Trafikudvalg referat 04.06.2015

Visninger: 1268

Dagsorden trafikmøde mellem Guldborgsund Kommune og Marielyst

Dato: 4. juni 2015

Marielyst grundejerforenings lokaler


Inviteret:

Christian Refstrup, Guldborgsund kommune CRE

Ebbe Edvardsen, Formand for Marielyst grundejerforening EE

Henrik Gottfredsen, Formand for STEF, HG afbud. I stedet var Lars Pedersen fra Marielyst El.

Ole Jensen, Guldborgsund kommune OJ

Tom Ahlqvist, Formand for facaderådet TA

Gitte Højsgaard, formand for Elkenøre grundejerforening, GH

Jens Otto Olsen, Vejformand for Marielyst JOO

Charlotte B. Wiberg, Guldborgsund kommune CBW

Adresse /sag

Beskrivelse/Orientering

Løsning/Beslutning

Ansvar / Tidsplan

Godkendelse af referat

30. oktober 2015

Bemærkninger til referat:

EE efterspørger opfølgning på skilteplan.

 

GK ligger ikke inde med en sådan.

Ændringer og rettelser vil ske adhoc.

Orientering fra Christian

Div

Møder fremadrettet

Chr. orienterede om §17 udvalg der arbejder med borgerindragelse.

Park&Vej og Plan har udarbejdet et forslag til kommisorium som muligvis skal anvendes på sigt. Ind til andet er besluttet fortsætter vi dog møderne som hidtil, dog vil

CRE. fremover ikke deltage fast i vores møder.

CBW er kontaktperson.

 

Kommende trafikprojekter

2-1 opstribning:

·         Stovby Ringvej

·         Sildestrup Øvej

Der vil blive opstribet med 2-1 opstribning på hhv. Stovby Ringvej fra Aldi til Sildestrup Øvej, samt på Sildestrup Øvej, fra Stovby Ringvej til Blommestien

GH ønsker forsat at der etableres cykelsti på Stovby Ringvej.

CBW/

Inden sommerferien. 2015

Regulativ for brug af det offentlige rum

Regulativet behandles i TMU 22. april.

Godkendt uden bemærkninger

Punktet

Udgår

Renholdelse

Nyt renholdelse niveau

Der er blevet tilført ekstre midler til renholdelse af Marielyst og Nykøbing. Nogle af disse midler vil fra og med i år blive anvendt til ekstra forår rengjort omkring torvet.

Fremover

Toiletter

 

Der er indgået driftsaftale med Ole Beck om de nyrenoverede offentlige toiletter på torvet.

Toiletterne vil være åbent alle ugens dage fra 07.00-22.00

De renholdelse 2-3 gange dagligt.

 

Skiltning

Skiltning til strand

EE efterløser opfølgning på den skiltegennemgang han havde med Kirsten og Nina.

Kommunen ligger ikke inde med en generel skilteregistrering.

Det blev aftalt, at vi fremover handler på ahoc løsninger.

Efter mødet har Jørn Kamper gjort opmærksom på, at han er ved at gennemgå parkerings skiltningen for hele området.

TMU august/ Jørn Kamper

Etape 5

Under færdigørelse.

EE nævnte flaghuller.

Vi forventer at der kan blive til 10 flaghuller, betalt af projektet.

Endelig placering og antal aftales med STEF.

22. juni 2015

Efter sommerferien. /CBW

Godthåbs Alle

Sivegaden

MC på torvet

Byskilt

Hastighedsbegrænsning frem til Bøtø Ringvej

Trafiksikkerhed. TA er bekymret for trafikke over torvet fra Bøtøvej/Storkevej.

Parkering på bagtorvet

Blomsterkummer

Problemer med parkering, løsning?

TA ønsker at få reguleret farten på Gothåbsvej. Evt. flytte byskilt.

Der bliver etableret nogle store sten på tovet som forsøg.

Kommunen har indgået aftale med Ole Beck om offentlig tilgængelig parkeringsplads bag ”Perlen”.

Kommunes parkeringsvagt vil være opmærksom på problemet.

Jørn Kamper /2015

Juni 2015/CBW

Maj 2015

Cord/ løbende.

Parkering

Strandvejen

P-plads bag Bregnestien

Parkeringbåsene på Marielyst strandvej opstreges på ny. Det forventes at der bliver lidt flere p-pladser.

Der vil ligeledes i år og til næste år, etableres nye p-pladser mellem rundkørslen og eksisterede p-zone.

Parkeingspladsen bag  ”perlen” er offentlig tilgængelig og uden restrektioner.

Der nedsættes sten til afmærkning af pladserne

Cbw

2015-2016

Cbw/oj

2015

Diverse

Busser

Parkering ved  Marielyst El og tømmer-handlen.

Huller i vejen

Hastighedsnedsættelse og forbud mod ridning på private veje

EE ønsker forsat at GK kikker på busdriften på Marielyst således at bussen køre rund og retur af Bøtø Ringvej i stedet for frem og tilbage.

Lars ønsker at kommunen ændre på parkeringsforbud ved Marielyst El og tømmerhandlen.

GH orienterede om huller i vejn på Elkøeøre Øvej mellem Sneppevej og Gøgevænget

GH spurgte til hastighedsnedsættelse og ridning på private veje.

Efterfølgende er jeg blevet gjort bekendt med, at der er indgået ny busdriftsaftale med Movia for 2016. Oliver Klanert, Park og Vej, inviteres derfor med på næste møde i decemper, så han kan informere om ændringerne.

Efter mødet har Jørn Kamper orienteret om, at han har overtaget sagen. Lars hører derfor direkte fra Jørn.

OJ følger op.

Der blev henvist til privatvejsloven.

Jørn Kamper.

OJ

Næste møde

   

Dec 2015