Nyhedsbrev juli 2019

Visninger: 2928

Nyhedsbrev juli 2019                                                                                                                                                                                                    Grundejerforening

Marielyst Grundejerforening

Postboks 215 - 4800 Nykøbing F.

Tlf.5413 0031

info@marielyst-grundejerforening.dk

formand@marielyst-grundejerforening.dk

www.marielyst-grundejerforening.dk

 

 

Marielyst Grundejerforenings generalforsamling finder sted den 4. august 2019 kl. 10:00 på Højskolen Marielyst.

Forslag til generalforsamlingen 2019

Ved fristens udløb den 15. juni 2019 var der 14 forslag, som ønskes til behandling på Marielyst Grundejerforenings ordinære generalforsamling på Højskolen Marielyst den 4. august 2019.

I dette nyhedsbrev fokuseres på disse forslag, som nævnes i den rækkefølge, de er indsendt til grundejerforeningen.

 

God læselyst og velkommen til årets generalforsamling. Bestyrelsen håber, at mange deltager i generalforsamlingen og bakker op om specielt vejprojektet.

 

 • Forslag fra bestyrelsen:

(Forslag 1 – udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen)

Reduktion af hastighed fra 50 km/t til 30 km/t

 

Forslag: Samtlige veje i Marielyst Grundejerforenings område skal have den nuværende hastighed på 50 km/t reduceret til 30 km/t. Undtagelser er Bøtø Ringvej, Marielyst Strandvej og Bøtøvej. Bestyrelsen ønsker mandat til at ansøge Guldborgsund Kommune om at få den pågældende hastighedsnedsættelse gennemført.

Begrundelse: En reduktion af hastigheden på vores veje, som rigtigt mange medlemmer gennem mails har givet udtryk for at de ønsker, har kun fordele: Sikkerheden på vejene forbedres, vedligeholdelsen reduceres, støvgener reduceres, CO2-udledning reduceres, støjgener reduceres. Guldborgsund Kommune har hidtil været imod en nedsættelse af hastigheden, men denne holdning er ændret, så man fra kommunens side direkte har opfordret grundejerforeningen til at ansøge om en nedsættelse.

Bestyrelsen

(Forslag 2 – udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen)

Flytning af dato for den ordinære generalforsamling

Forslag: Beskrivelse af ændring: I 2. afsnit ”den første søndag i august måned” ændres til ”en weekenddag inden udgangen af maj”.

I 2. afsnit ”14 dages varsel” ændres til ”fire ugers varsel”.

Afsnit 3: ”inden 15. juni” ændres til ”inden 14 dage før generalforsamlingen”

Afsnit 4: ” Forslag der modtages inden 1. april udsendes med indkaldelsen og dagsordenen.

Forslag der modtages i perioden 1. april – 15. juni offentliggøres på hjemmesiden og omdeles på Generalforsamlingen” slettes.

 • 4 efter ændring: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en weekenddag inden udgangen af maj.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved fremsendelse af skriftlig indkaldelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden, vedlagt forslag der skal behandles på generalforsamlingen, og ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsættes skriftlig og skal være formanden i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning offentliggøres på foreningens hjemmeside 14 dage før ordinær generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af: formand, kasserer, bestyrelse, suppleanter og revisorer
 7. Eventuelt

Valgene foretages for hver kategori for sig. Uanset antallet af ejere har hver ejendom én stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Begrundelse: Baggrunden er, at flytte den ordinære generalforsamling tættere på årsregnskabets

afslutning. Dette vil resultere i en større samtidighed mellem årsregnskabsafslutning og generalforsamling på linje med langt de fleste foreninger, så generalforsamlingens godkendelser og beslutninger tidligst muligt kan få indflydelse på foreningens drift. Vedtægterne er senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2018

Bestyrelsen

(Forslag 3)

Midlertidig forhøjelse af kontingent til gennemførelse af ny vejstrategi

 

Forslag: For at kunne gennemføre en stor konverterings- og vedligeholdelsesplan for grus- og asfaltveje i Marielyst Grundejerforening, er der behov for at øge omkostningerne til veje de næste fire år med ca. 200.000 kr. årligt med start i regnskabsåret 1. april 2020 – 31. marts 2021. Kontingentforhøjelsen foreslås at være på 100 kr./årligt/medlem i fire på hinanden følgende år.

Denne midlertidige kontingentforhøjelse omfatter ikke de medlemmer af Marielyst Grundejerforening, der også er medlemmer af et af de fire vejlaug. Disse medlemmer betaler til vedligeholdelse af deres egne veje. Grundejerforeningen har pt. 2.019 medlemmer, som ikke er medlemmer af et vejlaug.

Begrundelse: Marielyst Grundejerforening har udarbejdet en ny, 5-årig konverterings- og vedligeholdelsesplan for grus- og asfaltvejene i grundejerforeningens område. Planen blev præsenteret på et infomøde den 1. juni på Højskolen Marielyst. Planen betyder, at det nuværende vejmateriale på grusvejene i form af knust asfalt erstattes af lyst, leret vejgrus (Rabat Grus) med kornstørrelsen 0 - 16 mm. Samtidig vil alle asfaltveje i løbet af de fem år blive gennemgået, huller repareret og nyt slidlag pålægges. En gennemførelse af dette projekt betyder ca. 200.000 kr. årligt i ekstraomkostninger oven i de 600.000 kr., der normalt er afsat på budgettet til vedligeholdelse af veje. Bestyrelsen foreslår derfor, at der opkræves et midlertidigt ekstrakontingent til vejvedligeholdelse over fire år på 100 kr./år/medlem. Når det midlertidige ekstrabeløb kun opkræves over fire år, hænger det sammen med den tørre sommer i 2018. Her sparede foreningen ca. 245.000 kr. på grund af mindre vejvedligeholdelse end normalt. Disse penge er nu overført til regnskabsåret 2019 - 2020, og de kan anvendes til konvertering/øget vedligeholdelse i regnskabsåret 2019/2020. 

Bestyrelsen

 • Forslag fra medlemmer:

 

 (Forslag 4)

Etablering af ”muldvarpeordning”

Forslag: Jeg har her et forslag, som jeg gerne vil have behandlet på generalforsamlingen:

Det kunne være rigtig rart at have en “muldvarpeordning”, så alle medlemmer af grundejerforeningen frit kan ringe, når de er generet af muldvarpeskud på deres grund. Jeg har med succes - efter 15 år uden muldvarpeskud - haft fat i Falsters Haveservice, som effektivt fik has på vores nu pludselig mange opståede skud. Peter fra Falsters Haveservice oplyste, at de har mange grundejerforeninger som deres kunder, og han kan oplyse om nogle fantastiske resultater, hvor fangster af muldvarpe er gået fra flere hundrede de første år til næsten ingen et par år efter.

Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis grundejerforeningen kunne oprette et abonnement, så de forskellige husstande frit kan ringe efter hjælp, hvis de bliver generet af muldvarpe.

Susanne Nielsen

Bøtøvej 152a

 

(Forslag 5)

Halvering af kassebeholdning

 

Forslag: Kraftig nedsættelse af kontingent indtil kassebeholdningen svarer til 6 mdr. s driftsudgift, som er normal kotyme i en forening. Vi har her en grundejerforening, hvor bestyrelsen stort set følger budgettet.

Det er jo ikke en sparrekasse forening, hvor vi samtidig driver lidt bankforretning, og hvor vi sparer sammen til en ukendt fremtid. Jeg forventer at forslaget bliver forelagt medlemmerne, og at hvis man er i tvivl bringer spørgsmålet til afstemning.

Tillæg til mit forslag af 30. april. Kontingentet nedsættes med 50 % indtil egenkapitalen svarer til ca. 50 % af foreningens årlige omkostninger. I vores tilfælde vil en egenkapital på 500.000 kr være passende. Jeg forventer at forslaget sammen med mit forslag af 30. april, bliver forelagt medlemmerne, og at hvis man er i tvivl bringer spørgsmålet til afstemning.

Jeg vil oplyse bestyrelsen om, at de firmaadministratorer, der tilbyder deres assistance, stort set alle anbefaler nævnte 50 % egenkapital.

John Hofman

Solbrudvej 5                                                                                              

 

(Forslag 6)

Drop hustilsyn

 

Forslag: Ordningen med hustilsyn droppes.

Begrundelse: Det er mit indtryk, at sommerhusejerne i Marielyst benytter deres sommerhuse jævnligt i løbet af hele året. Derudover har de fleste aftaler med naboer, genboer m fl (ofte fastlæggere) om lige at ”gå en runde”, når de er i deres sommerhus. Jeg synes derfor, at det er unødvendigt, at vi bruger så mange penge på hustilsynsordningen, især set i lyset af, at de fleste såkaldte hændelser, vedrører ulåste døre og åbne vinduer – forhold, som jeg mener, at den enkelte sommerhusejer selv må være ansvarlig for.

Jens Lund Marxen

Gråpilevej 8

 

(Forslag 7)

Perioder uden brug af larmende udstyr

Vi har haft vores sommerhus her på Søndervangsvej 8 i mange år – da vi købte huset fik vi at vide af sælger (lokal sommerhusudlejer) at der var en uskreven hensigt erklæring i foreningen/området om at man ikke slog græs, kørte med motorsav og ikke brugte anden maskinelt larmende udstyr i weekenderne mellem kl. 12.00 og 14.00, samt at man heller ikke gjorde det lørdag og søndag efter 18.00 og aftenen frem.

Igennem de senere år er der en tiltagende tendens til at denne maskinelle støj er tiltaget og at der tages mindre og mindre hensyn til ”godt naboskab”. Vi nyder alle at have stille sommeraftener med grill og udendørs liv, samt at vi midt på dagen gerne vil give børnefamilierne ro så deres børn kan sove uforstyrret til middag, samt at vi alle kan nyde en stille frokost og måske en efterfølgende middags søvn uden maskinelle forstyrrelser.

Jeg mener ikke der på nogen måde skal være et påbud, men mere en gensidig hensyntagen, som gavner os alle og giver området en ro og en ekstra herlighedsværdi i sommermånederne i de foreslåede tidspunkter.

Forslag: Hensigtserklæringen optages i Grundejerforeningen regler, med virkning fra forventet godkendelse på Generalforsamlingen den 4. august 2019 til 15. september 2019.

Hensigtserklæringen har virkning i de kommende år, i perioden fra 1. juni til 15. september hvert år.

Lørdag og søndag mellem kl. 12.00 og 14.00 og samme dage efter kl. 18.00, henstilles til alle beboere og gæster at man ikke bruger larmende maskinelt udstyr, som græsslåningsmaskiner, motorsave, støjende musikanlæg og andet udstyr der kan have en generende virkning på en rolig og fredsommelig sommeraften. Der skal selvfølgelig være plads til festlige aftener, men i samme ånd som hensigtserklæringen, så orienter berørte naboer om at I vil holde en fest, så de er adviseret på forhånd. 

Endelig kunne man også indføre ordningen fredag aften efter kl. 19.00, så man havde tid til at komme ned og slå græs m.v., inden der skulle være maskinel ro, men jeg er lidt usikker på om det vil være at stramme hensigtserklæringen for meget, dette kan/bør drøftes på generalforsamlingen.

Tidspunkterne for begrænsning af maskinel støj er mit udkast til forslag, men kan selvfølgelig flyttes f.eks. til kl. 17.00 om lørdag og søndag aften og 12.30 til 14.00 om middagen, men formålet er at have et tidspunkt hvor man kan forvente nogenlunde ro i området, for at undgå uhensigtsmæssigt maskinel og høj musisk støj.

Ole Munck

Søndervangsvej 8

 

(Forslag 8)

Selvstændige vejlaug

Forslag: I forbindelse med vedligeholdelse af asfaltvejene bør der laves selvstændige vejlaug for de respektive veje, og som får samme tilskud som de andre vejlaug.

Eigil Petersen

Vildrosevej 8

 

 • Forslag fra kassereren:

(De følgende forslag er ikke bestyrelsesforslag. Der er tale om kassererens personlige forslag)

 

 (Forslag 9)

Henvendelse til Lollands Bank

Forslag: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at offentligøre henvendelsen sendt til LOLLANDS BANK i løbet af 2019 hvor kasserens FULDMAGT tilbagekaldes.

Offentliggørelsen skal ske senest 3 dage efter vedtagelsen på generalforsamlingen den 4.8.2019.

ÅRSAG:

 1. Formanden/bestyrelsen har efter 8 henvendeler ikke villet oplyse om hvor meget og til hvem der er udbetalt i kørseslsgodtgørelse i tiden efter den ekstraordinære generalforsamling.
 2. Svarene fra formanden: Kan aflæses i det udsendte regnskabet.
 3. Efter flere henvendelser har bestyrelsen besluttet:

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

 

(Forslag 10)

Løn, formandshonorar og kørsel

Forslag: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen af specificere punkterne (til hvem og hvor meget).

 • Løn kontor og formandshonorar
 • Kørsel

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

(Forslag11)

Maksimum 1,00 kr. pr. km

Forslag: Vedrørende udbetaling af kørselsgodtgørelse beslutter generalforsamlingen:

At der max. må udbetales statens laveste taks pr. km  (i 2019 = 1,00 pr. km)

ÅRSAG:

Det er i k k e rimeligt at der skal tjenes på at være medlem af bestyrelsen.

Der er jf. regnskabet en stigning på udbetalt kørselsgodtgørelse på 16.000 kr.

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

 

(Forslag 12)

Beslutningsforslag om vandproblemer og solidarisk løsningsmodel

Forslag: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen inden den 1.6.2020 at fremlægge og indkalde til møde og efterfølgende udarbejdelse af beslutningsforslag til fremlæggelse på generalforsamlingen i 2020 - vedrørende:

  1. Vedrørende vandproblemer på de respektive grunde og områder skal der ske en opdeling i mindst 3 kategorier (meget slemt og faretruende, faretruende og mindre faretruende, men alvorligt).
 • Forslag og plan for en solidarisk løsningsmodel indenfor en periode på 2 år fra generalforsamlingen i 2020.

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

 

(Forslag13)

Alle medlemmer

Forslag: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at oplyse og dokumenterer ALLE medlemmer inden den 1. oktober 2019 hvoraf det fremgår at der er tvunget medlemskab af Marielyst Grundejerforening.

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

 

(Forslag 14)

Mistillid til formand Flemming J. Mikkelsen

Forslag: Generalforsamlingen beslutter at der skal skal vælges ny formand -under pkt. 6 VALG - da pågældende ikke er værdig til at repræsenter ca. 3000 medlemmer.

Per Kamper Hansen

Bynkevej 10

 

 

Samtlige forslag med bestyrelsens kommentarer kan også ses på forsiden af foreningens hjemmeside www.marielyst-grundejerforening.dk

 

Bestyrelsen

Juli 2019

Redaktion: Flemming J. Mikkelsen - Tryk og distribution: Marielyst Grundejerforening - www.marielyst-grundejerforening.dk

Janej

Deltag i generalforsamlingen på Højskolen Marielyst den 4. august kl. 10:00 og giv din mening til kende.