Trafikudvalg referat 08.12.2015

Visninger: 1445

Dagsorden dialog mellem Guldborgsund Kommune og Marielyst

Dato: Tirsdag den 8. december 2015

Marielyst grundejerforenings lokaler


Inviteret:

Janne Tribler Edvardsen, Konstitueret formand for STEF, JTE afbud,

Tinna Kobbernagel, næstformand STEF, TK

Ebbe Edvardsen, Formand for Marielyst grundejerforening EE

Henrik Gottfredsen,Gokard, HG

Ole Jensen, Guldborgsund kommune OJ

Tom Ahlqvist, Formand for facaderådet TA

Gitte Højsgaard, formand for Elkenøre grundejerforening, GH

Jens Otto Olsen, Vejformand for Marielyst JOO

Charlotte B. Wiberg, Guldborgsund kommune CBW

Oliver Klannert, afbud istedet for kom Martin Steenstrup, MAST

Adresse /sag

Beskrivelse/Orientering

Løsning/Beslutning

Ansvar

Tidsplan

Godkendelse af referat

4. juni 2015

   

Gruppens arbejde fremadrettet.

Dagsorden

Deltager

 

Gruppen arbejder fortsætter med dagsorden som hidtil.

Mødet afholdes 2 gange årligt.

CBW modtager løbende indput  til punkter fra gruppens medlemmer til dagorden. Gerne senest 14 dage før mødeafholdelse.

CBW indkalder til mødet .

Forløbig består gruppen af ovenstående indkaldte medlemmer. Nye medlemmer drøftes løbende.

 

Opfølgning på trafikprojekter der er udført

2-1 opstribning:

Stovby Ringvej

Cykelsti: Stovby Ringvej.

Hastighed:

Stovby Ringvej og Marielyst Strandvej mm.

Flere oplever at turister mm. ikke kender reglerne for færsel på 2-1 veje. Dette resultere blandt andet i, at der kan opstå farlige situationer på disse strækninger.

Det er fortsat et ønske, at der etableres rigtig cykelsti på strækningen mellem Aldi og Sildestrup Øvej.

Der køres forsat stærkt på Strækningerne.

Park & Vej iværksætter oplysningskampange til foråret på Stovby Ringvej.

Park & Vej, fremsætter anlægsønsker på cykelstiprojekter i hele Guldborgsund Kommune til TMU feb. 2016. Her indgår cykelsti langs Stovby Ringvej.

TK m.fl. udarbejder et forslag om hastighedszone for Marielyst.

CBW/april 2016

CBW/feb 2016

TK m.fl./ inden næst møde

Kommende trafikprojekte

Der blev ikke aftalt nye projekter.

   

Renholdelse

Kan man se en forbedring?

Hvad gør de erhvervsdrivende, grundejer mm for at bakke op.?

Andet?

Der var generel tilfredshed med renholdelsen.

Der er problemer med at motorcykler parkere på trædækket. CBW tager en snak med Ole Beck

CBW/

snarest

Toiletter

Orientering om toiletter på hele Marielyst.

Toilettet ved diget er ved at blive renoveret. Det står færdigt til særson start.

CBW/forår 2016

Skiltning

Ahoc

Tinna, Ebbe og Tom udarbejder en samlet plan for opsætning og nedtagning af diveres skilte.

 

Marielyst torv/ Etape 5

·         Nedslagssteder

·         Flaghuller

·         Træer på Marielyst Strandvej

Der bliver forsat kørt for stærkt på Marielyst strandvej.

STEF ønkser etablering af flaghuller.

Jf. projektet skal der etableres 11 træer på Marielyst Strandvej.

Der etableres 10 huller efter aftale

Der bliver indgået ny aftale med anden entreprenør. Skælskør anlægsgartner, har afsluttet deres del.

Er gjort

CBW/ Feb/marts 2016

Opfølgning fra sidst.

Godthåbs Alle

Sivegaden

MC på torvet

Byskilt

Hastighedsbegrænsning frem til Bøtø Ringvej

TA ønsker at få reguleret farten på Gothåbsvej. Evt. flytte byskilt.

Trafiksikkerhed. TA er bekymret for trafikke over torvet fra Bøtøvej/Storkevej.

Forslaget kommer til at indgå i det samlede forslag.

Der er blevet etableret nogle store sten på tovet som forsøg.

CBW undersøger muligheden for at etablere bump på Storkevej inden torvet

Kommunes parkeringsvagt vil være opmærksom på problemet.

Jørn Kamper /2015

Juni 2015/CBW

Maj 2015

Cord/ løbende.

Parkering

Strandvejen

·         Hvordan fungere de nye pladser

·         Parkering bag perlen

·         Parkering ved Schous

De lange parkeringspladser, evalueres efter 2016 sæson.

Park & Vej håber på at kunne indgå aftale med ejer om at leje arealet igen i 2016 i samarbejde med Ole Beck.

Ingen afklaring

 

 

Diverse

Busser

Oliver Klannert orinetere om sidste nyt

Martin Stenstrup orinterede om sidste nyt.

Der arbejdets forsat på en løsning med den nedsatte gruppe.

 

 

Turist information

Turist informationen ønsker at opsætte et lille turist kontor på torvet til sommer

 

Park & Vej undersøger mulighederne

Snarest

Næste møde

   

12. Maj kl 15.00 2016