Wiesesminde beretning 2016

Visninger: 2666

Referat fra generalforsamlingen søndag d. 17 april 2016.

28 deltagere.

Formand Knud Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen, og til gæst- formand for Grundejerforeningen Ebbe Edvardsen.


Dagsordenen blev fulgt.


Punkt 1. Til dirigent blev Jørgen Helm  foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed, og at dagsordenen indeholdt de vedtægtsmæssige krav.


Punkt 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning om vejenes tilstand  og vedligeholdelse.

Vejlauget er i gang med sin 33 sæson. I 2015 blev vejene renoveret grundigt i april måned af vores vejentreprenør Peter Petersen. Vejene holdt godt til langt hen på efteråret. Men sidst  i oktober måned begyndte  gentagne voldsomme regnvejr at hærge Marielyst, og vejene blev  efterhånden meget hullede.

Først i starten af december var det muligt at lave en vinterrenovering, men den holdt desværre kun i 14 dage, da der igen kom en voldsom regnperiode, og vejene igen blev ødelagt. Pengene var spildt.  Det var ikke muligt at reparere vejene. Hele Marielyst var ramt af store vandmængder. Vi må overveje at vi først vinterklargør vejene når den første frost sætter ind, da det som regel er tørt vejr.

Tom Chr. prøver at reparere de største huller med grus fra vores lille depot.  Det hjalp lidt, da der ikke kom meget sne i denne vinter.  Det til trods har der denne vinter været flere og dybere huller en før.

Det har været drøftet om vi skal harve hullerne/ vejene op . Vejentreprenøren har frarådet dette, da det vil skabe flere huller , og at det vil ødelægge vores  gode hårde vejkasser. Hullerne bliver behandlet med ekstra knust beton i bunden, og med groft fortovsstabil.  Det er lidt kraftigere materiale end sidste år, så i starten kan det være lidt hårdt for cyklisterne. Lige nu mangler der at blive kørt perlesten på alle veje. Det vil medvirke til , at vejene  holder længere.  Det overvejes at tromle vejene inden perlestensbelægningen kommer på.

Det fleste vejstrækninger er  dog fortsat rigtig gode.  Det er især på indfaldsvejene og ved bumpene der opstår huller.  Gennemkørselsveje er særligt udsatte ,på grund af den megen trafik. Især Snerlevej, Stenurtvej og  Skovfyrvej  er meget udsatte.

Omtalte problemet med overfladevand på visse grunde. Og oplyste at området nord fra Wiesesmindevej har gode dræningstilslutningsmuligher, mens området syd for, kun har tilslutningsmulighed  på Snebærvej langs Wiesesmindevej og Stenurtvej.

Debat . Gengives sumarisk.

Under debatten var der tilkendegivelser om at man bør prøve at gøre mere ved de store huller- bundbehandlingen.  At  det ofte var ved indfaldsveje at huller opstår. At årsager kunne være bilernes acceleration særligt i vejsvingene, samt opbremsning ved bumpene. Der køres måske for stærkt, og der blev drøftet om hastighedsskilte- 30 km. - var en ide, da man forledes til at tro at 60 km . i timen er ok, da det står ved indkørslen til Marielyst. Ebbe E. oplyste at man godt må sætte 30 km. skilte op når der er vejbump.

Det overvejes, men hidtil har vi ikke ønsket en skilteskov.

Det blev også nævnt at man kunne forsøge med  hularmeringssten / evt. plast nedlagt i vejen ved indkørslerne til veje og ved bumpene. Det har haft en positiv effekt andre steder.

Efter disse drøftelser blev det konkluderet at vejene trods alt var rigtig gode, og at arbejdet med vejene  er rigtig godt.

Beretningen blev enstemmig vedtaget.


Punkt 3. Regnskab og kontingent.

Kassereren gennemgik det udsendte regnskab..

I 2015 har 242 indbetalt kontingent. Det er 8 flere end i 2014. I år har 204 indtil videre betalt, så det ser lovende ud for 2016 sæsonen. Selv om det er frivilligt at være medlem., er det vigtig at helst alle deltager.

Flere gav udtryk for at kontingentet er givet godt ud.

Regnskabet blev enstemmig godkendt.

Kontingent for 2017 blev fastholdt på 250.- kr. Det kan vi fastholde uændret  p.g.af det tilskud vi får fra grundejerforeningen. Vi modtager tilskud i forhold til vores vejlængde, og afhængig af grundejerforeningens samlede udgifter til veje.

Kontingent for 2017 kr. 250.-kr.pr parcel blev godkendt.


Punkt 4. Indkomne forslag. Der var ingen forslag.


Punkt 5. Valg til bestyrelse.

På valg var Formanden Knud Jørgensen – blev genvalgt.

                 Næstformand Jørgen Skafte – blev genvalgt.

                 Revisor Jørgen Helm – blev genvalgt-

                 Suppleant Werner Pinov – ønskede ikke genvalg.

                 Søren Thomsen Snerlevej - blev foreslået  som ny suppleant - og valgt.


Punkt 6. Eventuelt.

Formanden for grundejerforeningen Ebbe Edvardsen orienterede om overfladevandproblemerne på Marielyst. Gennemgik kort de trængsler  grundejerforeningen har været i gennem for at få kommune og forsyning til at anerkende problemerne. Og sikre at alle grundeje har dræningstilslutningsmulighed.

Hverken kommune eller Guldborgsund forsyning ønsker at skabe yderligere dræningsmuligheder.

Grundejerforeningen har stået for det synspunkt at der bør etableres et offentligt pumpelag, som alle på Marielyst bør deltage i. Det er der forskellige holdninger til, bl. a. fordi mange mener de selv har betalt, og så ikke vil betale igen.

Kommunen her imidlertid oplyst at ingen grundejere har betalt  yderligere for dræning.  Anlæggene er betalt af kommunen over den ejendomsskat vi alle betaler, uanset om vi har dræn eller ej.  Kommunen har overdraget alt vedr. vand og spildevandsafledning til Guldborg Sund forsyning, som ikke agter at udvide kapaciteten.

Det er indkaldt til borgermøde for berørte grundejere, der har fået særskilt brev herom . Det afholdes på Højskolen lørdag d. 30 april, hvor alle opfordres til at deltage.


Formand Knud Jørgensen afsluttede generalforsamlingen. Takkede bestyrelsen for et godt samarbejde.  Takkede Werner Pinov for godt samarbejde .

Takkede dirigenten  for  veludført arbejde.

Ønskede alle en god sommer.


Finn A.