Referat generalforsamlingen 2021

Visninger: 225

Referat (beslutningsreferat)

Marielyst Grundejerforenings generalforsamling 2021 (for året 2020/2021)

den 8. august 2021 kl. 11:00.

 

  1. Valg af dirigent

Advokat Simon Mortensen blev valgt.

Generalforsamlingen havde 93 deltagere - hvoraf de 62 var stemmeberettigede.

Generalforsamlingen blev konstateret for værende lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

To stemmetællere blev valgt.

  1. Bestyrelsens beretning

Formand Flemming J. Mikkelsen aflagde bestyrelsens beretning for perioden august 2019 – august 2021, som 14 dage før generalforsamlingen blev offentliggjort på hjemmesiden www.marielyst-grundejerforening.dk

Beretningen blev vedtaget med stort flertal.

  1. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse

Kasserer John Stævngaard fremlagde foreningens årsregnskab. Det blev vedtaget med stort flertal.

 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

Bestyrelsens samlede forslag til ændring af vedtægterne blev vedtaget med det fornødne flertal. Mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer skal ifølge vedtægterne stemme for forslaget. 49 ud af 62 fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemte for vedtægtsændringerne.

Forslag fra medlem Klaus Folmann om ændring af vedtægternes §2 blev forkastet af et flertal.

Forslag fra medlemmerne Alice og Steen Pedersen samt Bente og Henning Dahl om støvbinder på alle grusveje blev forkastet af et flertal.

Forslag fra medlem Henning Lindstrøm om vejbump på Lupinvej blev ikke behandlet grundet på manglende fremmøde af forslagsstiller, og forslagets manglende formulering af omfang og fremgangsmåde.

Forslag fra medlemmerne Rasmus Ravn og Peter Bernholm om medlemskab af Fritidshusejernes Landsforening (FL) blev forkastet af et flertal.

  1. Fastsættelse af kontingent

Det faste medlemskontingent for 2022/2023 blev vedtaget til kr. 445,- pr. år samt kr. 100,- i midlertidigt vejgebyr som vedtaget på generalforsamlingen i 2019.

  1. Valg af: kasserer, bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant

John Stævngaard, blev valgt som foreningens kasserer frem til generalforsamlingen i 2023.

John Olesen, blev valgt som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen i 2023.

Eigil Petersen, blev valgt som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen i 2023.

Sussi Schannong Hansen, blev valgt som suppleant frem til generalforsamlingen 2022.

Troels Kemp, blev valgt som revisor frem til generalforsamlingen i 2023

Da ingen ønskede at opstille som revisor-suppleant, blev ingen valgt for den kommende periode.

Derefter har bestyrelse og revision denne sammensætning:

Flemming J. Mikkelsen, formand, (valgt på generalforsamlingen 2020).

Ole Edlund Jensen, næstformand, (valgt på generalforsamlingen 2020).

John Stævngaard, kasserer, (valgt på generalforsamlingen 2021).

Bjarne Thurø, (valgt på generalforsamlingen 2020).

John Olesen, (valgt på generalforsamlingen 2021).

Eigil Petersen, (valgt på generalforsamlingen 2021).

Jørn Arne Nielsen, (valgt på generalforsamlingen 2020)

Sussi Schannong Hansen, suppleant, (valgt på generalforsamlingen 2021)

Henrik Petersen, revisor, (valgt på generalforsamlingen 2020).

Troels Kemp, revisor, (valgt på generalforsamlingen 2021).


  1. Eventuelt
    Debat, men intet kan besluttes.

 

Marielyst, den 8. august 2021

Simon Mortensen                                     John Stævngaard                                    Flemming J. Mikkelsen

Dirigent                                                     Referent                                                     Formand