Wiesesminde beretning 2018

Visninger: 1049

Wiesesmindeudstykningens vejlaug.

Referat fra generalforsamlingen søndag d. 22 april 2018.

Formand Knud Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen og til repræsentanter fra Marielyst grundejerforening - formand Ebbe Edvard og kasserer Per Kamper Hansen.

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt 1. Til dirigent blev Søren Thomsen foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed og at dagsordenen indeholdt de vedtægtsmæssige krav.

Punkt 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning.

Vellauget er nu igang med sin 35 sæson, og har 35 års fødselsdag i dag, og har fortsat rigtig god tilslutning.

I 2017 har 244 tilsluttet sig vejlauget.

Orienterede om de vanskelige vilkår der har været for vejvedligeholdelsen siden efteråret 2017.

Den grundige renovering der blev lavet op til sidste års generalforsamling, holdt rigtig godt frem til det sene efterår, hvor det satte ind med voldsom regn. Resumerede de store regnmængder der faldt i efteråret og de tidlige vintermåneder, der betød ,at det var umuligt at eftergå vejene som vi plejer i november/ december, hvorfor der opstod rigtig mange huller, som desværre ikke kunne repareres. I januar - marts kunne en reparation heller ikke ske p.g.af regn, sne og frost, hvorfor renovering først har kunnet ske nu.

Der er udskiftet markeringsstolper ved vejbump, og der er opsat 7 hastighedsskilte med 20 km./t og legende børn. Markeringsstolperne bliver markeret med selvlysende markeringstape.

Lige nu er vejarbejdet i fuld gang, og der er sket huludfyldning med knust beton, der er tromlet, og i næste uge kommer der stabilgrus og perlesten på.

Der blev spurgt til opsætning af et vejbump ved T krydset for enden af Skovmærkevej. Bestyrelsen kan ikke anbefale dette, da det næppe vil have nogen effekt, da man har et bump ca. 50 m. inden T krydset, og man naturligt nedsætter farten når man nærmer sig et T kryds. Generalforsamlingen har tidligere drøftet, at der ikke bør etableres flere vejbump end højst nødvendigt. Det er kommunen der har etableret de nuværende vejbump.

Der blev fra salen anbefalet at der klippes omkring vejskilte ved Skovfyrvej og ved vandhullet. Bestyrelsen sørger for nødvendig beskæring.

Beretningen blev enstemmig godkendt.

Punkt 3. Regnskab og kontingent.

Kasserer Finn A. gennem gik det udsendte regnskab og status.

244 betalte i 2017. Og lige nu har 189 betalt for 2018.

Oplyste at tilskuddet fra Marielyst grundejerforening betyder at vi ikke behøver at hæve kontingentet.

Der foreslås uændret kontingent 250.- kr. pr. parcel. I 2018.

Regnskab og uændret kontingent blev enstemmig godkendt.

Punkt 4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 5. Valg til bestyrelse, revisor og suppleant.

På valg er Formand Knud Jørgensen . Han blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Skafte er afgået i 2017.

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås suppleant Vibeke Borum .Hun blev valgt.

På valg er suppleant Søren Thomsen . Han blev genvalgt.

Som ny suppleant blev Vagn Johansen Snebærvej 25 foreslået og valgt

Revisor Jørgen Helm er fraflyttet området.

Som ny revisor blev Kim Gianelli Matzen Skovburrevej 2 foreslået og valgt.

Punkt 6. Eventuelt.

Der blev spurgt til manglende Byskilt på Godthåbs Alle, da stor tvivl om hastigheder på denne vej.

Ebbe E. oplyste at det tages op i trafiksikkerhedsudvalget. Det er ikke acceptabelt at der evt.køres 80 km.i timen. Det bør ned på max. 50.km.

Generelt oplyste Ebbe E. at hastigheder drøftes med kommunen, med henblik på at de nedsættes.

Oplyste også at der pt. drøftes en skiltepolitik, da der er mange utidssvarende skilte i hele området.

Også hastighedsskilte på de private fællesveje drøftes .

Oplyste at cykelsti fra Godthåbs Alle til Bøtø Skoven, er på kommunens budget i 2021. Indtil da vil der være 2-1- striber ud til skoven, så der bliver mere sikre forhold for cyklister og gående. Der forventes til den tid pålagt 1½ m. asfaltstriber i begge sider af Ringvejen ud til skoven.

Der blev stillet et spørgsmål om man ikke kan pålægge alle i grundejere i Wiesesmindeudstykningen at være medlem af vejlauget. FA og EE svarede at det ikke er muligt, da det er frivilligt at være med i et vejlaug.

EE oplyste yderligere, at man heller ikke kan pålægge grundejerne her at være medlem af grundejerforeningen, da det skal være tinglyst. FA oplyste at selv om det er frivilligt her, er ca. 80 % de 278 grundejere i vores udstykning medlem af Marielyst grundejerforening.

EE oplyste endvidere at MG vil foreslå en ændring af vedtægtens § 3, så MG kan gå ind og fortage beskæring mod vej på grundejerens regning, såfremt denne ikke efterkommer en henstilling fra MG.

Dirigenten og formanden afsluttede generalforsamlingen, og formanden takkede dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling.

Finn A.