Bestyrelsesmøde den 27. december 2016

Visninger: 1385

 

Dagsordenes Punkt 2

 

Evaluering af vandmødet på Højskolen den 11. december 2016. og planlægning af det videre arbejde vedr. afvanding.

Ebbe Edvardsen indledte med at med at oplyse at formålet med mødet er at drøfte hvilke videre tiltag vi som grundejerforening kan gøre for at prøve at løse vandproblemerne på Marielyst.

Der var enighed om at mødet med Guldborgsund kommune var en skuffelse, set i forhold til det som vi havde forventet kommune og forsyning ville fremlægge.

Kommunen lovede på det sidste borgermøde, at de ville fremlægge et forslag til løsning af vandproblemerne i Skovlyst området. Dette skete ikke.

Kommunen havde også lovet at de ville fremlægge en plan for afvanding af Marielyst. Det skete heller ikke.

I stedet fastslog kommune og forsyning, at der ikke vil blive tale om en forbedring/ udvidelse af den nuværende drænkapacitet. De hverken kan eller vil.

Kommune og forsyning mener kapaciteten er stor nok. Problemerne med at komme af med vandet skyldes iflg. Kommunen og forsyning at for mange – ulovligt- udleder overfladevand ned i det eksisterende kloaksystem.

Kommunen fastslog, at det er den enkelte grundejer, der selv skal sørge for at komme af med vand fra egen grund. De foreslog faskine løsninger eller dannelse af en række små private vand/drænlag.

Marielyst Grundejerforenings ide med dannelse af et offentligt pumpelag ønskekede kommunen ikke at bakke op.

Flemming Jantzens forslag om dannelse af en række små vandlag, som så kan få rådgivning af kommunen, at Marielyst Grundejerforening fremlægger et færdigt projektforslag til afvanding af vores område, som kommunen så vil se på, og evt. sende ud til alle medlemmerne, for at teste hvor stor opbakning der er blandt medlemmerne., for så at vurdere om de kan indgå i et videre forløb.

Foreningen ønsker fortsat at der dannes et offentligt pumpelag for vores medlemmer.

Derfor besluttede en enig bestyrelse, at vi tager kontakt til Kjeld Morel, der har tilskrevet Marielyst Grundejerforening efter at have læst ref. fra borgermødet i Folketidende. Hans firma er eksperter på netop dette felt, og tilbyder os rådgivning og hjælp til at formulere et projekt som kommunen må tage stilling til.

Han inviteres til at deltage i bestyrelsesmøde den 5. januar 2016, hvor han bedes orientere bestyrelsen om hvilke muligheder vi har, og hvordan den videre proces skal /kan være, og hvilken økonomi der skal til.

Bestyrelen er enige om at der skal ske noget nu, det er ”det sidste skud i bøssen”, for at få kommune og forsyning til fadet., og at vi må ofre hvad det vil koste for at få et professionelt projekt lagt frem for kommunen.

Der skal dannes en arbejdsgruppe af interesserede medlemmer, der får opgaven at få projektet op at stå, og lagt frem for kommunen. Det skal være stærke, dygtige og dedikerede personer, og bestyrelsen skal have en til to repræsentanter med. Ebbe tale med emner til dette. Et par navne blev foreslået.

Det er ikke Marielyst Grundejerforening, der skal drive et offentlig Pumpelag.

Det skal have egen bestyrelse, adm. osv.