Ordinær generalforsamling 2020/2021

Visninger: 465

Ordinær generalforsamling 2020 (for året 2019/2020) i Idestrup Hallen, Kirkevej 19, 4872 Idestrup

Søndag den 08. august 2021 - kl. 10.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
 5. Fastsættelse af kontingent

I henhold til vedtagelse på generalforsamlingen i 2003 fremskrives kontin- gentet med KLs fremskrivningsprocent, som udgør 2,8 %. Kontingentet for 2021/2022 afrundes til 435 kr. + 100 kr. i midlertidigt vejgebyr vedtaget på generalforsamlingen i 2019.

 1. Valg:

Bestyrelsen:

Formand Flemming J. Mikkelsen (villig til genvalg - vælges for to år indtil generalforsamling 2022)

Bestyrelsesmedlem Bjarne Thurø (villig til genvalg - vælges for to år indtil generalforsamling 2022)

Bestyrelsesmedlem Ole Edlund Jensen (villig til genvalg - vælges for to år indtil generalforsamling 2022)

Bestyrelsesmedlem Karsten Meier (villig til genvalg - vælges for to år indtil generalforsamling 2022)

Bestyrelsessuppleant (- vælges for et år indtil generalforsamling 2021) Bestyrelsessuppleant (- vælges for et år indtil generalforsamling 2021)

Revision:

Revisor Henrik Petersen (villig til genvalg - vælges for to år indtil general- forsamling 2022)

Revisor Troels Kemp (villig til genvalg - vælges for et år indtil general- forsamling 2021)

Revisorsuppleant (- vælges for et år indtil generalforsamling 2021)

7. Eventuelt

 Driftsregnskab for 1. april 2019 til 31. marts 2020

Indtægter

2018/2019

Regnskab

 

2019/2020

Regnskab

 

2019/2020

Budget

Kontingenter

1.102.699

 

1.129.697

 

1.130.000

Rykningsgebyrer

7.645

 

7.805

 

5.000

Renter indlån m.m.

        11.745

 

           -795

 

                 0

Indtægter i alt

1.122.089

 

1.136.707

 

   1.135.000

Udgifter:

Vejudgifter - vedligehold

348.328

 

326.657

 

800.000

vejudgifter - asfaltvejene

0

 

113.046

 

0

Vejudgifter - konvertering

0

 

167.280

 

0

Tilskud vejlaug

97.650

 

104.286

 

130.000

Hustilsyn

105.000

 

105.000

 

105.000

Foreningshus vand, strøm og vedligehold

        13.593

 

          4.341

 

         20.000

Udgifter i alt

      564.571

 

      820.610

 

   1.055.000

Administrationsudgifter:

Kontorartikler - dataløn - EDB udgift

15.384

 

20.499

 

12.000

Porto og gebyrer

51.752

 

64.654

 

50.000

Tryksager og annoncer

31.786

 

31.489

 

25.000

Kontingenter og forsikringer

19.812

 

25.758

 

20.000

Løn kontor - formandshonorar

134.325

 

101.016

 

100.000

Advokat

7.375

 

0

 

10.000

Generalforsamling/infomøde

16.880

 

41.225

 

20.000

Telefon - internet

8.200

 

7.134

 

10.000

Mødeudgifter

8.657

 

4.555

 

15.000

Gaver - repr. m.m.

3.321

 

980

 

3.000

Kørsel

37.877

 

25.773

 

30.000

Nyanskaffelser / Ekstraord. generalforsamling

        57.093

 

                0

 

                 0

 

      392.462

 

      323.083

 

       295.000

Overskud/underskud:

      165.056

 

        -6.986

 

      -215.000

Status pr. 31. marts 2020

Aktiver

 

Passiver

Kassebeholdning

57

   

Tilgode medlemmer

4.070

   

Lollands Bank 4159720

342.093

   

Nordea 6755-649-382

750.000

   

Jyske Bank 1998072

27.175

   

Lollands Bank 10 aktier

1.745

   

Skyldig A-skat

   

4.859

Skyldig AM-bidrag

   

1.071

Skyldig feriepenge

   

1.112

Skyldige omkostninger/tilskud vejlaug

   

105.567

Forudbetalt kontingent

   

4.930

Egenkapital: Kapitalkonto 1. april 2019 . .1.014.587

     

Underskud............................. .-6.986

   

   1.007.601

Balance

1.125.140

 

1.125.140

Formand Flemming J. Mikkelsen, næstformand Ole E. Jensen, kasserer John Stævngaard, sekretær Karsten Meier, Bjarne Thurø, Carsten K. Larsen, John Olesen

Vi revideret og godkendt regnskabet i overensstemmelse med bilagsmaterialet. Aktiver og passiver er afstemt og aktivernes tilstedeværelse er konstateret.

Væggerløse, den 19. juni 2020         sign. Henrik Petersen   Christian Bredal Nielsen 

www.marielyst-grundejerforening.dk • info@marielyst-grundejerforening.dk

Generalforsamling i Idestrup Hallen

Grundejerforeningens ordinære Generalforsamling 2020 (for 2019/2020) finder sted den 8. august 2021, fordi forsamlingsforbuddet i forbindelse med covid-19 forhindrede en gennemførelse af generalforsamlingen i maj 2020. Derfor gennemføres generalforsamlingen for både 2020 og 2021 på en og samme dag, og vi starter altså kl. 10:00 med den ordinære generalforsamling 2020 (for året 2019/2020). Derefter fortsætter vi med generalforsamlingen 2021 (for året 2020/2021).

Bemærk: Generalforsamlingen finder sted i Idestrup Hallen, hvor der er mulighed for at skabe mere plads mellem stolene end på Højskolen Marielyst, hvor gener- alforsamlingen er blevet holdt gennem flere år. Som det ser ud i øjeblikket er alle restrik- tioner på antallet af forsamlede, afstand, mundbind, krav om Corona-attest osv. formentlig ophævet til den tid.

Men for at være på den sikre side holdes generalforsamlingen altså i Idestrup Hallen, som under normale omstændigheder kan rumme op til 1.000 personer. Disse regler kan dog ændres uden varsel, men det sker forhåbentlig ikke.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest søndag den 25. juli 2021. Forslag behandles kun på generalforsamlin- gen, hvis forslagsstiller personligt er til stede og præsenterer forslaget.

I den her specielle situation, hvor to generalforsamlinger holdes på samme dag, henstiller bestyrelsen imidlertid til, at alle forslag, der ønskes behandlet, fremsættes på Gene- ralforsamling 2021 (2020/2021) under punktet Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, som gennemføres umiddelbart efter generalforsamling 2020. Det giver ingen mening at behandle forslag med tilbagevirkende kraft.

Praktiske oplysninger

Den daglige drift af foreningen varetages af administrationen, som træffes på info@marielyst-grundejerforening.dk eller telefon 2144 0831 - læg besked, og vi ringer så tilbage, når vi er på kontoret.

Mangler du et husnummer eller et vejskilt, kan disse rekvireres på kontoret. Husk at melde ejerskifte/adresseændring.

Formand            Flemming J. Mikkelsen . . formand@marielyst-grundejerforening.dk

 Næstformand Ole Edlund Jensen...................................................... edlund@mail.dk

Kasserer            John Stævngaard........................................... stevngaard@gmail.com

Sekretær           Karsten Meier......................................................... karsten@kmeier.dk

Bestyrelse         Bjarne Thurø........................................................ bjt@bjarne-thuroe.dk

Bestyrelse         John Olesen............................................... botomollevej6@gmail.com

Bestyrelse         Eigil Petersen............................................. mesppetersen@gmail.com

Kontor                Margit Suhr Pedersen................ info@marielyst-grundejerforening.dk

Foreningens bankforbindelse er: Lollands Bank 6520 4159720 Marielyst Grundejerforening

Åvænget 4

4891 Toreby L

Telefon 2144 0831

info@marielyst-grundejerforening.dk www.marielyst-grundejerforening.dk

Ordinær generalforsamling 2021 (for året 2020/2021) i Idestrup Hallen, Kirkevej 19, 4872 Idestrup

Søndag den 08. august 2021 - ca. kl. 11.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
 5. Fastsættelse af kontingent

I henhold til vedtagelse på generalforsamlingen i 2003 fremskrives kontingentet med KLs fremskrivningsprocent, som udgør 2,1 %. Kontingentet for 2022/2023 afrundes til 445 kr. + 100 kr. i midlertidigt vejgebyr vedtaget på generalforsamlingen i 2019.

 1. Valg Bestyrelsen:

Kasserer John Stævngaard (villig til genvalg – vælges for to år indtil general- forsamling 2023)

Bestyrelsesmedlem John Olesen (villig til genvalg - vælges for to år indtil generalforsamling 2023)

Bestyrelsesmedlem Eigil Petersen (villig til genvalg – vælges for to år indtil generalforsamling 2023)

Bestyrelsesmedlem ( - vælges for et år indtil generalforsamling 2022) Bestyrelsessuppleant ( - vælges for et år indtil generalforsamlingen 2022) Bestyrelsessuppleant ( - vælges for et år indtil generalforsamlingen 2022)

Revision:

Revisor Troels Kemp (villig til genvalg - vælges for to år indtil generalforsamling 2023)

Revisorsuppleant (- vælges for et år indtil generalforsamling 2022)

 1. Eventuelt

 

Bemærk! Denne indbydelse skal medbringes for at få udleveret stemmeseddel

 

 

Driftsregnskab for 1. april 2020 til 31. marts 2021

Indtægter

2019/2020

Regnskab

 

2020/2021

Regnskab

 

2020/2021

Budget

Kontingenter

1.129.697

 

1.356.475

 

1.364.000

Rykningsgebyrer

7.805

 

15.244

 

5.000

Renter indlån m.m.

           -795

 

        -5.407

 

         -5.000

Indtægter i alt

1.136.707

 

1.366.312

 

   1.364.000

Udgifter:

Vejudgifter - vedligehold

326.657

 

381.917

 

390.000

vejudgifter - asfaltvejene Note 1, se næste side

113.046

 

28.586

 

140.000

Vejudgifter - konvertering Note 2, se næste side

167.280

 

177.120

 

270.000

Tilskud vejlaug

104.286

 

114.706

 

130.000

Hustilsyn

105.000

 

95.332

 

105.000

Foreningshus vand, strøm og vedligehold

          4.341

 

        18.266

 

         20.000

Udgifter i alt

      820.610

 

      815.927

 

   1.055.000

Administrationsudgifter:

Kontorartikler - dataløn - EDB udgift

20.499

 

20.010

 

15.000

Porto og gebyrer

64.654

 

63.368

 

60.000

Tryksager og annoncer

31.489

 

25.335

 

25.000

Kontingenter og forsikringer

25.758

 

24.735

 

20.000

Løn kontor - formandshonorar

101.016

 

100.791

 

105.000

Advokat

0

 

-1.831

 

0

Generalforsamling/infomøde

41.225

 

0

 

30.000

Telefon - internet

7.134

 

7.652

 

10.000

Mødeudgifter

4.555

 

3.356

 

10.000

Gaver - repr. m.m.

980

 

1.411

 

1.000

Kørsel

25.773

 

16.712

 

30.000

Nyanskaffelser

                0

 

                0

 

                 0

 

      323.083

 

      261.539

 

       306.000

Overskud/underskud:

        -6.986

 

      288.846

 

           3.000

Status pr. 31. marts 2021

Aktiver

 

Passiver

Kassebeholdning

0

   

Tilgode medlemmer

2.525

   

Lollands Bank 4159720

702.948

   

Nordea 6755-649-382

748.678

   

Jyske Bank 1998072

4.224

   

Lollands Bank 10 aktier

1.745

   

Skyldig A-skat

   

7.031

Skyldig AM-bidrag

   

1.544

Skyldig feriepenge

   

363

Skyldige omkostninger/tilskud vejlaug

   

150.845

Forudbetalt kontingent

   

3.890

Egenkapital: Kapitalkonto 1. april 2020 . .1.007.601

     

Overskud.............................. 288.846

   

   1.296.447

Balance

1.460.120

 

1.460.120

Formand Flemming J. Mikkelsen, kasserer John Stævngaard, sekretær Karsten Meier

Ole E. Jensen        Bjarne Thurø          John Olesen       Eigil Petersen

Vi revideret og godkendt regnskabet i overensstemmelse med bilagsmaterialet. Aktiver og passiver er afstemt og aktivernes tilstedeværelse er konstateret.

Væggerløse, den 9. april 2021         sign. Henrik Petersen Troel Kemp

Note 1

Kun 28.586 kr. anvendt. Det planlagte slidlag på Berberisvej ikke pålagt på grund af byggesag. Vejen asfalteres i foråret 2021.

Note 2

Færre udgifter til vejkontering end budgetteret, fordi de konverterede veje er smallere end oprindeligt beregnet og derfor billigere at konvertere.

www.marielyst-grundejerforening.dk • info@marielyst-grundejerforening.dk

Generalforsamling i Idestrup Hallen

Grundejerforeningens ordinære Generalforsamling 2021 (for året 2020/2021) finder sted den 8. august 2021, fordi forsamlingsforbuddet i forbindelse med covid-19 forhindrede en gennemførelse af generalforsamlingen i maj 2021. Derfor gennemføres generalforsamlingen for både 2020 og 2021 på en og samme dag, og vi starter altså kl. 10:00 med den ordinære generalforsamling 2020 (for året 2019/2020). Derefter fortsætter vi med generalforsamlingen 2021 (for året 2020/2021).

Bemærk: Generalforsamlingen finder sted i Idestrup Hallen, hvor der er mulighed for at skabe mere plads mellem stolene end på Højskolen Marielyst, hvor gener- alforsamlingen er blevet holdt gennem flere år. Som det ser ud i øjeblikket, er alle restrik- tioner på antallet af forsamlede, afstand, mundbind, krav om Corona-attest osv. formentlig ophævet til den tid.

Men for at være på den sikre side holdes generalforsamlingen altså i Idestrup Hallen, som under normale omstændigheder kan rumme op til 1.000 personer. Disse regler kan dog ændres uden varsel, men det sker forhåbentlig ikke.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest søndag den 25. juli 2021. Forslag behandles kun på generalforsamlin- gen, hvis forslagsstiller personligt er til stede og præsenterer forslaget under punktet Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Praktiske oplysninger

Den daglige drift af foreningen varetages af administrationen, som træffes på info@marielyst-grundejerforening.dk eller telefon 2144 0831 – læg besked, og vi ringer så tilbage, når vi er på kontoret.

Mangler du et husnummer eller et vejskilt, kan disse rekvireres på kontoret. Husk at melde ejerskifte/adresseændring.

Formand            Flemming J. Mikkelsen . . formand@marielyst-grundejerforening.dk 

Næstformand Ole Edlund Jensen...................................................... edlund@mail.dk

Kasserer            John Stævngaard........................................... stevngaard@gmail.com

Bestyrelse         Bjarne Thurø........................................................ bjt@bjarne-thuroe.dk

Bestyrelse         John Olesen............................................... botomollevej6@gmail.com

Bestyrelse         Eigil Petersen............................................. mesppetersen@gmail.com

Bestyrelse

Kontor                Margit Suhr Pedersen................ info@marielyst-grundejerforening.dk

Foreningens bankforbindelse er: Lollands Bank 6520 4159720 Marielyst Grundejerforening

Åvænget 4

4891 Toreby L

Telefon 2144 0831

info@marielyst-grundejerforening.dk www.marielyst-grundejerforening.dk

Forslag til generalforsamlingen 2021

Forslag fra bestyrelsen:

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag 1 - til behandling på Marielyst Grundejerforenings ordinære generalforsamling 2021.

BAGGRUND FOR VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Baggrunden er, at modernisere vedtægterne og ikke mindst at vedtægtsændringer kun fremadrettet kan gennemføres efter en sæd- vanlig foreningsproces. Mere specifikt indeholder dette forslag om vedtægtsændringer følgende hovedpunkter:

 • Justering af foreningens formål til at bevare området som et sommerhusområde
 • Forpligtelse til at medlemmerne beskærer beplantning mod veje
 • Ikke i orden at området har reklameskilte eller ukorrekte vejskilte
 • Overgang til elektronisk kommunikation med email
 • Vedtægtsændringer kræver mere end en generalforsamling
 • Tegningsregler strammet op
 • Begrænsning af foreningens hæftelse

Vedtægterne er senest ændret på den ordinære generalforsamling den 4. august 2019.

BESKRIVELSE AF ÆNDRING TIL VEDTÆGTERNE:

Nedenfor findes de samlede vedtægter efter de ændringer bestyrelsen foreslår. Rettelsesmarkeringer viser, hvad der foreslås slettet henhold- svis tilføjet i forhold til de før forslaget gældende vedtægter. Gennem- stregning betyder, at teksten slettes og rød tekst, at der er tilføjet tekst. Det er et samlet forslag med alle ændringer samlet som et forslag.

Vedtægter for Marielyst Grundejerforening

 

§ 1. NAVN

Foreningens navn er ”Marielyst Grundejerforening.” Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

§ 2. FORMÅL

 

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser, såvel over- for offentlige myndigheder som private, i sager af almen interesse for grundejerne.

At foranledige at private fællesveje samt fælles faciliteter vedligeholdes.

At der skabes et godt miljø for beboerne i området. At foreningens om- råde bevares som et sommerhusområde med et godt miljø for bebo- erne.

Som medlem af grundejerforeningen kan optages enhver ejer af fast ejendom, der er beliggende øst for Bøtø Ringvej, samt syd for Marielyst Strandvej til Bøtø skoven.

Andre medlemmer kan optages med bestyrelsens samtykke.

Medlemskredsen består af tinglyst/servitusservitutpålagte og frivillige medlemskaber.

§ 3. MEDLEMMERS FORPLIGTELSER

Den enkelte grundejer har pligt til at beskære beplantning mod offen- tlig vej, private fællesveje og stier ind til skel, samt holde rabatten fra vejkant til skel, efter kommunens forordninger for offentlig vej, herunder græsslåning og friholde området for buske og træer som beskrevet i love og bestemmelser for veje i området.

Opsætning af reklameskilte, vejskilte og lignende i såvel rabat som på den enkeltes grund er ikke tilladt. Trafikregulering af enkeltveje via vejskilte skal ske ud fra en overordnet vurdering af den samlede infra- struktur i et givent område.

Hvis en grundejer i forbindelse med nybyggeri eller om- og tilbygn- ing, samt brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m.

belaster veje eller rabatter, så der opstår skader, er denne forpligtet til at genetablere vejen/rabatten til samme stand som forud for skadens op- ståen. Ved større byggeri er bygherre/grundejer forpligtet til at advisere grundejerforeningen om øget tung trafik på vejene.

Det er medlemmernes forpligtelse at holde kontaktoplysninger ajour- førte, så kommunikation fra foreningen fortrinsvis kan foregå med email.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en weekenddag inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved fremsendelse af skriftlig indkaldelse til medlemmerne via email til medlemmernes registrerede emailadresser med angivelse af dagsorden, vedlagt forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad samt på foreningens hjemme- side. I de tilfælde, hvor der ikke er registreret en email, fremsendes et sædvanligt brev til medlemmet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være formanden i hænde inden 14 dage før generalfor- samlingen.

Bestyrelsen offentliggør indkomne forslag på foreningens hjemmeside, og de fremsendes til medlemmer med email senest en uge før general- forsamlingen samt uddeles på generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning offentliggøres på foreningens hjemmeside 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  • a Forslag fra bestyrelsen
  • b Forslag fra medlemmer5. Fastsættelse af kontingent
 5. Godkendelse af budget og kontingent
 6. Valg af: formand,kasserer,bestyrelse, suppleanter og revisorer
 7. Eventuelt

Valgene foretages for hver kategori for sig.

Stemmeret på en generalforsamling kræver, at man ikke er i restance med kontingent. Uanset antallet af ejere har hver ejendom én stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forslag behandles kun på generalforsamlingen, når forslagsstiller per- sonligt er til stede og præsenterer forslaget.

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal af de af- givne stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Er det

fornødne antal medlemmer ikke til stede, udgår sagen af dagsordenen, og en ekstraordinær generalforsamling indkaldes. På denne ek- straordinære generalforsamling afgøres spørgsmålet uanset det frem- mødte antal medlemmer ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, og skal indkaldes, når mindst 100 medlem- mer skriftligt fremsætter et begrundet krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

§ 6. BESTYRELSE

 

Foreningens interesser varetages i øvrigt af en bestyrelse på 7 medlem- mer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter.

Grundejere med helårsbeboelse kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.

Den daglige forretningsførelse varetages af formanden på foreningens vegne, og ved økonomiske forhold af formand og kasserer i forening. Foreningen tegnes enten af formanden og et bestyrelsesmedlem sam- men eller af tre bestyrelsesmedlemmer sammen.

Ved afgang i bestyrelsen indtræder suppleanten i det afgående medlems resterende periode.

Genvalg kan finde sted.

Foreningens formand vælges på lige år, kasserer på ulige år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med henholdsvis 3 på lige år og 2 3 på ulige år.

 1. og 2. suppleant vælges for en periode af 1 år, og deltager i besty- relsesmøder uden stemmeret

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og andre efter behov, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsor- den.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et flertal af besty- relsesmedlemmerne finder det fornødent, dog mindst 4 møder årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af de valgte bestyrelses- medlemmer er til stede. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er forman- dens stemme afgørende.

Referat af bestyrelsesmøder med angivelse af trufne beslutninger skal optages i foreningens forhandlingsprotokol efter underskrivelse af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Referat lægges på hjemmesiden i notatform.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen kan ansætte lønnede arbejdskraft medarbejdere.

§ 7. REGNSKAB OG KONTINGENT

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. april til 31. marts.

Regnskabet skal revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsam- lingen for 2 år ad gangen.

Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab for forrige regnskabsår og budget for indeværende regnskabsår fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Kontingent for det påbegyndte regnskabsår fastsættes hvert år af på den ordinære generalforsamling. Udgangspunktet er en årlig regulering i forhold til den af Kommunernes Landsforening besluttede fremskrivn-

ings-procent. Udgangspunktet for kontingentet er aktivitetsplan og budget.

Kontingentet opkræves hvert år i maj juni måned.

Foreningen hæfter alene for foreningens forpligtelser med sin formue.

§ 8. UDMELDELSE

 

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med et halvt års forudgående varsel til en 1. april og senest den 31. december i et regn- skabsår.

Dette gælder dog ikke medlemmer med tinglyst/servitutpålagt medlem- skab.

§ 9. OPLØSNING

 

Foreningens opløsning kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Såfremt kun den anden af disse betingelser er opfyldt, indkalder besty- relsen til en ekstraordinær generalforsamling, og denne er da altid beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Opløsningsforslaget kan da vedtages med 2/3 majoritet af de repræsenterede afgivne stemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle aktiver og midler anv- endes til Forskønnelse af foreningens medlemsområde tilbagebetales til de medlemmer af foreningen, som har betalt kontingent de sidste tre år.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse herom.

Forslag fra medlemmer:

Forslag 1:

FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Bestående vedtægter:

Vedtægter for Marielyst Grundejerforening

 • 1. Navn

Foreningens navn er ” Marielyst Grundejerforening ” Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

 • 2. Formål

At foranledige at private fællesveje samt fælles faciliteter vedligeholdes. (linie 3)

I § 2 Formål, tilføjes til:

At foranledige at private fællesveje samt fælles faciliteter vedligeholdes. Bestyrelsen må kun indgå aftaler, der varetager medlemmernes in- teresser bedst. Ved aftaler om rivning af grusveje, skal det fremgå af aftalen med den der skal rive vejene, at rivningen ikke må foretages, hvis vindstyrken er over 6 sek/m

Klaus Folmann, Bukkarvej 19, 4873 Væggerløse

Forslag 2:

FORSLAG TILSTØVBINDER ALLE GRUSVEJE I GRUNDEJERFORENINGEN

Da Grundejerforeningen pt. kun kommer støvbinder på gennemgående grusveje, vil vi foreslå, at det besluttes på generalforsamlingen, at alle grusveje bliver behandlet med støvbinder, da generne på mange stikveje også er meget store.

 1. eks er stikvejen på Pimpernelvej blevet 2 til 3 gange så lang i forbindelse med den nye udstykning og der vil komme et meget stort pool-hus for enden af stikvejen, så trafikgenerne vil blive meget store, når vi kommer ind i tørre perioder, hvis der ikke gøres noget ved støvet.

Umiddelbart er det lidt uforståeligt, at alle grusveje i Grundejerforenin- gen ikke bliver holdt med støvbinder.

Steen og Alice Pedersen, Pimpernelvej 34, 4873 Væggerløse Henning og Bente Dahl, Pimpernelvej 15, 4873 Væggerløse

Forslag 3:

FORSLAG TIL BUMP LUPINVEJ

Jeg har et forslag til bump på vejen fra Bøtø Ringvej til Lupintovet Hastigheden er alt for høj på denne meget lige strækning.

Det er kun et spørgsmål om tid før der sker noget…

Henning Lindstrøm, Lupinvej 112, 4873 Væggerløse

Forslag 4

Indmelselse i fl

Vi vil gerne komme med et forslag om at Marielyst grundejerforening melder sig ind i fritidshusejernes landsforening (FL). Der er mange fordele ved at være medlem af FL (juridisk bistand, forsikring mv.) Det koster 50,-kr. pr. fritidshus i årligt kontingent.

Hvis det vedtages og det efterfølgende kræver, at det årlige kontingent til Marielyst grundejerforening skal hæves, stiller vi et forslag om at kontingentet til Marielyst grundejerforening bliver hævet med de 50,- kr.  

Med venlig hilsen

Rasmus Ravn & Peter Bernholm 

Pimpernelvej 40 & 44