Bestyrelsesmøde den 5. januar 2017

Visninger: 1471

Uden for Dagsordenen

 

Mødet indledtes jvf. referat fra sidste møde, med et indlæg fra statsautoriseret grundforbedringskonsulent Kjeld Morel og projektchef Karin Ek, om grundejerforeningens muligheder for at få udarbejdet et projekt til afledning overfladevand for området under Marielyst grundejerforening.

Han var inviteret på baggrund af den udvikling der tegner sig efter, at kommunen på borgermødet den 11. december 2016, fastholdt at det er grundejerne selv der skal løse problemerne, og kommunens ønske/krav om, at Marielyst Grundejerforening selv udarbejder et løsningsprojekt for sine medlemmer, som den kan tage stilling til.

Marielyst Grundejerforenings ønske er at der dannes et offentligt pumpelag, og at kommunen skal sikre at alle medlemmer kommer med, og at kommunen bidrager til at sikre driften af et offentligt vandlaug.

Kjeld Morel der er ekspert på området, gennemgik mulighederne og perspektivet i at danne et offentligt pumpelag, og den proces der er nødvendig for at udarbejde et bæredygtigt projekt.

Grundejerforeningens område er et stort område, og da det ønskes at alle bliver omfattet, og skal have adgang til dræning, vil det kræve en meget stort og tidskrævende arbejde med at kortlægge området.

Han stiller sig til rådighed for at udarbejde et sådant projekt, men det vil tage adskillige måneder og 1000 - 1500 arbejdstimer. Det vil være omkostningstungt, forstået som, at et totalprojekt som kommunen kan tage stilling til vil koste imellem 750.000 kr. og en million kroner. Man kan også lave et skitseprojekt, som vil koste ca. 500.000.-kr. Det skal så i givet fald følges op af et gennemførelsesprojekt.

Han udleverede en 11 punkts plan som kan danne grundlag for et videre arbejde, og foreslog at man starter med at afholde et møde med kommunens embedsmænd for at få en fornemmelse af hvilke muligheder og evt. krav de måtte have til, hvor vi kan/må lede vandet hen.

Marielyst Grundejerforening satser på et stort projekt- offentligt pumpelaug for alle medlemmer, hvor alle bidrager også kommunen. Kommunen har givet udtryk for, at hvis et projektforslag fra Grundejerforeningen får opbakning fra et flertal af medlemmerne vil kommunen overveje at indgå i processen. Det bør være kommunen, der skal stå for anlægsprocessen og for opkrævning af de nødvendige bidrag, evt. via ejendomsskatterne.

Konklusionen blev at Ebbe Edvardsen og Kjeld Morel tager et møde med kommunen ret hurtigt, og at der derefter tages stilling i bestyrelsen til den videre proces, en evt. tidsplan og herunder evt. afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.

Det er vigtigt i givet fald at medlemmerne bliver godt informeret om indholdet og formålet med en sådan ekstraordinær generalforsamling. Kjeld Morel vil gerne stille op på generalforsamlingen og informere yderligere. Som forberedelse og det videre arbejde med planerne nedsættes en arbejdsgruppe på 5 – 6 personer fra medlemskredsen, hvoraf 2 bør være fra bestyrelsen.

Herefter overgik bestyrelsen til dagordenen.