Bestyrelsens beretning 2017

Visninger: 1246

Bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling juni 2016:

Velkomst og indledning: Bestyrelsen vil hermed byde alle velkommen her til Terrassen i det grønne område med den gode tradition at starte med en kop kaffe med (blødt) brød og nyde udsigten. En speciel velkomst til vore 2 gæster fra Marielyst Grundejerforening: Formand Ebbe Edvardsen og kasserer Per Kamper Hansen. Det er glædeligt med nye deltagere/medlemmer til stede. Lad os hilse på dem og hinanden og lad mig præsentere bestyrelsen.

Vi har i dag 2 fungerende medlemmer af bestyrelsen, fordi vi desværre har måttet sige farvel til 2 gode, pligtopfyldende medlemmer efter uberettiget chikane og bagvaskelse. Det tager den øvrige bestyrelse og jeg skarp afstand fra og håber, dette nu er historie.

VEJLAGET er bygget op omkring fællesopgaver. Alt hvad I ser omkring jer er skabt af os (ældre) medlemmer incl. nuværende og tidligere bestyrelser: Det være sig huset her med inventar, legeplads, spireahække, container, stativ m postkasser samt alle veje og de grønne beplantninger på Fællesarealet. Fra start støttet af grundlæggeren Arthur Mogensen og fulgt op af mange af os tilstedeværende. Lad os værne om og vedligeholde det I ser i det omfang, man har kræfter til. Det giver resultater. Egotrip og egen vinding avler kun surhed og nabokævl. Lad det gode humør komme tilbage og vis vilje. Dermed håber jeg på en god, sober generalforsamling. TAK.

Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2016 – 2017.

Så velkommen til VEJLAGETs 36. ordinære generalforsamling. Vi er jo en forening bygget op om et Vejlag, oprettet 5 år efter udstykningen.

Vejområder. Vi skulle allerede i 2014 have asfalteret den sidste vej: Den gennemgående Skovlystvej og fik et favorabelt tilbud på DKK 378.125 incl. fejning og smøring, afkantning mv. Det blev godkendt på generalforforsamlingen, men selvom vi havde opkrævet DKK 700 i kontingent siden 2011 var bestyrelsen bange for ’lavvande i kassen’. På efterfølgende års generalforsamlinger var der debat, om vi havde pengene samt om pris/kvalitet og alternative tilbud og projekter, så vi udskød atter opgaven til i år, hvor bestyrelsen så har kontaktet CJ-Asfalt, Bårse, som heldigvis har beholdt/forlænget tilbudsprisen fra 2014 trods stigende lønudgifter, men vi har levet højt på den faldende oliepris og fået CJ-Asfalt med til en kvalitetsforbedring med slidlag på op til 5 cm. Om det betyder, vi de næste 40 år (som den gamle asfaltering) er sikret en levetidsasfaltering er iflg. Vejdirektoratet næppe muligt. Man bruger i dag miljøasfalt uden asbestlignende materialer.

Men nu er Skovlystvej, der er en offentlig/kommunal fællesvej, asfalteret, og vi har vedgået vor forpligtelse iht. deklarationen om asfaltering. Vi har desuden fået udbedret nogle asfaltlavninger og revner et par steder på Skovlystvej.

De kommende år må der påregnes yderligere reparationer af vejsætninger og revner. I denne forbindelse må vi ikke glemme det årlige vejtilskud fra Marielyst Grundejerforening på godt DKK 32.000. Det håber vi også at modtage fremover.

Vandsituationen: Vort område har stadig en risiko med vandplage. Det ser dog nu ud til Marielyst Grundejerforening har taget sig af denne opgave. Vejlaget opfordrer medlemmerne til at møde op på årets generalforsamling i Væggerløse Hallen den 6. aug. 2017.

Arbejdslørdage: Siden sidste generalforsamling har vi kun afholdt 1 arbejdslørdag. Desværre mødte kun 8 medlemmer op mod normalt det dobbelte. Muligvis fordi dagen var lagt mellem St. Bededagsferien og Kristi Himmelfartsdag. Så en ekstraordinær i sept. 2017 er påkrævet. Bestyrelsen melder ud med en dato. Det er ikke hårdt arbejde. Terrassen her kunne godt trænge til en gang maling, såfremt vejret er til det ligesom en fortsat beskæring af det voksende krat her til venstre ud for Lupinvej 18 er trængende. En stor TAK fra bestyrelsen skal vi ikke undlade. Det er en god måde at mødes på med oplevelser både positivt og negativt. Positivt med alt det, vi udfører på arbejdslørdagen – negativt: når vi oplever man kaster aske og andet affald/kvas ud på stien bag sine skel, og denne skraldespand er fyldt til randen med husholdningsaffald og gavepapir.

Slåning af det store Fællesareal og langs Lupinvej udføres i år af Entreprenør Ole Aalborg, ligesom sidste år. Prisen er et par hundrede kr. mere end i 2016, nu DKK 1.800.

Postkasserne: Heldigvis oplevede vi ikke hærværk på postkasserne i det forløbne år. Måske fordi vi har fået flere fastboende medlemmer, som viser sig i området. Derimod kniber det mere med at få tømt postkassen. Det er sjusk, og det er bedre, at man ingen postkasse har end én overfyldt og opbrækket postkasse.

Traktor-slåmaskinen blev anskaffet i 1999 og holder endnu. Den synger dog nok på sidste vers. En pris på ca. DKK 10.000 for en reparation hos et slåmaskineværksted i Marielyst undersøgt af bestyrelsen sidste år virker alt for dyrt.

Skelpælene volder stadig problemer flere steder. Har alle fremmødte styr på det område? Det kan da ikke være en bestyrelsesopgave at finde medlemmernes skelpæle. Vi kan kun henvise til den tidl. ejer og/eller til mægleren. Husk venligst at tage det i betragtning.

I den tinglyste deklaration, bekendtgøres at rafte-, pile og dødt træhegn ikke er tilladt. Vejlagets bestyrelse kan kun vejlede og henvise hertil eller til hegnssynet i Guldborgsund Kommune. Et sådant syn er ikke gratis og kan rekvireres via Guldborgsund Kommune.

Sluttelig vil jeg takke de medlemmer: Ole Kristensen og Jens Hansen, der uopfordret har slået græsarealet her på legepladsen, og tak til vor revisor Ole Skov, som igen i år har revideret regnskabet. En særlig tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt opsøgende engagement og samarbejde. Takken gælder også vore 2 bestyrelsesmedlemmer, som vi har måttet sige farvel til: Marianne Buch – vor pålidelige og påpasselige kasserer gennem mere end 17 år. 17 års ulønnet arbejde for Vejlaget. Det er mere end 1 måneds frivilligt arbejde årligt til gavn for os med opkrævning, bogføring og registrering i kartoteket. For det store arbejde har Marianne i efteråret modtaget personlig, undergravende chikane. Derfor modtog jeg en udmelding fra vor kasserer pr. 31.12.2016. En udmelding modtog vi også i nov. 2016 fra vor sekr./næstformand Ole Pommergård H. som følte sig presset fra flere medlemmer til at forlade bestyrelsen. Tak Ole for 2 års hurtigt arbejdende virke. Takken gælder også vor suppleant Erik Skov R., som uden varsel og modstand gjorde sin pligt og trådte ind i bestyrelsen indtil generalforsamlingen. Endelig tak til vor fung. kasserer Anni Hansen. For Erik, Anni og best. medlem Peder Lollike har det været en stor fordel at være fastboende bestyrelsesmedlemmer. Vi skal stadig huske på, at det er en ulønnet bestyrelse, og der har i det forløbne år været nok af udfordringer.

Juni 2017

/Niels Chr. Petersen, formand