Trafikudvalg referat 16.06.2016

Visninger: 1410

Dagsorden dialog mellem Guldborgsund Kommune og Marielyst

Dato: Tirsdag den 16. juni 2016

Marielyst grundejerforenings lokaler

Inviteret:

Janne Tribler Edvardsen, Konstitueret formand for STEF, JTE - afbud

Ebbe Edvardsen, Formand for Marielyst grundejerforening EE

Henrik Gottfredsen,Gokard - afbud

Ole Jensen, Guldborgsund kommune OJ

Tom Ahlqvist, Formand for facaderådet TA

Gitte Højsgaard, formand for Elkenøre grundejerforening, GH

Jens Otto Olsen, Vejformand for Marielyst JOO

Charlotte B. Wiberg, Guldborgsund kommune CBW

Jørn Kamper Nielsen, Guldborgsund kommune, JKN

  

Adresse /sag

Beskrivelse / Orientering

Løsning / Beslutning

Ansvar / Tidsplan

Godkendelse af referat

8. december 2015

Opfølgning på trafikprojekter der er udført

2-1 opstribning:

EE har fået mange tilkendegivelser på at 2-1 opstribningen har en god effekt og at der generelt er tilfredshed med dem.

Der er dog delte meninger om, effekten af opstribningen på Stovby Ringvej.

Kommende trafikprojekter

2-1 opstribning:

Møllevej

Lupinvej

Renholdelse

 

Tilfredshed
Toiletter

Ros til de renoverede toiletter for enden af strandstien.

Renovering af toilettet ved Kjørupskro går i gang i løbet af ca. en mdr.

Skiltning

Punktet udsættes til næste møde pga. teknisk problemer :O)
Marielyst helhedsplan

Marielyst Strandvej

Storkeve j /torvet

Nedslagsstederne

Fremtid

Evt. cykelforbud på torvet.

Optimering af p-pladser bag Bregnestien

Hastigheden skal ned!

Forslag om at nedsætte hastighedsbegrænsningen til 40 km/t.

OJ og CBW kommer med forslag til løsning på skiltning og bump.

Der opsætte bump lige ved eller før de 2 steler.

Projektet er afsluttet. Såfremt der ønskes fortaget yderligt, er det nødvendigt at det STEF kommer med udspil.

Flemming Jantzen søger TMU om 500.000 til udarbejdese af projektforslag til færdiggørelse af helhedsplanen.

Vi ser tiden an

Pladserne bliver afmærket.

OJ-CBW/snarest

OJ/snarest

JKN-OJ/pågår

Godthåbs Alle

Byzone skilt er fjernet.

JK har iværksat en undersøgelse hvor trafikken måles. Der vil efterfølgende bliver taget stilling til hvilke tiltag der eventuelt skal tages. Hastighedsændring og/eller svingbaner.

Bøtøvej Opsætning af flere steler på det sidste stykke. CBW kommer med et prisoverslag på opsætning af steler op til Dansk Folkeferie CBW/næste møde (jan)
Stovby Ringvej

Debat om trafik

 

Cykelsti

Flere steder trænger der til at blive klippet ned, af hensyn til oversigtsforhold.

Ønske om måling af fart. CBW bestiller.

Der er fortsat et stort ønske om cykelsti. Cykelstisprojektet er endnu engang lagt til TMU som anlægsønske.

OJ foreslog såfremt cykelstien ikke bliver prioriteret på anlægsbevillingen, at et sådan projekt eventuelt kunne etableres i etaper som vinterarbejde for entreprenørvirksomheden.

OJ/snarest

CBW/snarest

OJ-CBW

 

Gedserlandevej Snepæle Borgere må rette henvendelse til vejdirektoratet.
Vejdirektoratets områder Græsslåning Borgere må rette henvendelse til vejdirektoratet.
Parkering

Badehotellet

P-zone

Eventuelle rest afmærkninger foran overkørslerne til badehotelles parkeringspladser bliver fjernet.

CBW kontakter Ole Beck. Skal overkørslen bevares ?

Debatten har kørt længe om hvorvidt det var smart med en p-zone.

P-zonen er godkendt af gruppen, og hermed lukkes debatten. :O)

OJ/snarest

CBW/snarest

Diverse

Bøtøvej

Pyloner mm.

Baderampe

Tour de Marielyst

Generelt

Rundkørslen ved velkomstcentret.

 

Bøtøvej – steler

Diverse ”overflødige” skilte og pylon ved velkomstcentret og Gothåbsvej

Baderampe på stranden.

TV2 tour de Marielyst

Ved afbud, ville det være fint med en supplant fremadrettet.

Der vil blive etableret fodgængerovergang på de restrende 3 ben der mangler.

De første steler ved slagter Skous flyttes lidt frem. Der bliver ligeledes sat ekstra reflekser på udsatte steler.

TA kontakter Brian Jørgensen.

Rampen bliver fremadrette opsat midt maj.

Afholdes 19-20-21 juli.

JK/sep 2016

OJ/snarest

TA/løbende.

OJ

OJ

Næste møde Januar 2017