Referrat generalforsamlingen 2020

Visninger: 316

 

Referat (beslutningsreferat)

Marielyst Grundejerforenings generalforsamling 2020 (for året 2019/2020)

den 8. august 2021 kl. 10:00.

  1. Valg af dirigent

Advokat Simon Mortensen blev valgt.

Generalforsamlingen havde 94 deltagere - hvoraf de 63 var stemmeberettigede.

Generalforsamlingen blev konstateret for værende lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

To stemmetællere blev valgt.

  1. Bestyrelsens beretning

Formand Flemming J. Mikkelsen aflagde ingen beretning for 2019/2020. Den samlede beretning for august 2019 – august 2021, som 14 dage før generalforsamlingen blev offentliggjort på hjemmesiden www.marielyst-grundejerforening.dk blev aflagt på den efterfølgende generalforsamling 2021.

  1. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse

Kasserer John Stævngaard fremlagde foreningens årsregnskab. Det blev vedtaget med stort flertal. 

  1. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

Ingen forslag, hverken fra bestyrelsen eller medlemmer.

  1. Fastsættelse af kontingent

Det faste medlemskontingent for 2021/2022 blev vedtaget til kr. 435,- pr. år samt kr. 100,- i midlertidigt vejgebyr som vedtaget på generalforsamlingen i 2019.

  1. Valg af: formand, bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Flemming Mikkelsen, blev valgt som foreningens formand frem til generalforsamlingen i 2022.

Bjarne Thurø, blev valgt som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen i 2022.

Ole Edlund Jensen, blev valgt som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen i 2022.

Jørn Arne Nielsen, blev valgt som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen i 2022.

Valg af suppleanter til bestyrelsen blev udsat til den efterfølgende generalforsamling.

Henrik Petersen, blev valgt som revisor frem til generalforsamlingen i 2022.
Troels Kemp, blev valgt som revisor frem til generalforsamlingen i 2021.

Valg af suppleanter til revisor blev udsat til den efterfølgende generalforsamling.

Derefter har bestyrelse og revision denne sammensætning:

Flemming J. Mikkelsen, formand, (valgt på generalforsamlingen 2020).

Ole Edlund Jensen, næstformand, (valgt på generalforsamlingen 2020).

John Stævngaard, kasserer, (valgt på generalforsamling 2019).

Bjarne Thurø, (valgt på generalforsamlingen 2020).

John Olesen, (valgt på generalforsamlingen 2019).

Jørn Arne Nielsen, (valgt på generalforsamlingen 2020)

Eigil Petersen, (valgt på generalforsamlingen på generalforsamlingen 2019).

Henrik Petersen, revisor, (valgt på generalforsamlingen 2020).

Troels Kemp, revisorsuppleant, (valgt på generalforsamlingen 2020).


  1. Eventuelt
    Debat, intet kan besluttes.

Marielyst, den 8. august 2021

Simon Mortensen                                     John Stævngaard                                    Flemming J. Mikkelsen

Dirigent                                                     Referent                                                    Formand