Indbydelse til Generalforsamling

Visninger: 998

SKOVLYST VEJLAG

vt formand Erik Skov Rasmussen, tlf. 6177 4873

MEDLEMSORIENTERING

April 2018

 1. Generalforsamling: Indkaldelse

VEJLAGETS ordinære generalforsamling afholdes

Lørdag den 16. juni 2018 Id. 10:00 på 'Terrassen" på Fællesarealet.

Generalforsamlingens dagsorden er i henhold til vedtægternes § 10 følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om det forløbne kalenderår.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent mv. Bestyrelsen foreslår 300 kr. for 2019
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I.h.t. Vedtægternes § 14 afgår 2 medlemmer i lige år: Anni Hansen og Niels Chr. Petersen.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende Ole Kristensen og Erik Lorentzen.
 2. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Nuværende: Elisabeth Schjerning og Kirsten Skov.
 3. Forslag fra medlemmerne fremkommet til formanden/bestyrelsen den 1. april 2018. Ingen forslag indkommet.

Rammer og regler for medlemmer af Skovlyst Vejlaug iht. Vedtægterne.
SKOVLYST VEJLAUG ønsker nye grundejere velkomne. Vejlagets arbejde er beskrevet og tinglyst som deklaration og gælder således for alle grundejere. Hvert år i juni afholdes der generalforsamling på 'Terrassen' på Fællesarealet (det grønne område op til stien, der forbinder Lupinvej og Skovlystvej).
VEJLAGET varetager administration og vedligeholdelse af fællesanlæg, veje og stier, samt postkasseanlæg. Vejene består af Skovlystvej og Lupinvej (lige nr.).

 1. Veje og Stier.

Hver enkelt grundejer skal beskære egen beplantning som overskrider skel, uanset om det er mod veje, stier eller naboer. Se efter om beplantningen på din egen grund lever op til dette krav. Man er samtidig ansvarlig for at holde vejudsynet frit, såfremt man ejer en hjørnegrund.

Mange grundejere har gjort en flot indsats med græsslåning og kraftig beskæring mod veje og stier, og ved at holde græskanterne nede ud for deres respektive grunde. Derved opnås hurtigt afløb af regnvandet fra vejene, og vi sikrer, at asfalten ikke smuldrer. Bestyrelsen opfordrer til, at alle grundejere følger dette gode initiativ.

Nogle steder skyder trærødder op uden for skel og truer med at ødelægge vejasfalten. Det er den enkelte grundejers ansvar at afhugge trærødderne, inden de når vejkanten, og renholde veje og stier.

Bestyrelsen gennemgår i løbet af foråret VEJLAGETs veje og rabatter med henblik på reparation/asfaltering, samt påser at trærødder ikke underminerer asfalten/vejrabatten.

 1. "Terrassen" og Fællesarealet (Det grønne areal mellem Lupinvei & Skovlystvei).

  Terrassen med græsareal vedligeholdes af VEJLAGET's bestyrelse. Fællesarealet incl. 'Sumpen' mellem Lupinvej og Skovlystvej er ikke losseplads for afskårne grene og haveaffald. Skraldeposen ved Terrassen er ikke offentlig, men skal benyttes til opsamling af henliggende papir og emballage for at holde området rent. Især ved skift af lejere fyldes VEJLAGET's sæk. Denne affaldssæk tømmes ikke automatisk. Feriehusudlejere bedes derfor altid have ekstra (røde) sække

I den tinglyste deklaration (§6) for VEJLAGET's område, angives det, at opsætning af hegn (rafter, træ og lign. - eksempelvis dødt pileflet) omkring grundene ikke er tilladt.

Det er ikke bestyrelsens opgave at pålægge fjernelse af sådanne 'døde hegn'. Involverende parter må respektere bestemmelserne i deklarationen og hegnsloven, og man kan ved uenighed tilkalde hegnssynet i Guldborgsund Kommune og mod gebyr få afklaret problemet.

Renovering eller udskiftning af postkasser skal ske ved at den enkelte ejer skifter til en ALLUX eller genanskaffer en ME-FA 600, grå struktur til ca. 900 h. pr. stk. Andre post-kassetyper (LT 150 Antracit med cylinder eller rukolås til priser mellem DKK 200-400 afhængig af låsetype. Forskelligt farvede pynter ikke i stativet og passer ikke dimensionsmæssigt på lægterne. Mangler man kun låger, har bestyrelsen nogle få på lager til 125 h. stykket.

Skal hærværk undgås, opfordrer bestyrelsen til, at man nedtager sin postkasse inden jul og et stykke ind i det nye år. Især hvis man ikke er fastboende.

 1. Ejerskifte og kontingent.

Husk venligst at meddele ejerskifte senest 14 dage efter overtagelsesdato, eller hvis man skifter privat adresse til Vej lagets kasserer (e-mail: skovlystvejlag@gmail.eom). Ved salg bør man venligst videregive oplysninger om Skovlyst Vejlag til den nye ejer. (Vedtægter, deklaration og gerne tidligere Medlemsorienteringer).

Bemærk venligst: Vejlaget har fået ovenanførte nye e-mailadresse. Den gamle e-mailadresse (skovlystvejlaggget2net.dk) kan anvendes et stykke tid endnu, men vil så blive nedlagt. Kontingent til Vejlaget ophæves via NETS / Betalingsservice. Enkelte medlemmer er stadig ikke tilsluttet denne automatiske opkrævningsform og betaler opkrævningsgebyr mv. Disse medlemmer

opfordres fortsat til at tilmelde sig. Ved manglende betaling efter fristens udløb fremsendes ny opkrævning plus gebyr kr. 25,00 for den 1. rykker og kr. 50,00 for 2. rykker.

 1. Arbeldslørdag.

Forårets arbejdsdag finder som regel sted en lørdag i maj fra kl. 09:30 — ca kl. 12.00. Er der yderligere behov afholdes en ekstra arbejdslørdag i september.

Den kommende arbeidslørdakafholdes den 26. maj 2018, og man bedes medbringe klipperedskaber og evt, rive, skovl og trillebør.

Vi opfordrer medlemmerne til at møde op for bl.a. at lære bestyrelsen og andre medlemmer at kende, og vi mødes ved Terrassen. Det er ikke hårdt arbejde, alle kan være med. Man er meget velkommen til at medbringe rive og klipperedskaber samt evt. trailere til bortkørsel af det opsamlede afidip mv. Som sædvanlig vil der blive arrangeret fællesspisning og forfriskninger.

Bestyrelsen

Bilag: Regnskab for 2017