Drøftelsessag 26.05.2016

Visninger: 1537

Drøftelsessag: Afvanding på Marielyst


INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Teknik og Miljøudvalget:

  1. at sagen drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der har været afholdt velbesøgt borgermøde om afvanding på Marielyst den 30. april 2016 for inviterede sommerhusejere. Det skal drøftes, hvilke initiativer, der skal iværksættes som opfølgning på mødet.

Der var inviteret ca. 400 sommerhusejere til mødet om afvanding den 30. april 2016. Der deltog ca. 130 sommerhusejere i mødet. De var udvalgt på baggrund af kortlægning af ”Blue Spot”-områder, der ikke er drænet, dvs. lavtliggende områder, hvor der ikke umiddelbart er tilslutningsmulighed for dræn.

Dele af sommerhusområderne ved Marielyst er udsat for oversvømmelser ved store nedbørshændelser, senest i 2011 og julen 2015, hvilket har medført henvendelser fra sommerhusejere.

En stor del af sommerhusområdet på Sydfalster er udstykket på lavtliggende, inddæmmede arealer, hvor afvandingen er betinget af en tilstrækkelig dræning og afvanding. Bøtø Nor Landvindingslag står for afvandingen via kanaler. Dræningen (driften) af sommerhusområder varetages af henholdsvis grundejerforeninger og Guldborgsund Forsyning, som har overtaget driften af de dræn, der af historiske grunde blev etableret eller overtaget af Sydfalster Kommune. Disse drænsystemer udbygges ikke.

De områder, der primært har afvandingsproblemer, er de lavtliggende arealer, hvor der ikke er etableret dræn.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Teknik og Miljøudvalget går proaktivt efter at finde de gode løsninger og foretage væsentlige prioriteringer indenfor de lovmæssige rammer. Udvalget arbejder for at fremme gode fysiske rammebetingelser for både erhvervsliv og hverdagsliv. Udvalget indgår aktivt i samspil med borgerne om prioritering, tilpasning og udvikling af lokalområderne. Fokusområde er udvikling af natur, øget turisme og vækst i det lokale erhvervsliv.

ØKONOMI:

Der er tale om en kompleks ansvarsfordeling i forhold til de eksisterende afvandingsløsninger, der i dag finansieres via bidrag til Bøtø Nor Landvindingslag, vandafledningsbidrag til Guldborgsund Forsyning, samt for nogle områder – bidrag til Grundejerforeningen. Grundejer skal selv finansiere dræn- og stikledninger på egen grund. På mødet blev der lagt op til, at grundejere i fællesskab skulle finansiere afskærende drænledninger til Guldborgsund Forsynings hoveddræn eller Bøtø Nor Landvindingslags kanaler. Dræn har status som vandløb i hht. vandløbsloven. Dvs. drænprojekter skal finansieres ved en partsfordeling efter nytteprincippet.

HØRING:

På mødet den 30. april 2016 blev sommerhusejerne præsenteret for rammerne for eksisterende afvandingssystemer samt ansvarsfordelingen. Der blev efterspurgt en handleplan for en forbedret afvanding af sommerhusområdet. Omtale af mødet i Folketidende er vedlagt.


BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALG den 26-05-2016

FRAVÆRENDE:

Niels Henriksen

Drøftet.

Bilag:

o    Avisudklip I

o    Avisudklip II