Bestyrelsen Wiesesminde vejlaug

Visninger: 1957

 

Kære Grundejer

Så gik året  2016 – og Vejlauget begynder sin 34. sæson.

Vore veje var i det sene efterår 2016 kun lettere medtaget grundet en vellykket vejrenovering i forår og sommer., og igen sidst i november måned. I april 2016 blev vejene grundigt renoveret, og de har holdt godt i sommeren og efteråret, hvorefter vejlauget selv har repareret huller.Vejentreprenøren har igen i november reparet vejene. Vinter og forår 2017 har givet huller en del steder p.g.a. lettere frost og den regn der ramte os i denne periode. Vejene vil igen i april måned 2017 blive grundigt renoveret. Vores vejentreprenør er Peter Petersen.

De fleste af vore veje er på trods af de vanskelige vilkår dog fortsat i rimelig stand, men på nogle enkelte strækninger er de noget medtagne. Huller kan desværre ikke undgås, under de givne omstændigheder med den megen regn, der har været i perioden november til marts. Vi vil gerne opretholde og forbedre vejenes tilstand, hvorfor det fortsat er vigtigt at prioritere vejvedligeholdelsen højt.

Kontingentet for 2017 blev på generalforsamlingen besluttet til kr. 250.- pr. parcel. Og kontingentniveauet fastholdes i.v. på dette niveau, så længe tilskuddet fra Marielyst Grundejerforening er på det nuværende niveau.

Indbetal kontingentet for 2017 allerede nu, så vi har flest mulige penge til rådighed, når vejarbejdet skal i gang i april 2017.

Benyt vedlagte girokort pr. 1 april, eller indbetal via netbank til vor konto 3106-4170 5254 77

Husk at påføre Navn og Vejnummer som er angivet på girokortet.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til – i god tid – at indkalde til ordinær

GENERALFORSAMLING  Søndag den 30. april 2017  kl. 10.00   

Afholdes i vores udstykning i Lions Club´s hus Skovfyrvej 43

AFSÆT  DAGEN ALLEREDE NU  ! 

I 2016 har 243 ud af 280 parceller tilsluttet sig vejlauget. Det er på samme niveau som i 2015.

Som tidligere besluttet på generalforsamlingen, uddeles referat fra generalforsamlingen ikke længere til alle grundejere.  

Referatet er ophængt i de 2 informationsskabe i hver ende af  Wiesesmindevej , hvor medlemmerne kan holde sig orienteret.

Vejlaugets generalforsamlingsreferater og regnskab lægges på Marielyst Grundejerforenings hjemmeside. Læs dem i stedet  for på www.marielyst-grundejerforening.dk ,  under overskriften Vejlaug. Bestyrelsen vil fortsat kontakte nytilflyttede grundejere og orientere om vejlaugets arbejde.

Generalforsamlingen gav udtryk for stor tilfredshed med arbejdet med vores veje, og opfordrer alle til at tilslutte sig vejlauget.

Husk at meddele ejerskifte til kassereren. Fortæl den nye ejer om vejlauget, og at man bør tilslutte sig.

Der blev i 2016 udlagt grus og renoveret veje m.m. for godt 88.000.- kr. og der blev brugt ca.90 tons perlesten og 22 m3  lergrus og 3½ m.3 knust beton.

Bestyrelsen reparerer løbende småhuller, når vejret tillader det, og 2 gange årligt bruges normalt vejentreprenør til en større gennemgang af vejene, hvis behov. I 2016 i april og november, samt en ekstra gang i juli måned.

En del grundejere, der udlejer deres sommerhuse har endnu ikke har tilsluttet sig vejlauget. Udlejningshuse forårsager et større slid på vejene, og generalforsamlingen opfordrede kraftigt til, at de udlejere, der endnu ikke har tilsluttet sig vejlauget, bør vise loyalitet med de øvrige grundejere og tilslutte sig vejlauget.  

Til bestyrelsen genvalgtes formand Knud Jørgensen og næstformand Jørgen Skafte. Suppleant Werner Pinov ønskede ikke genvalg, ny suppleant Søren Thomsen Snerlevej blev valgt. Revisor Jørgen Helm blev genvalgt.

Bestyrelsen ser således ud :

Formand Knud Jørgensen
Skovkovmærkevej 8 
tlf. 54858590 / Mo. 23648698

Næstformand Jørgen Skafte
Snebollevej 5
tlf. 54132273

Kasserer Finn Andersen
Snebærvej 39
tlf. 33318816 / Mo.26161944

Bestyrelsesmedlem Erik Borup
Skovsyrevej 9
tlf. 54771414

Bestyrelsesmedlem Tom Christensen
Skovsyrevej 1
tlf. 61150104 / Mo. 26939288

Revisorer er Jørgen Helm og Freddie Krighaar.  
Bestyrelsessuppleanter  er Søren Thomsen og Vibeke Borum. 
Revisorsuppleant Poul Borum.

Fra generalforsamlingen viderebringes atter gode råd og henstillinger fra medlemmerne :

Skaf nye medlemmer – tal med din nabo om medlemskab.

Grav rende i vejkant, så vandet kan løbe væk fra vejbanen,

Løst grus fordeles med kost eller rive fra vejmidte og vej kant – ud i køresporet , så holder slidlaget bedre.

Hvis grundejer foranlediger skader på vejen eller rabatten, eksp.vis huller, dybe hjulspor eller anden skade, ved evt. byggeri, træfældning eller lignende, er grundejer forpligtet til selv at sikre retablering til hidtidigt niveau.

Den gennemsnitlige vejbredde er 3,5 m.  Det er vigtigt, at vejene ikke bliver smallere, da udrykningskøretøjer og renovationskøretøjer skal kunne komme uhindret frem. Rabatter skal være friholdt for træer og buske.

Kommunen opfordrer hvert år grundejerne til at klippe beplantningen langs veje og stier.

Grundejerforeningen og kommunen har fokus på klipning af hegn og vedligeholdelse af rabatter.

Beplantning skal iflg. kommunens krav være beskåret ind til 1 m. fra skel, og hvis rabatten er under  1 m. , skal der beskæres helt ind til skel . Der skal være en frihøjde i hele vejens bredde på 4 m. og på stier og rabatter mindst 2.5.m. Såfremt beplantning rager ud på vejene, og klipning er påkrævet, har generalforsamlingen tidligere besluttet at vejlauget orienterer kommunen herom. Vær opmærksom på at grundejere, der har skel ud til en sti, er forpligtet til at holde stien passabel ved beskæring af ud – og nedhængende grene.

Ulovlige hegn / plankeværker i skel og mod vej. Ofte spørges der på generalforsamlingen hertil.  Vejlauget har ikke adkomst, og ønsker ikke at indgå i tvistigheder om hegn og plankeværker. Hovedreglen er levende hegn i skel og mod vej, og reglerne står i de servitutter, der påhviler grundene i området. Klager skal rettes til kommunen, der er behandlende myndighed herom.

Kvas ligger fortsat enkelte steder i skel, rabat eller på enkelte grunde. Brandmyndighederne påser dette, da det er ulovligt.

Det henstilles derfor, at man sørger for at kvas og grenbunker straks fjernes og bringes til grenpladsen på Godthåbs Alle

senest inden det tørre forår sætter ind. Det er forbudt at brænde kvas og andet affald af på grundene – hele året.

Parkering skal man have plads til på sin grund. Servitutterne foreskriver, at man inden for eget skel skal have  plads til 2 parkerede biler.

Naboovervågning er en god forebyggelse af tyveri og hærværk. Se derfor altid til din nabos hus, når du er på landet.

Hvis der er sket indbrud eller sket anden skade – så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, der vil give ejeren besked.

Stilleveje/ vejbump. Der er generelt tilfredshed med de etablerede vejbump. De er lavet efter ønsker fra medlemmerne.  Der er ikke ønsker om yderligere vejbump. Vi anser nu vejene for så sikre, at antallet af vejbump har et rimeligt niveau.

Hold hastigheden nede – pas på de legende børn. Bestyrelsen uddeler med mellemrum en henstilling til alle grundejere om at holde lav hastighed på vore veje – pas på de legende børn. - Den er også skrevet på tysk. Kør

kun 20 km. i timen på vore veje.

Snefald.  Snerydning i et sommerhusområde sker ikke. Kommunen rydder kun ganske få gennemgående offentlige veje. Hvis man har behov for at få ryddet sne, er det på grundejerens eget initiativ og ansvar. Vejlauget varetager ikke snerydning. Man kan ringe til en af de lokale entreprenører. Generalforsamlingen har tidligere drøftet snerydning i vores sommerhusområde, og har i enighed tilkendegivet, at der ikke af vejlauget skal fortages snerydning. Det er grundejernes eget ansvar. Grundejerforeningen foranstalter heller ikke snerydning.

HUSK AT BETALE BIDRAGET FOR ÅR 2017

KR: 250.- ALLEREDE NU.

Venlig hilsen

bestyrelsen

Bilag 1 stk. : indeholdende regnskab 2016 og dagsorden samt indkaldelse til generalforsamling 30. april 2017.