Referat af Skovlyst Vejlags generalforsamling 2018

Visninger: 740

S K O V L Y S T  V E J L A G v/ formand Erik Skov Rasmussen

M E D L E M S O R I E N T E R I N G

                                                                                                                                     April 2018                              

  1. Generalforsamling: Indkaldelse

VEJLAGETS ordinære generalforsamling afholdes                      

                      Lørdag den 16. juni 2018 kl. 10:00 på ’Terrassen” på Fællesarealet.

Generalforsamlingens dagsorden er i henhold til vedtægternes § 10 følgende:

  1. Valg af dirigent.
  1. Beretning fra bestyrelsen om det forløbne kalenderår.
  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent mv.

   Bestyrelsen foreslår 300 kr. for 2019  

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

   I.h.t. Vedtægternes § 14 afgår 2 medlemmer i lige år: Anni Hansen og Niels Chr. Petersen.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

   Nuværende Ole Kristensen og Erik Lorentzen.

  1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

    Nuværende: Elisabeth Schjerning og Kirsten Skov.

  1. Forslag fra medlemmerne fremkommet til formanden/bestyrelsen den 1. april 2018.

     Ingen forslag indkommet.     

  1. Eventuelt.

Ad. 1.                 Bestyrelsen ved Erik S Rasmussen foreslog Ole Skov Som dirigent for generalforsamlingen.

                           Der kom ikke yderlig forslag til dirigent

                           Ole Skov blev valgt af Generalforsamlingen.

Ad. 2.                 Skovlyst vejlag. 2017/18 Formandens skriftlige beretning

Bestyrelsen vil hermed byde alle velkommen her på Terrassen til den årlige generalforsamling.

En speciel velkomst til vore gæster fra Marielyst Grundejerforening.

Det er dejligt, at se der er nye medlemmer tilstede.

Lad mig præsentere bestyrelsen.

Hermed håber jeg på en god generalforsamling.

Skovlystvej, er blevet asfalteret i årets løb, 

Efterfølgende har jeg talt med Ole Aalborg vedrørende pålægning grus langs kanterne på Skovlystvej, samt afskrabning af alle stikvejene for græs, da kanterne ikke er ens.

Vi må stadig påregne yderligere reparationer af stikvejene, i denne forbindelse må vi ikke glemme det årlige vejtilskud fra Marielyst Grundejerforening.

I forbindelse med sidste års generalforsamling, var der forslag vedrørende Sumpen, mellem Skovlystvej og Lupinvej, samt en mulig spærring, så det ikke var muligt at køre bil på stien mellem   vejene.

Jeg henviser til referatet som blev udsendt efter arbejdslørdagen den   23.09.17.

Bestyrelsen er stadig modtagelig for forslag fra medlemmerne.

Arbejdslørdage:

 Siden sidste generalforsamling har vi haft 2 arbejdslørdage.

I efteråret kom der 16 personer og i foråret 12 personer.

Stor tak til de fremmødte, begge gange mødte nye medlemmer op, vi kan stadig bruge flere, da der er mange arbejdsopgaver, vi kan bl.a. lave små reparationer af vejene/huller.

Slåning af fællesarealer udføres af entreprenør Ole Aalborg, ligesom de andre år.

Postkasserne: 

Den 17.12.17. mellem kl. 00.30 og 05.30, fik vi igen ødelagt postkasser på Skovlystvej. De blev sprængt af 2 gange, helt ødelagt blev 6 postkasser, mens flere fik ødelagt frontplader, eksplosionen var så kraftig at de røg tværs over Skovlystvej.

Jeg har prøvet at give alle besked, bestyrelsen kan ikke forstå, at ejerne så ikke fjerner de ødelagte postkasser. Vi måtte derfor nedtage 2 stk. i forbindelse med den sidste arbejdslørdag. 

Derimod kniber det stadig med at få tømt postkasser, så er det bedre, at man ingen postkasse har, end en overfyldt og op brækket postkasse.

Traktor-slåmaskine:

 Vi købte en ny slåmaskine for 24.895 kr. - listepris 37.995 kr. Den gamle blev solgt til Jens Hansen for 2.000 kr.

Skelpælene: 

De volder stadig problemer flere steder, kan den nuværende ejer ikke finde dem, henvises til tidligere ejer eller mægler.

Vandsituationen:

 Den er ikke løst, efter påskens kraftige snefald og efterfølgende regnvejr, var der igen oversvømmelser, igen trak drænet ikke, det er kommunen som ejer dette dræn, jeg har efterfølgende talt med kommunen og forsyningen, de giver begge sorteper videre, uden at ville tage stilling til det konkrete. Jeg har ligeledes talt med byrådsmedlem og formand Ole Brone’ Sørensen uden resultat. Jeg prøver dog stadig.

Husk at alt vedr.  Vejlaget kan læses på Marielysts grundejerforeningens hjemmeside, og at vejlaget har fået ny mailadresse som er:

skovlystvejlag@gmail.com

Sluttelig vil jeg sige tak til Ole Kristensen og Jens Hansen, som slår vores græsarealer, en særlig tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Erik Skov Rasmussen - Formand

Bemærkninger:

                           Der var nogle spørgsmål til beretningen som Erik redegjorde yderlig for.

Herunder sagskomplekset for overfladevandproblematikker, og de kontakter til de offentlige myndigheder. Formanden og ejeren af Skovlystvej 74, Ebbe Edvardsen M.G.F.vil arbejde videre med de offentlige myndigheder

Ligeledes blev der redegjort for vandproblematikkerne på Lupinvej. 

Ad. 3                  Det fremlagte og reviderede regnskab blev gennemgået af kasserer Ole Skov

                                                       Skovlyst Vejlag                                                                                                                                        

                                                       Årsregnskab for 2017 (37. regnskabsperiode)                                                                                                            

                                                       Regnskabsperiode 1/1 – 31/12 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Driftsregnskab 2017                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               2016

Indtægter                                                                                                                                                                            

Kontingent                                                                                         kr.                       100.800,00                                  100.800,00

Forudbetalt kontingent                                                                                              725,00                                         

Gebyr                                                                                                  kr.                       0,00                                               25,00

Renter                                                                                                 kr.                       0,00                                               0,00

Tilskud/salg                                                                                        kr.                       32.730,00                                    32.270,00

                                                                                                                                        134.255,00                                  133.095,00

                                                                                                                                                                                              

Udgifter                                                                                                                                                                               

Renter,indestå Jyske Bank       kr.                       -1.422,48                                                                                            -98,25

Gebyrer Jyske Bank                    kr.                       -1.921,54                                                                                            0,00

Kontorhold                                  kr.                       -12.196,74                                                                                         -3.668,82

Møder                                          kr.                       -161,00                                                                                               -1.920,95

Generalforsamling                     kr.                       -536,30                                                                                               -450,50

Ejendomsskat  kr.                       -972,90                                                                                               -976,79

Driftsudgifter jf. specifikation kr.                       -433.044,27     kr.                       -450.255,23                                 -12.251,26

                                                                                                                                        -316.000,23                                 113.728,43

                                                                                                                                                                                              

Sekundær drift                                                                                                                                        

Postkasser                                                                                          kr.                       0,00                                              0,00

Legeplads                                                                                           kr.                       0,00                                               0,00

                                                                                                                                                                                              

Resultat                                                                                              kr.                       -316.000,23                                 113.728,43

                                                                                                                                                                                              

Balance pr. 31.12.2017                                                                                                                                                    

Aktiver                                                                                                                                                                                 

Kasse                                                                                                   kr.                       70,00                                            1.773,00

Folio-konto 1                                                         kr.                       177.592,79                                  491.742,48

Folio-konto 2                                                         kr.                       36.816,92                                    36.964,56

Aktiver i alt                                                                                         kr.                       214.479,71                                  530.480,04

                                                                                                                                                                                              

Passiver                                                                                                                                                                               

Egenkapital                                                                                                                                                                         

     Formue pr. 1.1.2017             kr.                       530.480,04                                                                                         416.751,61

     Årets resultat                         kr.                       -316.000,23                                                                                       113.728,43

     Formue pr. 31.12.2017        kr.                       214.479,81                                  214.479,81                                  530.480,04

Passiver i alt                                                           kr.                       214.479,81                                  530.480,04

                                                                                                                                                                                              

Bøtø d. 6. marts 2018                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              

Ole Skov                                       Erik Skov Rasmussen                 Niels Chr. Pedersen

Kasserer fra 1.06.17                  Formand                                                                  Næstformand

                                                                                                                                                                                              

                           Peder Lollike                                                           Anni Hansen                               

                           Sekretær                                                                                                                                                  

                           Ole redegjorde for noget teknisk vedr. regnskabet herunder konti og gebyr og div. Afregning 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

                          

Ad. 4                 

Budget 2019.

Bestyrelsen foreslår et kontingent på 300kr

Indtægter:

Kontingent:                                                             144 parceller x 300 kr                                           43.200kr

MG tilskud på anslået                                                                                                                             35.000kr

Ialt:                                                                                                                                                                                                                   78.200kr.

Udgifter:

Anslåede udgifter for 2019: på omkring 77.500kr

Overskud i 2019 er således anslået til ca. 700kr

Egenkapitalen vil dermed blive forøget til omkring 250.680kr.

Ole Skov redegjorde for bestyrelsens overvejelser for kontingentets størrelse ” (300 kr).” i det kommende år med afsæt i de forventede og planlagte udgifter således at der er balance mellem udgifter og indtægter.

Bemærkninger: 

Der var forslag om fastholdelse af nuværende kontingent 500 kr. 

Men ifølge vedtægterne kan bestyrelsens forslag til kontingent ikke forhøjes men kun nedsættes.

Generalforsamlingen vedtog kontingentet på 300 kr. for 2019

Ad. 5.                I.h.t. Vedtægterne § 14 var Anni Hansen og Niels CHR. Petersen på valg til bestyrelsen.

                           Begge blev genvalgt

Ad. 6                 Valg af suppleanter til bestyrelsen.

                          Nuværende Ole Christensen og Erik Lorentzen

                          Begge blev genvalgt

Ad. 7.                Valg af Revisor og suppleant 

                          Nuværende Elisabeth Schjerning og Kirsten Skov

                          Begge blev genvalgt.

                                                     

 Ad. 8                 Ingen indkomne forslag.

Ad. 9                 Ebbe Edvardsen redegjorde for hele Marielyst overfladevandproblematikker herunder en opfordring til at etablere et vandlag som tog sig specifik af de problematikker
                           som gør sig gældende for hele Marielystområdet.

                          Problematikkerne omkring Sumpen blev vendt endnu en gang. Erik redegjorde for de miljømæssige og andre omkostningskrævende forhold herunder at det vil kræve en stor
                          arbejdsindsats fra alle grundejerne hvis ikke vi skal opkræve specifik kontingent for at få reetableret området.

Der blev endvidere gjort opmærksom på at der ikke må smides grene mm. på området.