Referat generalforsamlingen 2022

Visninger: 2109

Referat fra generalforsamlingen 2022
Beslutningsreferat fra den ordinære generalforsamling 2022 på Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløselørdag den 21. maj 2022 kl. 10.00

 

Generalforsamlingen indledtes med at formanden på bestyrelsens vegne bød 142 fremmødte velkommen, deraf 96 stemmeberettigede, og foreslog, at vi - som traditionen bød det - startede med at synge ”En hyldest til Marielyst”. Kurt Christiansen, Bøtøvej 190, sang for.

 

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslog Niels Fog, Fyrrestien, som dirigent.
  Generalforsamlingen valgte med akklamation Niels Fog som dirigent.

  Niels Fog konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, at bestyrelsen beretning lå på hjemmesiden fra den 7. maj, at alle indkomne forslag var udsendt den 11. maj, at årsregnskabet var tilgået medlemmerne og at der var annonceret i Folketidende.
 2. Bestyrelsens beretning.
  Formanden aflagde bestyrelsens beretning for året 2021-2022.
  Beretningen blev godkendt, med akklamation.


 3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  I kassererens fravær fremlagde formanden årsregnskabet for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2022, idet han gennemgik hovedtallene og besvarede enkelte spørgsmål.  
  Årsregnskabet blev godkendt.

                                                                                                                  
 4. Forslag fra bestyrelsen.
  Forslag om godtgørelse til bestyrelsen.

Bestyrelsens næstformand fremlagde forslag om honorering af formanden og en skattefri godtgørelse til alle 7 medlemmer. Forslaget er konsekvensmæssigt indarbejdet i bestyrel-sens budgetforslag for 2022/23 – punkt 6.
Generalforsamlingen godkendte, at formandshonoraret hæves til 35.000 kr. årligt og at ethvert af de 7 medlemmer årligt modtager en skattefri godtgørelse på 3.950 kr.


 1. Forslag fra medlemmer.
  -       Modforslag vedr. honorar til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at forslagsstilleren til forslaget ikke var til stede, hvorfor forslaget ifølge vedtægterne ikke kunne behandles.

 • Forslag om hjertestarter et centralt sted.

Dirigenten konstaterede, at forslagsstilleren til forslaget ikke var til stede, hvorfor forslaget ifølge vedtægterne ikke kunne behandles.

Tilføjelse: I tilslutning til behandlingen af forslaget nævnte formanden, at bestyrelsen sammen med Guldborgsund Kommune undersøger muligheden for at opsætte en hjertestarter på det nye toilet ved Bøtøskoven samt forsøger at indgå en aftale med Lupin-købmanden om, at han flytter sin hjertestarter uden for forretningen. Det er i den sydlige del af foreningens område, at der er mangel på hjertestartere.

 • Forslag om lukning af Berberisvej:

Bestyrelsen meddelte, at man ikke kunne anbefale en lukning, idet det blot ville flytte trafikken over på andre veje. Der udspandt sig en længere debat pro et contra den foreslåede/ønskede lukning. Dirigenten anmodede derfor generalforsamlingen ved håndsoprækning om at tilkendegive deres holdning til forslaget: 2 stemte for forslaget, et massivt flertal stemte imod forslaget, enkelte undlod at stemme.
Dirigenten konkluderede, at forslaget dermed var faldet.

 1. Godkendelse af budget og kontingent.

Bestyrelsen foreslog kontingentet for 2022/2023 uændret i forhold til det allerede på generalforsamlingen i 2021 vedtagne, hvilket vil sige 445 kr. plus 100 kr. i midlertidigt vejgebyr. Bestyrelsen fremlagde ligeledes budgettet for samme periode.
Budget 2022/2023 og kontingent for samme periode blev godkendt.

 1. Valg af:
  Bestyrelsen:

Formand Flemming J. Mikkelsen,
Flemming Mikkelsen blev genvalgt frem til generalforsamling 2024.

Bestyrelsesmedlem Bjarne Thurø,
Bjarne Thurø blev genvalgt frem til generalforsamling 2024.

Bestyrelsesmedlem Jørn Arne Nielsen,
Jørn Arne Nielsen blev genvalgt frem til generalforsamling 2024.

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Poul Erbo Mortensen som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen 2024. Der fremkom ikke andre forslag fra medlemmerne,

hvorfor Poul Erbo Mortensen blev nyvalgt frem til generalforsamlingen 2024.
Bestyrelsessuppleant Sussi Schannong Hansen,
Sussi Schannong Hansen blev genvalgt frem til generalforsamlingen 2023.

Bestyrelsessuppleant,
der blev ikke valgt endnu en suppleant, idet ingen i salen ønskede at stille sig til rådighed.
Alle valg med akklamation!

Revision:

Revisor Henrik Petersen;
Henrik Petersen blev genvalgt frem til generalforsamling 2024.

Revisorsuppleant, ingen blev valgt, da ingen i salen ønskede at stille sig til rådighed.


 1. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for afdøde, mangeårig formand Ebbe Edvardsen.
  Der blev nævnt to steder med behov for dræning, hvilket viser sig ved heftige regnfald: Gråpilevej ved Dunhammervej, Guldregnvej ved Humlevænget. Skal drøftes med kommunen.
  Et medlem efterlyste en mødekalender på hjemmesiden, hvor diverse mødeaktiviteter kunne lægges på.
  Generalforsamlingen sluttede med applaus til såvel dirigent som bestyrelse for vel udført arbejde. Endelig gav dirigenten ordet tilbage til formanden, der kunne konstatere, at årets generalforsamling var vel overstået.

                    Niels Fog                                Flemming J. Mikkelsen                                            Jørn Arne Nielsen

                   Dirigent                                         Formand                                                                           Referent