Referat generalforsamling 2016

Visninger: 1902

Referat fra Marielyst Grundejerforenings ordinære generalforsamling  den 7. august 2016.

Der var fremmødt 116 stemmeberettigede medlemmer.


Formand Ebbe Edvardsen bød velkommen til generalforsamlingen.

Marielystsangen blev sunget.


Punkt 1. Ebbe E.  Foreslog Henrik Larsen som dirigent. Han blev valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Oplyste at bestyrelsens beretning er opdelt i 3 punkter, og at debatten tages samlet efter pausen, der af praktiske grunde, og af hensyn til Højskolen, tages på dette tidspunkt. EE. Bestyrelsens generelle beretning, Jens O.O. vedr. veje, og Søren Th. om hegn og rabatter.


Pause kl. 10.10 til kl. 10.30. Kaffe øl og vand.


Debat vedr. beretningerne.

NC Petersen Skovlystvej spurgte til på hvilke veje der nedsættes hastighed til 40 km. I timen. Jens O.O. svarede at det er 7 kommunale veje og en asfalteret privat fællesvej. Det er kommunen der beslutter det, men det er anbefalet af grudejerforeningen, og kommunen er ikke afvisende. Skovlystvej er også omfattet.

Inge Rønnow, Skovfyrvej 25 spurgte, om indsnævring på Svingelvej ned mod stranden er lovlig. Jens O.O.  oplyste at han har besigtiget det, og at det er lovligt, idet hegn står på privat grund, og at kravet kun er at man skal kunne passere (gående).

Leif Pedersen, Bøtøvej 256 kommenterede overfladevandproblemerne og pumpelag, og en solidarisk løsning, samt kommunens manglende vilje til at betale. Gav Ebbe E. helt ret i hans beretning. Syntes dog at EE havde været meget venlig i sin formulering. Kommunens manglende vilje til at betale er helt uacceptabel. Det er helt urimeligt at kommunen evt. vil pålægge grundejerne at betale yderligere, da de i forvejen opkræver rigeligt i ejendomsskatter og afgifter. Det er vigtigt, at der fortsat lægges pres på kommunen. Så den skal tage ansvar for disse problemers løsning.

Ebbe E. oplyste supplerende at vi gerne ville gerne have haft politikeren Flemming Jantzen med her i dag med et indlæg, men det tillader tiden desværre ikke.

Næste år vil vi overveje at rykke generalforsamlingen til Kl. 9.00, så der kan være tid til at få indlæg fra f.eks. politikkere i forhold til vores problemer.

Beretningerne blev godkendt med akklamation.

Punkt 3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Kasserer Per. K. Hansen fremlage kort det udsendte regnskab, og henviste til regnskabstallene, som alle havde ved hånden i indkaldelsen. Citerede den positive revisionspåtegning, og oplyste om et mindre underskud på 43.983.-kr. og en balance på 961.639.- kr.

Freddie Krighaar, Skovlindvej 21 spurgte, om der var indkommet ydelser efter regnskabsårets afslutning, der ikke var bogført. Kassereren kunne oplyse, at det var der ikke.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Indkomne forslag.

De indkomne forslag var omdelt i salen. Se vedhæftede.

Forslag 1. og 2 var stillet af Teddy Pedersen, Liljevej 8.

Han begrundede og uddybede forslag 1 bl.a. med erfaringer han har gjort sig andre steder, og den positive effekt det vil have at lægge småsten på – mindre slid og mindre støv. Mente at det ville være en positiv merudgift at lægge småstenene på de små veje. De store gennemgående veje er blevet gode i år.

EE svarede, at bestyrelsen ikke kan gå ind for en kontingentforhøjelse.  Vejvedligeholdelsen skal kunne rummes inden for det afsatte budget. Foreslog at vi laver et forsøgt på nogle enkelte stikveje. Teddy P. Trak herefter sit forslag.

Forslag 2. Begrundede forslaget om at etablere et bump på Ligustervej bl.a. med, at der køres meget stærkt, og at den brede vej inviterer til dette, et bump vil kunne forbygge dette.  Der burde måske i stedet lukkes for gennemkørsel. Mange i området ville bakker op om dette.

Ebbe E. svarede, at der er kommet mange henvendelser om flere fartdæmpende foranstaltninger, da der køres stærkt mange steder. Løsninger kunne være at etablere flere bump – der finde nu nogle effektive plastbump. Forslog at man laver et forsøg på Ligustervej med 2 bump, og så se hvordan det virker, og så tager vi det op igen til næste år.

Med baggrund i det fremsatte forslag og de mange henvendelser i øvrigt om fartdæmpende foranstaltninger, skulle vi måske oveveje at se på det forslag som generalforsamlingen for 10 år siden ikke ønskede gennemført, som bl.a gik ud på at lukke for gennemkørende trafik, f.eks . mellem 2 asfalterede veje. Hvis man ønsker det vil bestyrelsen gerne arbejde med et forslag, og lægge det frem til næste år.

EE ville gerne høre generalforsamlingens holdning hertil. Og til evt. at lave et forsøg med 2 bump på Ligustervej.

Leif Pedersen, Bøtøvej 256 gav meget tydeligt tilkende, at bestyrelsen skal glemme alt om den gamle trafikplan, den blev grundigt nedstemt i 2007, og vil være dødfødt. Den betød bl.a. at mange så skulle køre betydeligt længere på grusvejene for at komme ud på asfaltvej. Ville ikke forholde sig til bump.

Forslagsstiller Teddy P. var tilfreds med at der laves et forsøg på Ligustervej med 2 bump i år. Dette blev vedtaget, og Teddy P. trak herefter sit forslag 2.

Forslag 3. Omdelt i salen.

Casper Andersen,  Lundevej  7 begrundede sit forslag som det står beskrevet i forslaget. Mener at ejendomsskatterne er alt for høje, og at der slet ikke er sammenhæng mellem faldene grund og ejendomsværdier, og kommunens stadigt stigende ejendomsskatter. Og det er store beløb. Derfor bør generalforsamlingen bemyndige bestyrelsen til at kontakte de lokale politikere om den skævhed.

Ebbe E. svarede. Det er et godt forslag.  Vi har pr. definition denne bemyndigelse, og vi gør det faktisk konstant, når vi har møder med kommunen. Senest i forbindelse med drøftelserne om løsning af overfladevandproblemer, er misforholdet mellem ejedomsskatter og kommunens manglende villighed til at betale, påpeget.

Vi kan kun påtale det, og det vil vi fortsat gøre. Vi vil, på det næste møde vi skal have med kommunen, fremlægge det forslag, der her er behandlet på generalforsamlingen til drøftelse.

Teddy P. opfordrede, til at man som grundejer påklagede sin ejendomsskat – det har han haft succes med.

Casper A. trak herefter sit forslag.

Punkt 5. Fastsættelses af kontingent.

Kontingent for 2017/2018 blev godkendt med 395.- kr.

Punkt 6. Valg.

På valg er :

Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formand Ebbe Edvardsen – villig til genvalg. Blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsesmedlem Almar Møller – ønsker ikke genvalg. 

Suppleant Steen Pedersen blev foreslået som bestyrelsesmedlem og valgt.

Bestyrelsesmedlemmer Anders Jalkiewicz og Søren Thomsen – villige til genvalg. Blev genvalgt.

2 Bestyrelsessuppleanter.

Som ny suppleant blevHelene Gade Brøndum, Valmuevej 30 foreslået og valgt.

Suppleant Knud Hansen blev genvalgt.

Revisor Henrik Pedersen blev genvalgt.

Revisorsuppleant Kirsten Kock blev genvalgt.

Punkt 7 Eventuelt.

Per Nielsen, Gyvelvej 5 rejste problemet med parkering langs Bøtøvej m.m. P forbud respekteres ikke. Kan man gøre noget?

EE. oplyste, at der er et generelt P forbud. Det er især i de 5 travleste uger der er problemer. Det er en politiopgave og P-vagt opgave at søge for at forbuddet efterleves.

Carsten Andersen, Lundevej  7 foreslog evt. en ensretning på visse strækninger i den mest belastede periode, eller at man visse steder fik brede rabatter slået, så der kunne parkeres der.  Det ville give et større antal p.- muligheder. Ideer - der videregives til kommunen.

Ebbe E. takkede Almar Møller for dygtig og flot indsat for grundejerforeningen, og ønskede ham held og lykke fremover.

Takkede dirigenten for et veludført arbejde,

Takkede de fremmødte for en god og saglig generalforsamling, og ønskede alle en god sommer.

Referent Finn A.