Forslag til generalforsamlingen 2021

Visninger: 332

 

 

Forslag fra bestyrelsen:

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag 1 - til behandling på Marielyst Grundejerforenings ordinære generalforsamling 2021.

BAGGRUND FOR VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Baggrunden er, at modernisere vedtægterne og ikke mindst at vedtægtsændringer kun fremadrettet kan gennemføres efter en sæd- vanlig foreningsproces. Mere specifikt indeholder dette forslag om vedtægtsændringer følgende hovedpunkter:

 • Justering af foreningens formål til at bevare området som et sommerhusområde
 • Forpligtelse til at medlemmerne beskærer beplantning mod veje
 • Ikke i orden at området har reklameskilte eller ukorrekte vejskilte
 • Overgang til elektronisk kommunikation med email
 • Vedtægtsændringer kræver mere end en generalforsamling
 • Tegningsregler strammet op
 • Begrænsning af foreningens hæftelse

Vedtægterne er senest ændret på den ordinære generalforsamling den 4. august 2019.

BESKRIVELSE AF ÆNDRING TIL VEDTÆGTERNE:

Nedenfor findes de samlede vedtægter efter de ændringer bestyrelsen foreslår. Rettelsesmarkeringer viser, hvad der foreslås slettet henhold- svis tilføjet i forhold til de før forslaget gældende vedtægter. Gennem- stregning betyder, at teksten slettes og rød tekst, at der er tilføjet tekst. Det er et samlet forslag med alle ændringer samlet som et forslag.

Vedtægter for Marielyst Grundejerforening

 

§ 1. NAVN

Foreningens navn er ”Marielyst Grundejerforening.” Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

§ 2. FORMÅL

 

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser, såvel over- for offentlige myndigheder som private, i sager af almen interesse for grundejerne.

At foranledige at private fællesveje samt fælles faciliteter vedligeholdes.

At der skabes et godt miljø for beboerne i området. At foreningens om- råde bevares som et sommerhusområde med et godt miljø for bebo- erne.

Som medlem af grundejerforeningen kan optages enhver ejer af fast ejendom, der er beliggende øst for Bøtø Ringvej, samt syd for Marielyst Strandvej til Bøtø skoven.

Andre medlemmer kan optages med bestyrelsens samtykke.

Medlemskredsen består af tinglyst/servitusservitutpålagte og frivillige medlemskaber.

§ 3. MEDLEMMERS FORPLIGTELSER

Den enkelte grundejer har pligt til at beskære beplantning mod offen- tlig vej, private fællesveje og stier ind til skel, samt holde rabatten fra vejkant til skel, efter kommunens forordninger for offentlig vej, herunder græsslåning og friholde området for buske og træer som beskrevet i love og bestemmelser for veje i området.

Opsætning af reklameskilte, vejskilte og lignende i såvel rabat som på den enkeltes grund er ikke tilladt. Trafikregulering af enkeltveje via vejskilte skal ske ud fra en overordnet vurdering af den samlede infra- struktur i et givent område.

Hvis en grundejer i forbindelse med nybyggeri eller om- og tilbygn- ing, samt brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m.

belaster veje eller rabatter, så der opstår skader, er denne forpligtet til at genetablere vejen/rabatten til samme stand som forud for skadens op- ståen. Ved større byggeri er bygherre/grundejer forpligtet til at advisere grundejerforeningen om øget tung trafik på vejene.

Det er medlemmernes forpligtelse at holde kontaktoplysninger ajour- førte, så kommunikation fra foreningen fortrinsvis kan foregå med email.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en weekenddag inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved fremsendelse af skriftlig indkaldelse til medlemmerne via email til medlemmernes registrerede emailadresser med angivelse af dagsorden, vedlagt forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad samt på foreningens hjemme- side. I de tilfælde, hvor der ikke er registreret en email, fremsendes et sædvanligt brev til medlemmet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være formanden i hænde inden 14 dage før generalfor- samlingen.

Bestyrelsen offentliggør indkomne forslag på foreningens hjemmeside, og de fremsendes til medlemmer med email senest en uge før general- forsamlingen samt uddeles på generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning offentliggøres på foreningens hjemmeside 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  • a Forslag fra bestyrelsen
  • b Forslag fra medlemmer5. Fastsættelse af kontingent
 5. Godkendelse af budget og kontingent
 6. Valg af: formand,kasserer,bestyrelse, suppleanter og revisorer
 7. Eventuelt

Valgene foretages for hver kategori for sig.

Stemmeret på en generalforsamling kræver, at man ikke er i restance med kontingent. Uanset antallet af ejere har hver ejendom én stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forslag behandles kun på generalforsamlingen, når forslagsstiller per- sonligt er til stede og præsenterer forslaget.

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal af de af- givne stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Er det

fornødne antal medlemmer ikke til stede, udgår sagen af dagsordenen, og en ekstraordinær generalforsamling indkaldes. På denne ek- straordinære generalforsamling afgøres spørgsmålet uanset det frem- mødte antal medlemmer ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, og skal indkaldes, når mindst 100 medlem- mer skriftligt fremsætter et begrundet krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

§ 6. BESTYRELSE

 

Foreningens interesser varetages i øvrigt af en bestyrelse på 7 medlem- mer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter.

Grundejere med helårsbeboelse kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.

Den daglige forretningsførelse varetages af formanden på foreningens vegne, og ved økonomiske forhold af formand og kasserer i forening. Foreningen tegnes enten af formanden og et bestyrelsesmedlem sam- men eller af tre bestyrelsesmedlemmer sammen.

Ved afgang i bestyrelsen indtræder suppleanten i det afgående medlems resterende periode.

Genvalg kan finde sted.

Foreningens formand vælges på lige år, kasserer på ulige år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med henholdsvis 3 på lige år og 2 3 på ulige år.

 1. og 2. suppleant vælges for en periode af 1 år, og deltager i besty- relsesmøder uden stemmeret

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og andre efter behov, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsor- den.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et flertal af besty- relsesmedlemmerne finder det fornødent, dog mindst 4 møder årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af de valgte bestyrelses- medlemmer er til stede. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er forman- dens stemme afgørende.

Referat af bestyrelsesmøder med angivelse af trufne beslutninger skal optages i foreningens forhandlingsprotokol efter underskrivelse af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Referat lægges på hjemmesiden i notatform.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen kan ansætte lønnede arbejdskraft medarbejdere.

§ 7. REGNSKAB OG KONTINGENT

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. april til 31. marts.

Regnskabet skal revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsam- lingen for 2 år ad gangen.

Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab for forrige regnskabsår og budget for indeværende regnskabsår fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Kontingent for det påbegyndte regnskabsår fastsættes hvert år af på den ordinære generalforsamling. Udgangspunktet er en årlig regulering i forhold til den af Kommunernes Landsforening besluttede fremskrivn-

ings-procent. Udgangspunktet for kontingentet er aktivitetsplan og budget.

Kontingentet opkræves hvert år i maj juni måned.

Foreningen hæfter alene for foreningens forpligtelser med sin formue.

§ 8. UDMELDELSE

 

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med et halvt års forudgående varsel til en 1. april og senest den 31. december i et regn- skabsår.

Dette gælder dog ikke medlemmer med tinglyst/servitutpålagt medlem- skab.

§ 9. OPLØSNING

 

Foreningens opløsning kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Såfremt kun den anden af disse betingelser er opfyldt, indkalder besty- relsen til en ekstraordinær generalforsamling, og denne er da altid beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Opløsningsforslaget kan da vedtages med 2/3 majoritet af de repræsenterede afgivne stemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle aktiver og midler anv- endes til Forskønnelse af foreningens medlemsområde tilbagebetales til de medlemmer af foreningen, som har betalt kontingent de sidste tre år.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse herom.

 

Forslag fra medlemmer:

Forslag 1:

FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Bestående vedtægter:

Vedtægter for Marielyst Grundejerforening

 • 1. Navn

Foreningens navn er ” Marielyst Grundejerforening ” Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

 • 2. Formål

At foranledige at private fællesveje samt fælles faciliteter vedligeholdes. (linie 3)

I § 2 Formål, tilføjes til:

At foranledige at private fællesveje samt fælles faciliteter vedligeholdes. Bestyrelsen må kun indgå aftaler, der varetager medlemmernes in- teresser bedst. Ved aftaler om rivning af grusveje, skal det fremgå af aftalen med den der skal rive vejene, at rivningen ikke må foretages, hvis vindstyrken er over 6 sek/m

Klaus Folmann, Bukkarvej 19, 4873 Væggerløse

Forslag 2:

FORSLAG TILSTØVBINDER ALLE GRUSVEJE I GRUNDEJERFORENINGEN

Da Grundejerforeningen pt. kun kommer støvbinder på gennemgående grusveje, vil vi foreslå, at det besluttes på generalforsamlingen, at alle grusveje bliver behandlet med støvbinder, da generne på mange stikveje også er meget store.

 1. eks er stikvejen på Pimpernelvej blevet 2 til 3 gange så lang i forbindelse med den nye udstykning og der vil komme et meget stort pool-hus for enden af stikvejen, så trafikgenerne vil blive meget store, når vi kommer ind i tørre perioder, hvis der ikke gøres noget ved støvet.

Umiddelbart er det lidt uforståeligt, at alle grusveje i Grundejerforenin- gen ikke bliver holdt med støvbinder.

Steen og Alice Pedersen, Pimpernelvej 34, 4873 Væggerløse Henning og Bente Dahl, Pimpernelvej 15, 4873 Væggerløse

Forslag 3:

FORSLAG TIL BUMP LUPINVEJ

Jeg har et forslag til bump på vejen fra Bøtø Ringvej til Lupintovet Hastigheden er alt for høj på denne meget lige strækning.

Det er kun et spørgsmål om tid før der sker noget…

Henning Lindstrøm, Lupinvej 112, 4873 Væggerløse

Forslag 4:

INDMELDELSE I FL

 

Vi vil gerne komme med et forslag om at Marielyst grundejerforening melder sig ind i fritidshusejernes landsforening (FL). Der er mange fordele ved at være medlem af FL (juridisk bistand, forsikring mv.) Det koster 50,-kr. pr. fritidshus i årligt kontingent.

Hvis det vedtages og det efterfølgende kræver, at det årlige kontingent til Marielyst grundejerforening skal hæves, stiller vi et forslag om at kontingentet til Marielyst grundejerforening bliver hævet med de 50,- kr.  

Med venlig hilsen

Rasmus Ravn & Peter Bernholm 

Pimpernelvej 40 & 44