Referat generalforsamling 2017

Visninger: 1984

Referat fra Marielyst Grundejerforenings ordinære generalforsamling den 6. august 2017.

Der var fremmødt 263 stemmeberettigede medlemmer. Skønsmæssigt var der ca. 350 fremmødte i alt.

Formand Ebbe Edvardsen bød velkommen til generalforsamlingen, som p.g.a. det forventeligt store fremmøde ikke kunne afholdes på Højskolen, og derfor finder sted i Væggerløsehallen. Oplyste at der i år desværre ikke er mulighed for at få kaffe og brød i pausen, men at der vil være en forfriskning – øl eller vand.

Marielystsangen blev afsunget.

Punkt 1.  Ebbe E. foreslog Henrik Larsen som dirigent. Han blev valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Oplyste at bestyrelsens beretning er opdelt i 3 punkter. EE. Bestyrelsens generelle beretning, Jens Otto O. vedr. veje, og Søren Th. om hegn og rabatter. Debatten om beretningerne tages samlet. Der er indlagt en kort pause efter punkt 3, hvor der bydes på en forfriskning – øl eller vand.

Nedsatte et stemmeudvalg der blev godkendt af generalforsamlingen.

På grund af store problemer med det lejede lydanlæg, er det desværre ikke muligt at gengive detaljerede indlæg og spørgsmål fra salen, da det meget vanskeligt at høre, og det var især problematiske under debatten under punkt 4.

Debat om beretningerne.

Et medlem på Burkarvej tilkendegav at det kloaktjek som forsyningen i værksatte, var meget dårligt planlagt, da det kun gav meget korte varsler, så mange ikke kunne nå at komme til deres sommeradr. EE. Oplyste at kloaktjek er etableret af Guldborgsund forsyning og er deres ansvar.

Vedr. hastighed på Ligustervej, er hastigheden efter den pågældendes mening ikke faldet væsentligt selv om der opsat 2 vejbump.

Flemming M. Sølvlysvej spurgte til opsætning af 20 km. skilte på visse veje- bl.a. Snerlevej, og andre steder 30 km. skilte. Spurgte om baggrunden for oplæg til shuttle bus, som vel ikke er grundejerforeningens område. EE. Svarede at grundejerforeningen ikke skal drive busvirksomhed, og det er ikke grundejerforeningen der stiller forslaget. Det er en kreds af borgere der laver et oplæg til kommunen, og det støtter vi som grundejerforening.

Finn A. oplyste at 20 km skilte i Wiesesmindeudstykningen er opsat af vejlauget, efter ønske fra medlemmerne der. Denne udstykning er ikke tvungne medlemmer af grundejerforeningen. Politiet har sagt ok for disse skilte, da det er på privat fællesvej. Kommunen har ikke svaret på henvendelsen.  Skiltene har haft en rigtig god effekt.

Der blev stillet spørgsmål om hvem der betaler for klipning af udhængende grene m.m. mod vej. Finn A. og EE oplyste, at det er grundejerens eget ansvar at overholde vedtægtens § 3, hvorefter grundejeren skal overholde kommunens regler om beskæring, som bl.a. kræver at man beskærer sin bevoksning ud mod veje og stier ind til skel, samt friholder rabatter for bevoksning og slår græsset.  For flere år tilbage indberettede grundejerforeningen de grunde der ikke overholdt disse regler til kommunen, når der var trafiksikkerhedsmæssige grunde til det, og så ordnede kommunen det på grundejerens regning.  Det vil kommunen ikke mere, og de har overladt ansvaret til MG. Derfor prøvede vi for et par år siden at skrive til grundejerne, at hvis man ikke beskar efter reglerne, så ville MG gøre det på grundejerens regning. Det blev der på en efterfølgende generalforsamling protesteret i mod, da nogen mente det var selvtægt. Så spørgsmålet er nu, hvad kan vi gøre når kommunen ikke vil hjælpe? Er det en mulighed at vi ændrer vedtægten så grundejerforeningen får myndighed til det? Der kom ingen tilkendegivelser fra salen.

Der blev spurgt om et vejbump på Akacievej, der er opsat ved overgang fra asfalt til grusvej.  Jens O. Olsen oplyste at det er et forsøg på at ”jævne ” overgangen fra asfalt til grus. Entreprenøren ser på det igen.

Beretningerne blev enstemmig godkendt.

Punkt 3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Kasserer Per K.H. gennemgik kort det reviderede regnskab. Regnskabet blev enstemmig godkendt.

Pause.

Punkt 4. Indkomne forslag.

Dirigenten gennemgik de fremsendte og omdelte forslag, og oplyste at der ville være skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag vedr. det ekstraordinære kontingent på 350.- kr., og evt. om forslaget Fra Flemming M. om evt. urafstemning blandt alle medlemmer om samme. Øvrige vil være med alm. håndsoprækning. Forslag 1 og 2 vil blive behandlet sammen.

Vedr. det uddelte forslag om at indføje et forbud mod fodring af vilde dyr fra skoven i grundejerforeningens vedtægt, er dette en henstilling som er generel, og ikke kun vedr. MG. Den behandles derfor ikke som et forslag, men forsamlingen opfordres til at være opmærksom på denne henstilling.

Forslag 1. Bestyrelsens forslag til ekstraordinært kontingent 350.- - et engangsbeløb til projekt.

Jens Chr. Skriver bad om ordet inden forslaget blev behandlet, idet han mente at grundejerforeningen ikke kan behandle et sådant forslag, da det efter hans mening er i strid med foreningens formål i § 2, der tilsiger at det veje og fælles faciliteter der er MG´s hovedformål. Har tilskrevet formanden herom.

EE svarede herpå, at grundejerforeningens advokat har undersøgt det rejste problem, og at konklusionen er, at vi godt kan behandle forslaget, da det ikke omhandler den enkeltes private grund, men det er fælles arealer – veje - hvor sandfangs brønde skal etableres for at fører vandet væk.

Dirigenten konkluderede herefter at forslaget kan behandles.

  1. Forelagde og begrundede herefter bestyrelsens forslag.

Projektforslaget skal, hvis det bliver vedtaget, fremsendes til Guldborgsund Kommune, som skal sikre, at der etableres en selvstændig organisation til etablering af dræntilslutnings og afvandings muligherderne for alle grundejere i Marielyst Grundejerforenings dækningsområde. Alle grundejere skal være omfattet og bidrage til vandlaugets drift.

  1. gav herefter ordet til Kjeld Morel, som grundejerforeningen har bedt om at vurdere et evt. projekt og dets evt. indhold. Kjeld Morel gennemgik sit oplæg om hvad der kunne forventes af projektindholdet, og hvad der vil være nødvendigt at etablere for at forbedre vandafledningen. Oplyste at det er kommunen der efter en vurdering af et evt. projekt skal indkalde medlemmerne om det evt. videre forløb og evt. dannelse af et vandlag.

Der udspandt sig herefter en meget intens debat om for og imod et projekt. Det er ikke muligt at gengive alle indlæg, der spredte sig meget ud over det konkret forsalg om engangskontingent på de 350.- kr., og da det på grund af det meget dårlige lydanlæg ikke var muligt at høre præcist alle detaljer.

Flere indlæg, bl.a. fra medlemmer på Regnfangvej, Riddersporevej, Skovlystvej, Gråpilevej støttede forslaget, bl.a. med den begrundelse at det vil være en god analyse af de faktiske forhold og muligheder, og at man så også havde et projekt for sin egen grund. Man skulle også være opmærksom på at det skulle kunne tage vandet fra veje der løber ind på grundene.

Andre indlæg gik på, at man egentlig gerne ville betale det ekstra kontingent på de 350.- kr., men var usikre på hvad udgiften efterfølgende ville blive for den enkelte grundejer, hvis kommunen så gennemtvang et vandlaug., og at man derfor ikke ville binde sig.

Kaare Vestermann Granlunden 6 gav udtryk for at det kun bør være de medlemmer der får nytte at projektet der skal betale.

Et medlem på Sølvlysvej spurgte hvad projektet egentlig går ud på, og om der er tale om et helt nyt anlæg, og hvad det efterfølgende vil koste.

Andre indlæg, herunder fra den politiske formand for Guldborgsund forsyning Henning Kamper, gik på, at man ikke mente at et projekt ville løse problemerne, og at man skulle overlade det til kommunen og forsyningen, da det var deres opgave, og ikke grundejerforeningens, at indgå i sådanne projekter – grundejerforeningen skulle ikke være entreprenører. Hvorefter han opfordrede forsamlingen til at stemme nej til forslaget.

Jørgen Larsen Sølvpilevej 18 støttede projektideen og engangskontingentet, og henledte opmærksom-heden på, at man jo ikke bandt sig til noget, ud over at vi har et projekt og en analyse, også for ens egen grund. Kommunen skal jo i givet fald lave en urafstemning blandt medlemmerne.

Ebbe E. samlede en del af spørgsmålene op. Oplyste i forhold til Henning Kampers indlæg, at Guldborgsund forsyning jo ikke må lave dræn. Slog også fast at grundejerforeningen ikke er, eller skal være entreprenør, men blot efter kommer et ønske fra kommunen om at udarbejde et projekt de kan tage stilling til.

Henviste til at Guldborgsund kommune arbejder efter vandløbsloven når man taler dræn vest for Ringvejen og forsyningsloven øst for Ringvejen.

Herefter gik man over til skriftlig afstemning.

Forslaget blev forkastet - 164 stemte nej og 91 stemte ja og 8 havde ikke stemt.

Forslag 2 om urafstemningen kom herefter ikke til afstemning.

 Forslag 3. Ændring af vedtægtens § 4 Fremsat af Bent Rasmussen.

 Vedtægtsændring kræver at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

I vedtægtens § 4 tilføjes efter 3´afsnit:

Bestyrelsens beretning offentliggøres på foreningens hjemmeside 14 dage før ordinær generalforsamling.

BR begrundede sit forslag som beskrevet i det udsendte forslag, og tilføjede at formanden havde været imod, hvorfor det nu blev til en vedtægtsændring. Formand Ebbe E. oplyste hertil, at han havde været imod det, med baggrund i, at han så frygtede, at når alle kunne læse beretningen, kunne det betyde at færre mødte frem til generalforsamlingen, som han jo gerne så så mange som muligt deltog i. Hvis generalfor-samlingen ønsker det så er det selvfølgelig ok.

Forslaget blev vedtaget med 233 stemmer for, og 33 imod. 2/3 dels reglen overholdt.

Forslag 4. Fra Mads Glenn Wehlast om økonomi ved evt. vandprojekt udgik i konsekvens af vandprojekt og kontingentforslaget blev forkastet.

Forslag 5. fra Casper Andersen om 1. at bestyrelsen bør udarbejde en plan for renovering /vedligeholdelse af grus -og asfaltveje – en mere langsigtet planlægning.  Og 2. Nedlæggelse af hustilsynet, som han ikke mener, er fornuftigt, at bruge over 100.000.-kr. på.

Casper A. begrundede sine forslag som de var beskrevne.

Begge forslag blev sat til afstemning.

Vedr. forslaget om langtidsplanlæg, tilkendegav bestyrelsen at der på hjemmesiden er en beskrivelse af vores vejvedligeholdelse.

Forslaget blev vedtaget med 134 stemmer for og 59 imod - således at der til næste generalforsamling beskrives en langtidsplan. 70 havde ikke afgivet stemme.

Forslaget vedr. nedlæggelse af hustilsynet blev forkastet med meget stor majoritet og der blev derfor ikke foretaget en optælling.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet blev vedtaget til 405,- kr. for 2018. Her bruges KL`s fremskrivningsprocent, som MG får fra kommunen. Processen er aftalt på generalforsamlingen i 2003.

Punkt 6. Valg.

Til bestyrelsen indstilles Per K. Hansen som kasserer og Finn Andersen til genvalg – begge blev valgt.

Vejformand Jens Otto Olsen ønskede ikke genvalg.

Eigil Petersen Vildrosevej 8 blev foreslået og blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsessuppleanter.

Suppleant Helene Brøndum blev foreslået og genvalgt

Suppleant Knud Hansen genopstiller ikke.

Henning Dahl Pimpernelvej 15 blev forslået og valgt.

Revisorer.

Revisor Christian Bredal Nielsen blev genvalgt.

Revisorsuppleant Kirsten Koch blev genvalgt.

Punkt 7. Eventuelt.

Et medlem med bopæl på en af de små stikveje der går fra Bøtøvej til stranden, rejste parkeringsproblemet på Bøtøvej og de små veje.  Der er generelt et parkeringsforbud, men det er ikke synligt nok, og skaber mange problemer i sommermånederne. P forbuddet bør markeres tydeligere. Henstillede at man tager problemet op. Det er en politiopgave, men vil komme op i trafik udvalget.

EE takkede dirigenten for et flot arbejde og forsamlingen for en livlig, god og sober afvikling af generalforsamlingen.

Overrakte det afgående bestyrelsesmedlem Jens Otto Olsen en vingave med tak for et rigtig godt arbejde i bestyrelsen og som vejformand.

Generalforsamlingen sluttede 12.50

Referent Finn A.