejere har hver ejendom én stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Begrundelse for ændringen

På den ordinære generalforsamling møder normalt ca. 120 medlemmer op. Formandens oplæsning af beretningen tager mange gange uforholdsmæssig meget tid, og det er et problem for medlemmerne, at huske hvad der er blevet sagt (så man kan stille spørgsmål til beretningen). Ved at offentliggøre beretningen på hjemmesiden inden generalforsamlingen, kan medlemmerne have læst beretningen og evt. forberedt spørgsmål på forhånd.

Beretningen på generalforsamlingen kunne så kortes ned til et resume af den offentliggjorte beretning. Hvorved der ville blive bedre tid til spørgsmål og svar i forbindelse med beretningen.

Desuden ville alle medlemmer (ca. 2990) inden generalforsamlingen have mulighed for at orientere sig og tage stilling til, om man skal møde op på generalforsamlingen for at få svar på evt. spørgsmål.

Dette vil formentlig også skabe en større interesse for generalforsamlingen, og dermed et større fremmøde.

Hvis man samtidig ser på de problemer, der er med afvanding af overfladevand, vil dette formentlig fylde meget i beretningen de kommende år.
Så der vil det også være en fordel med oplysninger inden generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bent Rasmussen

Regnfangvej 29 (sommerhus adresse)