Wiesesminde beretning 2017

Visninger: 1341

Referat fra generalforsamlingen søndag den 30. april 2017.

29 deltagere.

Formand Knud Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen, og til gæsterne fra Marielyst grundejerforening formand Ebbe Edvardsen og kasserer Per K. Hansen.

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt 1.

Til dirigent blev Jørgen Helm foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed, og at dagsordenen indeholdt de vedtægtsmæssige krav.

Punkt. 2.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning.

Vejlauget er i gang med sin 34 sæson, og har fortsat rigtig god tilslutning.

Vejene blev i april 2016 inden generalforsamlingen repareret med knust beton i de store huller, og efterbehandlet med fortovsstabil og derefter med et slidlag af perlegrus. Det holdt rigtig godt helt frem til årsskiftet. Der var ikke voldsomt megen sne, men der kom en hel del regn, der ødelagde vejene, og skabte en hel del huller. Vores vejentreprenør Peter Petersen gennemgik vejene i november/december 2016, hvor der var huller, især på Skovfyr vej og Snerlevej.

Vejene p.t er ikke så gode som vi gerne så. Det skyldes, at vejret har været imod os. Lige op til påske fik vi repareret alle huller med knust beton og fortovsstabil, vejsving blev rettet op,og vi  var klar til at lægge slidlaget af perlegrus på. Men voldsomt regnvejr ødelagde forarbejdet, så de penge var spildt. Derfor har vi besluttet først at lave forårsrenoveringen nu, hvor vejrudsigten for vejarbejde er god. Vejene bliver færdiggjort i næste uge med fortovsstabil, og de bliver skrabet og tromlet, og der kommer slidlag af perlegrus på.

Bestyrelsen har besluttet at vejrabatter visse steder, på de gennemgående veje, skal skrabes ca. 30 – 40 cm., så vandet kan løbe væk fra vejbanen. Det vil først ske til efteråret hvor rabatterne er bløde.

Hastigheden på vejene har mange klaget over er for høj. Som vi drøftede sidste år på generalforsamlingen, vil vi søge at få opsat skilte med 20 km. I timen og legende børn.  Guldborgsund kommune er søgt herom i august 2016, men det er endnu ikke lykkedes at få et endeligt svar. De er rykket 5 gange, men p.g.af sygdom hos den ansvarlige sagsbehandler Kamper Nielsen, er der ikke kommet endeligt svar. Et besøg hos politiet har oplyst os om, at de ikke har noget at indvende, men at de ikke har med private fællesvej at gøre, og henviser til kommunen. Vi har nu besluttet ikke at vente længere, og har bestilt 7 skilte med 20 km. og legende børn, som sættes op ved de 7 indfaldsveje til vores område i den fælles rabat. Entreprenør Peter Petersen sætter dem op på de angivne steder.  Generalforsamlingen var enig heri.

Vedr. dræningsmuligheder har vi fået er kort over tilslutningsmuligheder. Et stort overskueligt kort vil formanden få fra Peter P. om kort tid.

Ebbe E. vil under eventuel komme ind på problematikken om afledning af overfladevand, og de problemer der er i MG´s område, og det forslag til løsningsmuligheder som skal behandles på grundejerforeningens generalforsamling 6. august 2017.

Der har været forespørgsel om at få opsat en hjertestarter, f.eks. her ved Lions Club hus. Det er ikke muligt, er en meget stor udgift. Der findes en offentlig tilgængelig hjertestarter ved campingpladsen Østersø camping. Der findes også en hjertestarter hos Spar købmanden på Lupintorvet (her kun i åbningstiden.) Oplyste at på internettet kan man se hvor nærmeste hjertestarter findes.

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer og debat, og med akklamation.

Punk 3.

Regnskab og kontingent.

Kassereren gennemgik det udsendte regnskab og knyttede kommentarer til beløbene vedr. bestyrelsesmøder og generalforsamling, hvor beløb er ændret i forhold til det udsendte regnskab. Et beløb var byttet rundt mellem 2 poster. Der var uddelt og ophængt et revideret korrekt regnskab.

I 2016 har 243 indbetalt kontingent. Det er en mere end i 2015.

I år pr. dato har 207 indbetalt kontingent for 2017. Det er på niveau som tidligere år på denne tid. Det er vigtigt at så mange som muligt støtter op om vejvedligeholdelsen.

Der er brugt ca. 89.000.- kr. på vejevedligeholdelsen, hvilket er godt det dobbelte af hvad vi får i tilskud fra grundejerforeningen.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer.

Kontingent for 2017 blev fastholdt på 250.kr. pr. parcel pr år. Godkendt af generalforsamlingen. Vi modtager tilskud fra MG i forhold til vores vejlængde, og det er afhængig af grundejerforeningens samlede udgifter til vejene.

Punkt 4.

Indkomne forslag.

Ingen forslag var indkommet.

Punkt 5.

Valg til bestyrelse, revisor og suppleanter.

På valg var :

Kasserer Finn Andersen, Bestyrelsesmedlem Tom Christensen, bestyrelsesmedlem Erik Borup, Revisor Freddie Krighaar, bestyrelsessuppleant Vibeke Borum og revisorsuppleant Poul Borum.

Alle blev genvalgt med akklamation.

Punkt 6.

Eventuelt.

Ebbe E. grundejerforeningen orienterede om de store vandproblemer der er flere steder i grundejerforeningens område, og hvad MG agter at foreslå på den kommende generalforsamling den 6.august 2017. Det er et forslag om at udarbejde et vandafledningsprojekt for Mgs medlemmer, Forslaget er udsendt til medlemmerne af MG i disse dage. Det går kort ud på at alle medlemmer skal indbetale et ekstraordinært kontingent på 350.- kr,. der skal gå til, at der bliver udarbejdet et vandafledningsprojekt for hele MG, s område, som kommunen har ønsket at grundejerforeningen gør, inden de overvejer deres endelige stilling.

Det vil, hvis det godkendes af generalforsamlingen betyde, at der oversendes et færdigt projekt til kommunen der anviser hvordan vandafledning af om rådet kan ske, og at kommunen i givet fald skal stifte et vandafledningslag.

Såfremt kommunen ikke ønsker at gøre gør dette, har den enkelte grundejer et fuldt færdigt projekt for egen grund for kun 350 kr., hvis man så selv vil gå i gang med et vanafledningsprojekt i et område.

EE opfordrede til at man møder talstærkt op til generalforsamlingen i Væggerløsehallen, da afstemningen der er afgørende for det fremtidige arbejde med vandafledning.

Der var en meget intens drøftelse af for og imod projektet, flest for, og konklusionen var at det er vigtigt at man møder frem og giver sin mening til kende. 

Det er grundejerforeningens sidste mulighed for at gøre noget for/støtte medlemmerne vedr. vandafledning.

Hvis grundejerforeningens forslag ikke vedtages, er det herefter den enkelte grundejer der står alene med problemet.

De generelle vandproblemer og klimaforandring, samt den historiske udvikling omkring vand i vores område siden 1940`ne blev omtalt.

Hastigheder på vejene blev kort drøftet. EE oplyste at alle strandgrundejerforeningerne (11 stk.), har besluttet at tilskrive kommunen i et fælles brev herom, og om at der snarest bør etableres cykelsti til Bøtøskoven fra Godthåbs Alle. Ikke mindst den nu vedtagne anlæggelse af en naturpar i Bøtøskoven har aktualiseret dette. Det er farligt at færdes på cykel på denne strækning, og trafikken vil stige. Også cykelsti til Elkenøre er med i skrivelsen.

Der blev tilkendegivet stor ros og anerkendelse til Vejlaugets formand og  bestyrelse for arbejdet med vores veje.

Revisor Freddie Krighaar tilkendegav, at han gennem de mange år som revisor kunne se at, at bestyrelsen ikke har brugt udgifter i nævneværdigt omfang, på administration, tidsforbrug og andre udgifter i forbindelse med arbejdet, hvilke man ellers godt kunne forvente. Gav udtryk for at det er vigtigt at bestyrelsesmedlemmer ikke kører træt. Bestyrelsen takkede for de varme ord, og gav udtryk for at bestyrelsesarbejdet kører fint og med passende tidsforbrug.

Formanden takkede deltagerne for en rigtig livlig og spændende debat og god generalforsamling.

Takkede dirigenten for veludført arbejde og ønskede alle en god sommer.

Finn A.