Foreningens vedtægter

Visninger: 5938

Vedtægter for Marielyst Grundejerforening

§ 1. Navn

Foreningens navn er ” Marielyst Grundejerforening ”

Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser, såvel overfor offentlige myndigheder

som private, i sager af almen interesse for grundejerne.

At foranledige at private fællesveje samt fælles faciliteter vedligeholdes.

At der skabes et godt miljø for beboerne i området.

Som medlem af grundejerforeningen kan optages enhver ejer af fast ejendom, der er beliggende

øst for Bøtø Ringvej, samt syd for Marielyst Strandvej til Bøtø skoven.

Andre medlemmer kan optages med bestyrelsens samtykke.

Medlemskredsen består af tinglyst/servituspålagte og frivillige medlemskaber.

§ 3. Medlemmers forpligtelser.

Den enkelte grundejer har pligt til at beskære beplantning mod offentlig vej, private fællesveje og stier ind til skel, samt holde rabatten fra vejkant til skel, efter kommunens forordninger for offentlig vej, herunder græsslåning og friholde området for buske og træer.

Hvis en grundejer i forbindelse med nybyggeri eller om og tilbygning, samt brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m. belaster veje eller rabatter, så der opstår skader, er denne forpligtet til at genetablere vejen/rabatten til samme stand som forud for skadens opståen.

§4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en weekenddag inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved fremsendelse af skriftlig indkaldelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden, vedlagt forslag der skal behandles på generalforsamlingen, og ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsættes skriftlig og skal være formanden i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning offentliggøres på foreningens hjemmeside 14 dage før ordinær generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af: formand, kasserer, bestyrelse, suppleanter og revisorer

7. Eventuelt

Valgene foretages for hver kategori for sig.

Uanset antallet af ejere har hver ejendom én stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, og skal indkaldes når mindst 100 medlemmer skriftligt fremsætter et begrundet krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

§ 6. Bestyrelse

Foreningens interesser varetages i øvrigt af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den

ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter.

Grundejere med helårsbeboelse kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.

Den daglige forretningsførelse varetages af formanden på foreningens vegne, og ved økonomiske forhold af formand og kasserer i forening.

Ved afgang i bestyrelsen indtræder suppleanten i det afgående medlems resterende periode.

Genvalg kan finde sted.

Foreningens formand vælges på lige år, kasserer på ulige år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med henholdsvis 3 på lige år og 2 på ulige år.

1. og 2. suppleant vælges for en periode af 1 år, og deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder

det fornødent, dog mindst 4 møder årligt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Referat af bestyrelsesmøder med angivelse af trufne beslutninger skal optages i foreningens forhandlingsprotokol efter underskrivelse af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Referat lægges på hjemmesiden i notatform.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft.

§7. Regnskab og kontingent

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. april til 31. marts.

Regnskabet skal revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

Udgangspunktet er en årlig regulering i forhold til den af Kommunernes Landsforening

besluttede fremskrivningsprocent.

Kontingentet opkræves hvert år i maj måned.

§ 8 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med et halvt års forudgående varsel til en 1. april.

Dette gælder dog ikke medlemmer med tinglyst/servitutpålagt medlemskab.

§ 9 Opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske på en ordinær generalforsamling hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Såfremt kun den anden af disse betingelser er opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, og denne er da altid beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Opløsningsforslaget kan da vedtages med 2/3 majoritet af de repræsenterede stemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle aktiver og midler anvendes til

Forskønnelse af foreningens medlemsområde.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse herom.

Vedtægterne er senest ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 4. august 2019.

Flemming J. Mikkelsen

Ole Edlund Jensen

John Olesen

Carsten Kristian Larsen

Karsten Meier

John Stævngaard

Bjarne Thurø