Referat generalforsamling 2015

Visninger: 1898

Marielyst Grundejerforenings generalforsamling søndag d. 2 august 2015. 

Der var fremmødt 110 stemmeberettigede medlemmer.

Formand Ebbe Edvardsen bød velkommen. Traditionen tro startede generalforsamlingen med at synge Marielystsangen.


Dagsordenen blev fulgt.

Punkt 1.

Til dirigent blev Henrik Larsen foreslået og valgt.

Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed, og nedsatte et stemmeudvalg. Leif Petersen, Claus Clausen og Jørgen I. Hansen blev valgt. Dirigenten oplyste at generalforsamlingen forventes at slutte kl. ca. 12.00.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning.

Beretningen er opdelt i 4 afsnit. Bestyrelsens beretning ved Ebbe Edvardsen. Vejberetning ved Jens Otto Olsen. Tilsynsberetning ved Almar Møller. Hegn og rabatter ved Søren Thomsen.

Debatten om beretningerne blev taget under et.

Debatten gengives i summarisk form.

Leif Rasmussen Riddersporevej takkede bestyrelsen for et rigtig godt arbejde. Gav udtryk for at han var meget glad for Torvet. Gav udtryk for at han ikke kunne forstå ,at man gav tilskud til vejlaug, når nogen brugte disse penge til at lave vejbump. Var glad for den medlemsundersøgelse ,der er sat i gang. Vedr. drænmuligheder fandt han det vigtig ,at der var dræningsmuligheder for grundejerne. Har selv henledt kommunens opmærksomhed på et dræn der skulle ligge i Ødegårdsudstykningen. 

Lisbeth Rasmussen spurgte til den planlagte Pier. Hvem har besluttet den?

Resedavej 18. Takkede bestyrelsen for deres arbejde. Spurgte til prisen for dræning, såfremt det måtte blive den enkelte grundejer der selv skal betale. Mente det var positivt, at man burde kunne cykle på diget. Var tilfreds med hustilsynet, og mente at det var vigtigt fortsat at kunne se at tilsynsmanden havde været der, og at der fortsat burde lægges en besøgs seddel i postkassen hver gang. Vedr. hegn og rabatter mente han, at det var en god ide at lade det være kommunen, der i sidste ende griber ind, hvis de fra grundejerforeningen fremsendte varslings -og påkravsmeddelelser ikke bliver efterkommet.

Vestergaard Bøtøvej. Cykling på diget er ok. Vedr. tilsyn ønskes der forsat ilagt seddel i postkassen. Går ind for at der bør være dræningsmuligheder for alle ,og at eksisterende dræn renses.

Mogens Christensen Græsstien. Er ikke tilhænger af cykling på diget. Kan være farligt for de gående. Der er fin mulighed for at cykle på brandvejen. Gjorde opmærksom på udkørselsforhold til Bøtøvej fra Græsstien, hvor stor hæk forhindre et klart udsyn. ST. Hegn og rabatter vil se på forholdene. Er tilhænger af, at der fortsat lægges en seddel i postkassen ved tilsyn.

Ebbe E. svarede på diverse spørgsmål.

Vedr. vejbump administreres disse af de enkelte vejlaug, der også selv administrerer tilskuddet fra grundejerforeningen. Tilskuddet skal anvendes til veje og vedligeholdelse.

Vedr. dræningsmuligheder har grundejerforeningen tegninger over hvor dræningstilslutningerne er, hvis man er i tvivl om hvor disse er.

Vedr. Pier´en er denne vedtaget af kommunen.

Pris på dræning . Formentlig ca. 11- 1200 kr. årligt, hvis det er et privat pumpelag alene for Marielyst Grundejerforenings medlemmer. Men vi ønsker fortsat et fælles offentligt pumpelag. Men vi mener ikke dette er rimeligt. I har alle betalt ejendomsskatter, og de dræningsmuligheder de øvrige grundejerforeninger har fået etableret, har vi været med til at betale, da det er sket via ejedomsskatter som alle har bidraget til. Der er ikke opkrævet særskilte bidrag til etablering af dræningstilslutningsmuligheder.

Guldborgsund kommune har overtaget de dengang bestående drænledninger fra den gamle kommune. Og de var finansieret af kommunens indtægter fra bl.a. ejendomsskatterne.

Vi har mange grundejere der har store problemer med afvanding. Derfor er det kommunens ansvar at der etableres dræningstilslutningsmuligheder for alle grundejere. Håber at rigtig mange vil møde frem til det møde der forventes afholdt i efteråret med kommunalbestyrelsen.

Bjergfyrvej 1 ønsker ikke cykling på diget. Vedr. fræsning af veje er det ok, desværre  var dette ikke varslet, og det  sviner meget. Vedr. vedligeholdelse af rabatter er det en livfarlig beskæftigelse langs Ringvejen.  Der køres alt for stærkt. Hastigheden bør sættes ned. Hvorfor må man køre 50 km. I timen på grusveje? Vejformanden oplyste, at hvis man gerne vil vide hvornår fræsning og støvdæmpning bliver udført, er man velkommen til at ringe til ham. Det er typisk tidligt på året sidst i april/ først i maj, og i efteråret omkring efterårsferien.

Vedr. hastighedsspørgsmålet oplyste Ebbe E. at kommunen ikke vil nedsætte hastigheden på Ringvejen.  MG har hvert eneste år forsøgt at få kommunen til at nedsætte hastigheden – forgæves. Vedr. skiltning  er der en ulogisk skiltning. Vi vil gerne have 40 km. skilte, men det vil kommunen ikke-og vi kan ikke tvinge dem.

Birthe Christensen Soldugvej gjorde opmærksom på, at der i færdselsloven står at det er tilladt at cykle på private veje og stier. Forstår ikke det kan være et problem at cykle på diget som, forslået.

Kappelejevej 14 . Vedr. hegn og rabatter bør der sættes ind overfor forholdene på Mælkebøttevej 41. Det har været et problem i årevis. Der sker ikke noget. Mener at grundejerforeningen bør sikre dette. Ebbe E. svarede, at vi desværre ikke kan gøre noget før det bliver et trafiksikkerhedsmæssigt problem.  Men vi forsøger at kontakte kommunen igen.

Leif Petersen gav udtryk for at cykling på diget, som det er foreslået-uden for de store sommerhusområder er helt i orden. Vores dige er rigtig godt, og kan sagtens tåle cykling.

Majken Baltzer Holmegårdsvej . Hastigheden bør ned på 40 km timen. Og Soldugvej gav udtryk for, at hvis man blot kører efter forholdene, så giver det sig selv.

Resedavej 18 opfordrer til at det indskærpes at hunde skal føres i snor. Løse hunde er ikke ønskelige.

Bent Rasmussen Regnfangvej.  Vedr. hjemmesiden synes han den er god, men at der mangler opdateringer. I år er formandens beretning ikke lagt ind på hjemmesiden. Vedr. den udsendte medlemsundersøgelse, har han haft problemer med f.eks. svaret vedr. hjemmesiden -. Svarfeltet blev lukket ned.

Vedr. afvanding, mente han, at det der måske kunne sætte gang i projektet ville være at få lavet et tillæg til spildevandsplanen, eller at få Bøtø nors forældede regler og vedtægter ændret.

Fyrrestien 2. Opfordrede alle hundeejere til at sikre at deres hundes efterladenskaber fjernes. Det er ejers ansvar at få samlet det op.

Eva Ebbesen Lupinvej. Støj fra havearbejde hos naboer er ofte et problem. Kan der fastsættes nogle regler herfor? Tidspunkter? Ebbe E. Det kan grundejerforeningen ikke. I givet fald er det en politisag. Resedavej 18 gav udtryk for ,at grundejerforeningen bør overveje at indføje nogle retningslinjer for støj i vedtægten, det har mange andre gjort.

Ebbe E. samlede op på spørgsmål.

Vedr. cykling på diget handler det om at man bør kunne cykle fra Bøtøskoven sydover, og fra Elkenøre og nordpå. Ikke ud for det store sommerhusområde. Diget kan tåle det.

Vedr. hastighedsskiltning. Når vi kører ind i Marielyst gælder bymæssig kørsel som 50 km.i timen.  Men der er 60 km. i timen på Ringvejen ,og 40 km. i timen på Bøtøvej. Skiltning i sig selv vil næppe hjælpe. Men vi vil fortsat forsøge at få kommunen til at nedsætte hastigheden til 40km. I timen.

Politiet er ikke til stede, og derfor er det ikke til at håndhæve. Et eks. er parkering på Bøtøvej – hvor parkering generelt er forbudt. Der parkeres i sommermånederne massivt ulovligt, men politiet kommer ikke.

Hjemmesiden. Vi forsøger at holde opdateringer ajour. Det er korrekt at den skriftlige beretning ikke kom på i år. Skyldes alene manglende tid hos formanden. Der er ikke et vedtægtsmæssigt krav herom.  Hvis det kommer skal det naturligvis ske. Men man kan jo høre beretningen på generalforsamlingen.

Vedr. Bent R´s ide om vi kan komme ind i landvindingslauget og mulighederne for at ændre Bøtø nors vedtægter, vil det være helt umuligt , da vi ikke har stemmer nok til kunne ændre på noget. Det ville ellers være fint hvis Bøtø nor kunne afvande hele området.

Der var herefter ikke flere spørgsmål og kommentarer til beretningerne.

Bestyrelsens samlede beretning blev godkendt med akklamation.

Punkt 3 Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Kasserer Per K. Hansen gennemgik det udsendte regnskab og balance. Kommenterede enkelte poster Rettede en tak til Margit S.P. for den store indsats, hun gør-også i den forbindelse.

Leif Rasmussen spurgte om det kun er formanden der får udbetalt honorar, og den øvrige bestyrelse arbejder frivilligt uden honorar.

Per K. H. kunne bekræfte, at formanden er den eneste, der oppebærer et honorar. Der ydes kørselsgodtgørelse efter det gældende regler herfor, til bestyrelsesmedlemmer der kommer langvejs fra.

Leif Rasmussen takkede for svaret, og udtrykte stor respekt herfor.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Punkt  4. Indkomne forslag . Punktet udgik, da ingen forslag.

Punkt  5. Fastsættelse af kontingent.

I henhold til vedtagelse på generalforsamlingen 2003 fremskrives kontingentet med Kl.s fremskrivningsprocent, som udgør 1,5 %.

Kontingentet for 2016/2017 afrundes til 385.- kr.

Kontingentet for 2016/2017 blev godkendt med 385.- kr.

Punkt 6. Valg:

På valg er:

Kasserer Per Kamper Hansen. Bestyrelsesmedlem Finn Andersen.  Bestyrelsesmedlem Jens Otto Olsen. Bestyrelsen indstiller at de vælges. Alle villige til genvalg.  De blev valgt.

2 bestyrelsessuppleanter er på valg.

1` suppleant Steen Pedersen og 2`suppleant Knud Hansen. Bestyrelsen indstiller at de vælges. De blev valgt.

Revisor Christian Bredal Nielsen blev genvalgt.

Som ny revisorsuppleant blev Jørgen Ingeman Hansen foreslået og valgt.

Punkt 7 eventuelt.

Per K. Hansen oplyste at der på nuværende tidspunkt allerede er ca. 800 der har svaret på medlemsundersøgelsen. Det er flot, og han udtrykte håbet om at rigtig mange vil huske at svare inden 16 august.

Vedr. Cykling på diget bad han, med dirigentens tilladelse, forsamlingen om en tilkendegivelse af deres holdning til cykling på diget, og om man deler MG´s holdning, til at der bør kunne cykles på diget fra Elkenøre og Nord på, og fra Bøtøskoven og sydpå.

Der var en meget massiv tilslutning til grundejerforeningens holdning til cykling på diget, og at man arbejder videre herpå.  Af de 110 fremmødte var der kun 5, der markerede ikke at være enige.

Lis Brødsgaard Mælkebøttevej gav udtryk for at hun ikke er begejstret for cykling på diget. Fortiden har vist at man skal værne om diget. Man skal være forsigtig med slid på diget. Der bør, inden man går videre med spørgsmålet og træffer beslutning , laves uvildig undersøgelse af digets kvalitet og holdbarhed.

Bent Rasmussen oplyste at der er allerede er fortaget en undersøgelse, hvilket   Ebbe E. og Per K. Hansen kunne bekræfte. Bent R. oplyste at kommunen har tilbudt at vedligeholde digekronen hvis det bliver vedtaget at der må cykles på diget.

Ebbe E. afsluttede generalforsamlingen.

Takkede dirigenten Henrik Larsen for en god og kompetent ledelse af generalforsamlingen.

Takkede forsamlingen for en god og konstruktiv dialog og hyggelige stemning.

Takkede bestyrelse, Margit S.P. og samarbejdspartnere for et godt samarbejde.

Ønskede alle en god sommer.

Finn A. 2 august 2015