Referat af Skovlyst Vejlags generalforsamling 2017

Visninger: 1024

Referat af Skovlyst Vejlags generalforsamling d. 10. juni 2017 på "Terrassen".

32 stemmeberettigede var mødt op og havde medbragt 17 fuldmagter, hvoraf 3 var til stede på mødet - altså 14 gyldige fuldmagter.

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen opstillede Ole Skov (Skovlystvej 22), mens Vibeke Borum (Lupinvej 10) foreslog Per Kamper fra Marielyst Grundejerforening.

Efter en afstemning vedtog generalforsamlingen, at Ole Skov blev dirigent.

Vibeke Borum foreslog, at hendes forslag om, at "den nuværende bestyrelse nedlægges" blev rykket op til generalforsamlingens punkt 5. Dirigenten afviste forslaget under henvisning til, at kun tre medlemmer var på valg. Forslaget blev herefter placeret under pkt. 8 på dagsordenen.

 1. Bestyrelsens beretning fra det forløbne kalenderår v. formand Niels C. Pedersen (bilag 1)

Den efterfølgende debat af formandens beretning indeholdt følgende områder:

 1. Asfaltering af Skovlystvej. Flere medlemmer klagede over kvaliteten på asfaltarbejdet, der blev betegnet som ujævnt med lunker og huller. Bestyrelsesformanden anførte, at underlaget var meget ujævnt efter 40 års slid. Til prisen på 380.000kr var resultatet i orden. Generalforsamlingen besluttede, at formanden skulle kontakte kommunen for at sikre sig, at den gennem sin tilsynspligt kunne godkende den nye asfaltering.
 1. Bedre og hurtigere information til medlemmerne. Nogle medlemmer kritiserede bestyrelsen for ikke at informere medlemmerne tids nok og grundigt nok. Formanden erkendte problemet og forklarede det med bl.a. personlige konflikter mellem enkelte medlemmer og bestyrelsen, der betød, at der gik megen tid og mange kræfter til dette aspekt. Generalforsamlingen opfordrede herefter bestyrelsen til at udsende referatet fra generalforsamlingen i løbet af sommeren og bruge Marielyst Grundejerforenings hjemmeside til informationer om Skovlyst Vejlag, bl.a. bestyrelsens sammensætning, indkaldelser og referater fra især generalforsamlingen, men også til andre informationer. Endelig vil bestyrelsen igen overveje muligheden for at anvende en mail - liste.
 1. Afvanding af Vejlagets område. Flere medlemmer beklagede sig over problemer med oversvømmelser ved kraftig regn, bl.a. I 2011 og 2016. Formanden slog fast, at problemet ikke kan løses af Vejlaget, men løses i en større sammenhæng med bl.a. Marielyst Grundejerforening. Punktet blev herefter overladt til uddybning af formanden for Marielyst Grundejerforening Ebbe Edvardsen under punkt 9 evt.
 1. Ønsket om en ny formand. Et enkelt medlem foreslog formanden at trække sig fra posten med det argument, at han var en vigtig del af den kritik, der var fremført i de tidligere punkter. Forsamlingen lyttede til kritikken, men var også enige om, at det var bestyrelsen, der egenhændigt konstituerede sig efter valget.
 1. Oprydning i "Sumpen" mellem Lupinvej og Skovlystvej. Beboere i nærheden af foreningens fællesareal mellem Skovlystvej og Lupinvej klagede over, at området / "sumpen"i høj grad trængte til vedligeholdelse og oprydning, og at der endvidere ind imellem var gennemkørsel mellem de to veje af både biler og 4-hjuls trækkere. Der var enighed om, at området trænger til et løft. Dirigenten henviste den videre debat til punkt 8, forslag fra medlemmerne.

Hermed blev debatten om formandens beretning afsluttet i god ro og en anstændig tone.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Formanden fremlagde regnskabet, der blev vedtaget.

 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent for 2018.

Bestyrelsen forslog et kontingent på 500kr for 2018. Et medlem foreslog 350kr. Efter afstemning vedtog generalforsamlingen et kontingent på 500kr.

Bestyrelsen foreslog endvidere at nedlægge den nuværende legeplads / gyngestativ. Forslaget blev vedtaget.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I følge vedtægternes §14 er 3 medlemmer på valg i ulige år. Marianne Buch stoppede i 2016. Erik Skov Rasmussen og Peder Lollike ønskede at fortsætte. Ole Skov indtrådte i bestyrelsen. Der var ikke andre, der ønskede opstilling.

Se den nye bestyrelses sammensætning i bilag 2

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Erik Lorentzen som 1. suppleant og Ole Kristensen som 2. suppleant stillede op og blev valgt.
 1. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Elisabeth Schjerning blev valgt som revisor og Kirsten Bagge som revisorsuppleant.
 1. Forslag fra medlemmerne. Der var indkommet to forslag til bestyrelsen inden d. 1. april 2017, der var vedlagt indkaldelsen som bilag B og bilag C.
 • - Forslag B, indsendt af Vibeke Borum, stillede forslag om valg af en ny bestyrelse. Efter en debat om forslaget blev proceduren, at hvis forslaget blev vedtaget, ville den nyvalgte bestyrelse træde tilbage og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny bestyrelse kunne vælges. Hvis forslaget blev forkastet ville den nyvalgte bestyrelse fortsætte til næste års generalforsamling.

Afstemningen var skriftlig. Der var 21 stemmer for og 25 stemmer imod forslaget. Forslaget var herefter forkastet.

Efter debatten opfordrede dirigenten til, at fremtiden kunne præges af samarbejde og blik for de fælles opgaver.

 • - Forslag C var indsendt af Børge Nielsen, Lupinvej 4. Det opfordrede til, at der blev ryddet op i området mellem Skovlystvej og Lupinvej (”sumpen”) med fældning af træer og buskads. Efter en debat blev forslaget vedtaget, og bestyrelsen påtog sig at bringe sagen videre i løbet af efteråret.
 1. Evt.
 • - Oversvømmelser. Formand Ebbe Edvardsen, Marielyst Grundejerforening (MG) fremlagde MG's forslag til problemet med oversvømmelser i hele MG's område. Forslaget vil blive fremlagt på generalforsamlingen d. 6.08 i Væggerløsehallen. Forslaget har to faser: den første er udarbejdelse af et "projekt til forbedring af afvandingsforholdene". Den anden fase er så den konkrete gennemførelse af projektet i samarbejde med Guldborgsund kommune. Den første fase er således en forudsætning for, at der kan ske noget konkret i anden fase. MG lægger op til, at der iværksættes et projekt, der er beskrevet af konsulent Kjeld Morel i den indkaldelse til mødet, som alle medlemmer har fået i slutningen af april. Projektet vil koste omkring 350kr pr. medlem. Ebbe Edvardsen opfordrede kraftigt alle vores forenings medlemmer til at møde op og stemme for, at afvandingsproblemet får en grundig og kvalificeret behandling.
 • - Der var ikke flere punkter under evt.

Dirigenten takkede alle for et godt og konstruktivt møde.