Afsnit fra bestyrelsesreferat fra den 6.3.2017

Visninger: 1324

Overfladvand / ekstraordinær generalforsamling.

Der var udsendt bilag fra afholdte møder med kommune, forsyning og Bøtø Nor samt et bilag fra Finn Andersen om overvejelser i forbindelse hermed.

Der var en indgående drøftelse med udgangspunkt i referrater fra 5. januar 2017 og de nævnte bilag. Ebbe orienterede kort fra disse møder, der havde haft en konstruktiv karakter.

Der har været enighed om, jvf. ref. af 27. jan, at såfremt projektet bliver til noget, skal der kun være et system. Guldborg sund forsyning vil fremsende oplæg til betalingsnøgler til et evt. kommende projekt.

Bestyrelsen drøftede tidsperspektivet for et kommende projekt. Spørgsmålet er om det er hensigtsmæssigt at presse et ekstraordinært møde ind, nå vi allerede har ordinær generalforsamling den 6. august. Der vil ikke ske noget på denne side af det kommende kommunalvalg alligevel.

Det blev besluttet at vi ikke afholder en ekstraordinær generalforsamling, men at det bliver på den ordinære generalforsamling der fremlægges et forslag til opkrævning af et engangskontingent på ca. 350.-kr. med henblik på at få udarbejdet et projektforslag til oprettese af et offentligt pumpelag for Marielyst grundejerforenings medlemmer, som kommunen har foreslået MG at udarbejde.

Det vil være meget vigtigt at der ved udsendelsen af materialet til generalforsamlingen, er et bilag med, der forklarer hvorfor vi stiller forslaget, og hvilke konsekvenser det har for den enkelte grundejer, både økonomisk og praktisk, tidsperspektiv m.m. Det skal klart fremgå at det er et solidarisk projekt hvor alle medlemmer er med.

Det er også vigtigt at der på generalforsamlingen er en repræsentant fra kommunen/forsyningen der kan besvare spørgsmål, og at vores advokat evt. skal være til stede.

Der var enighed i bestyrelsen om at fortsætte processen som aftalt, at fremsætte forslaget, og at det er grundejerforeningens sidste forsøg.

Økonomien i projektet blev kort drøftet. EE slog fast at alle medlemmer vil være forpligtet til at betale det ekstra kontingent hvis det bliver besluttet på generalforsamlingen, også de frivillige, i og med de har meldt sig ind MG.

Det blev aftalt at EE får en status fra Kjeld Morell om hvad han indtil nu har kostet, og hvad det vil koste frem til generalforsamlingen, så vi har et overblik over økonomien.

Finn A. prøver at lave et udkast til det bilag der skal medsendes om projektet og forslaget. Det sendes til bestyrelsen i god tid inden næste møde. EE drøfter det evt. med advokat så vi er på juridisk sikker grund.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling blev kort gennemgået Det er den 6. august. Flyttes til Væggerløsehallen