Referat generalforsamling 2018

Visninger: 2201

Referat fra Marielyst Grundejerforenings ordinære generalforsamling den 5. august 2018

Der var fremmødt ca. 190 personer, hvoraf 149 var stemmeberettigede.

Formand Ebbe Edvardsen bød velkommen til generalforsamlingen, den traditionelle Marielystsang blev sunget.

Dagsordenen blev fulgt til og med punkt 2, hvorefter generalforsamlingen måtte afbrydes. Se nedenfor.

Punkt 1.

Som dirigent foreslog EE Henrik Larsen, som blev valgt, og konstaterede generalforsamlingens lovlighed og oplæste dagsordenen.

Nedsatte er stemmeudvalg. Valgt blev Casper Andersen, Leif Pedersen og Christian Petersen.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning.

Dirigenten oplyste at beretningen fra bestyrelsen er opdelt i 4 beretninger, og at debatten efterfølgende tages samlet., og man byder ind med de emner man ønsker drøftet.

Formanden Ebbe E. aflægger bestyrelsens generelle beretning.

Vejlaugsformanden Anders J. aflægger beretning om vejene. Da vejformanden AJ var fraværende aflægges den af EE.

Tilsynsformanden Steen P. aflægger beretning om hustilsynet.

Formand for hegn og rabatter Søren T. aflægger beretning om hegn og rabatter.

Her indsættes de 4 beretninger.

Debat – gengivet i summarisk form.

Vedr. evt. nedlæggelse af vejlaug på sigt, gav Bent Rasmussen Regnfangvej udtryk for, at man ikke kan nedlægge et vejlaug. De eneste der kan nedlægge et vejlaug, er Vejlaugets medlemmer. Det er en demokratisk ret at danne et vejlaug, og det kan ikke nedlægges af grundejerforeningen eller dens bestyrelse. Henstillede at den kommende nye formand skal være opmærksom herpå.

Mente i øvrigt ikke man kan sløjfe en asfaltvej.

Claus B. Bukkavej, var ikke tilfreds med forsøget med plastgitter i vejen. Det støjer meget. Vil gerne have det fjernet.

EE svarede at det var et forsøg på at mindske opståen af huller i vejen. Kontakter vejformanden om hvad der kan gøres for at bedre det.

Carina Østergaard ønskede, at de forslag der ikke kan sendes ud med indkaldelsen og dagsordenen, ikke først uddeles på generalforsamlingen. Bør tidligere ud. Det blev tilkendegivet, at de lægges på hjemmesiden hurtigst muligt.

Debatten koncentrerede sig, ud over ovenstående, alene om afsnittet i bestyrelsens beretning om veje, og vejberetningen. Der var ikke spørgsmål til andre dele af de 4 beretninger.

Der var mange indlæg og kritik af, at det er tilkendegivet i bestyrelsesberetningen og i vejberetningen at asfaltveje skal fræses op ændres til grusveje. Der var kritik af den måde ændringen af Gråpilevej er gennemført på, uden at have haft kontakt til grundejerne.

Det blev også tilkendegivet af bl.a. Steffen Petersen, at fræsning af asfaltveje ikke kan karakteriseres som vejvedligeholdelse, men er en ændring af vejstrukturen, som burde forelægges generalforsamlingen til drøftelse. Bestyrelsen har ikke hjemmel til blot at sætte det i gang. Med den baggrund kan han ikke godkende vejberetningen.

Flere tilkendegav at de ikke kan gå ind for op fræsning af asfaltvejene. Flere mente også, at det er billigere at vedligeholde asfaltveje end grusveje.

Kaj Larsen Guldregnvej takkede bestyrelsen for godt arbejde og initiativer. Men forstår ikke, at man ønsker at fræse asfaltveje op, da han betragter det som et tilbageskridt. Mente ikke at bestyrelsen blot kan beslutte en så generel ændring, uden det er forelagt generalforsamlingen.

Jørgen W. Mælkebøttevej var meget ked af at Berberisvej ændres til grusvej. Mener asfaltvej er langt det bedste.

Niels Boyesen Taxvej spurgte til hvad lys belægning er, og gav udtryk for at være tilfreds med knust asfalt. Var i øvrigt imod at fræse asfaltvejene op.

Jens Otto Olsen, tidligere vejformand, var uforstående over for, at man var overrasket over at bestyrelsen ville fræse asfaltvejene op. På de 2 forrige generalforsamlinger 2016 og 2017, har han i sine vejberetninger meddelt generalforsamlingen, at det var bestyrelsens intension ændre asfaltveje til grusveje. Og der kom ingen kritik eller reaktioner herpå fra deltagerne dengang.

Ebbe E. Gav udtryk for at det er generalforsamlingen der skal beslutte det. Det er en del af vejberetningen. Oplyste bl.a ,at asfalten er lagt direkte på jorden, er meget tynd og revner meget let, får ofte huller og er dyrere at reparerer end grusveje. Mente at det var bedre at bruge pengene på de 33 km. grusveje end på 3 km. asfaltveje.

Man kunne måske i stedet oprette en særlig øk. Asfaltvejs pulje og henlægge f.eks. 60.000.kr. Hvert år. Har man andre forslag ?

Hanne Jørgensen Guldborgvej gav udtryk for, at man ikke bør gemme et sådant forslag i en beretning. Det står både i bestyrelsens og i vejberetningen. Så kan ikke stemme for beretningen.

  1. Klüver Jepsen gav udtryk for, at når man vil ændre vejstrukturen skal man spørge medlemmerne, da det er vores veje.

Bent Jensen var ikke tilfreds med vejvedligeholdelsen, og var enig i at knust asfalt blev droppet.

Jørgen Christiansen og flere andre tilkendegav, at man ikke kunne stemme for bestyrelsens beretning, idet man ved en godkendelse heraf så havde sagt ja til op fræsning af asfaltvejene, og det ønsker man ikke.

Der vart enkelte der foreslog at man kunne trække afsnittet om veje ud af beretningen, da ingen havde talt mod den øvrige del af beretningen.

Dette blev tilbagevist af flere.

Casper A. citerede fra sidste års generalforsamling, at bestyrelsen skal fremlægge en langsigtet planlægning af vejvedligeholdelsen i år. Det er efter hans opfattelse ikke sket. Så beretningen kan ikke godkendes.

Da der ikke kom nye argumenter eller spørgsmål til beretningen, satte dirigenten beretningen til afstemning.

Oplyste at hvis beretningen forkastes, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.

Afstemningen viste at beretningen blev forkastet med stor majoritet.

Konklusion : Generalforsamlingen slutter straks.

Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest om 6 uger inden 6 uger.

Ref. Finn A.