Wiesesminde beretning 2019

Visninger: 500

Wiesesmindeudstykningens vejlaug.

Referat fra generalforsamlingen søndag d. 28. april 2019.

Der var fremmødt 28.

Formand Knud Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen, og til formanden for Marielyst Grundejerforening Flemming Juel Mikkelsen.

Dagsordenen blev fulgt.

Punkt 1. Til dirigent valgtes Finn Andersen.  Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jvnf. vedtægtens § 3.

Punkt 2. Formanden aflagde bestyrelsen beretning.

Vejlauget er nu i gang med sin 36 sæson.

Oplyste at der i 2018 har været tilsluttet 236 medlemmer, hvilket er lidt færre end i 2017. Medlemstallet i 2019 tegner positivt, da der lige nu er 198 der har betalt.

Orienterede om at vejene i 2018 har holdt meget flot, selv efter den megen regn der var februar og marts 2019. Sommeren i 2018 var meget tør, og den meget grundige vejrenovering der skete i april/maj 2018, har  selvfølgelig stor indflydelse herpå. Vejene er blevet gennemgået 3 gange i 2018, og der er brugt ca. 112.000.-kr. Derfor er der stort set ikke huller af betydning på nær på et lille stykke af Skovfyrvej ved rundingen ved tilkørslen fra Wiesesmindevej, og vores ”smertensbarn” Snerlevej, som desværre altid bliver meget hullet. Vejbump et par steder er blevet forhøjet.

Vejvedligeholdelsen sker i disse dage, men er forsinket p.g.af maskinskade på en traktor. Det bliver færdiggjort i næste uge.  Ud over den sædvanlige vedligeholdelse, vil vi forsøge at fræse den hårdest ramte del af Snerlevej op i ca. 10 – 15 cm´s dybde og fundere med knust beton, lergrus , stabilgrus, og slutte med  at det trumles og der pålægges søsten. I Rundingen på Skovfyrvej prøves en anden metode ved de dybe huller.  De fritlægges på ca.1 m2. og en dybde på ca. 20 cm. Og stort set samme behandling som Snerlevej. Forklarede metoden.

Flemming J.M. orienterede om de planer grundejerforeningen har for den fremtidige vejvedligeholdelse, herunder at knust asfalt ikke mere vil blive anvendt. Det bliver lergrus -01-16, som anses for den bedste størrelse, så der både kan cykles og køres i bil uden problemer. Genopretningsplanen vil tage ca. 5 år, og omfatter grusvejene og de ca. 3 km. asfaltvej der også findes.  Oplyste at der afholdes et infomøde herom d. 1. juni 2019 på Højskolen kl. 10 – 12. Der vil også blive orienteret i et kommende nyhedsbrev.

Knud J. orienterede om et lokalplanforslag 188 om etablering af 14 sommerhuse på den vestlige del af Ballerup Km.s feriekolonigrund langs Wiesesmindevej og Skovfyrvej. Orienterede om indholdet, og om at vejlauget og grundejerforeningen begge har indsendt høringssvar, hvori det er tilkendegivet, at vi er bekymret over, at man ønsker at der skal ske tilkørsel til disse grunde via Skovfyrvej. Vi ønsker at det slås fast, at de nye grunde i givet fald skal tilpligtes at betale til vejvedligeholdelsen, da tilkørsel via Skovfyrvej, i givet fald så vil kunne ske hele 3 steder , og i hele Skovfyrvejs længde og give mere trafik og større slid på vejen. Flemming J.M. oplyste at grundejerforeningen står helt bag vejlauget , og lægger meget vægt på , at der bliver en tilfredsstillende løsning om betaling til vejvedligeholdelsen.

Debat- summarisk gengivet.

Der blev stillet spørgsmål om, hvem der har ansvaret for klipning af beplantning ud mod vejene. Formanden oplyste at det er grundejeren der har dette ansvar, og at man må rette henvendelse til grundejerforeningen, hvis man mener der bør beskæres, hvis ejeren ikke selv gør noget ved det. Flemming J. M. uddybede det, og oplyste at grundejerforeningen ikke selv kan gribe ind, da det vil være selvtægt. Har fået en juridisk vurdering der fastslår dette.  Kommunens tekniske udvalg vil kunne skride ind, og der er en ansvarlig person der jævnligt kører rundt i området, og hvis der er beplantning der skaber problemer for vejsikkerheden, kan kommunen uden varsel beskære.

Et medlem rejste spørgsmålet om hvad der kan gøres , når en grund blive fyldt op med affald , noget der ligner kul. Flemming J.M. oplyste at hvis det er noget der kan skabe forurening, vil kommunen kunne gribe ind. Det er på Snebærvej 2. FJM vil se på det.  Finn A. oplyste at hvis det f-eksp.er grenaffald, der kan være brandfarligt i tørketider, skal man kontakte brandinspektøren, der vil besigtige det.

Der var en kort debat om lokalplanforslag 188. og tilfredshed med de afgivne høringssvar, også at vi har bedt om at man evt. sløjfer det såkaldte gadekær hvis det er muligt, da det ikke har nogen naturværdi som det henligger p.t.

Punkt 3. Regnskab og kontingent.

Kasserer Finn A. gennemgik det udsendte regnskab og forklarede de enkelte poster.

Regnskabet blev godkendt.

236 betalte i 2018, og lige nu har 198 betalt for 2019. Oplyste at indbetalingerne sker over en meget lang periode. Sidste år skete sidste indbetaling først i november måned.

Orienterede om tilskud fra Marielyst grundejerforening. Der aftalt ny model, der betyder at alle grundejerforeningens medlemmer får det samme beløb i tilskud til vejvedligeholdelse. Grundtanken er at det beløb grundejerforeningen har brugt på vejvedligeholdelse deles med antallet af medlemmer i grundejerforeningen, og beløbet er så det tilskud der kan gives pr. medlem. I år er det 150.- kr pr. medlem af grundejerforeningen. Det betyder, at da vi i vores vejlaug har 227 medlemmer af grundejerforeningen, får vi et tilskud på 227 x 150.- kr. svarende til 34050.- kr. Det er en retfærdig model. Det betyder også, at vi så ikke har behov for at stige i kontingent p.t.

Kontingent til vejlauget blev godkendt til uændret 250.- kr. pr. parcel.

Punkt 4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

Punkt 5. Valg til bestyrelse , revisor og suppleanter.

På valg var :

Til bestyrelsen Finn Andersen, Tom Christensen og Erik Borup som alle blev genvalgt.

Suppleant Vagn Johansen som blev genvalgt.

Revisor Freddie Krighaar som blev genvalgt. Revisorsuppleant Poul Borum som blev genvalgt.

Punkt 6. Eventuelt.

Flemming Juul Mikkelsen orienterede kort om status i grundejerforeningen, og at den nye bestyrelses hovedprioriteter lige nu er

Renovering af vejene og genopretningsplan – ca. 5 år.

Kommunikation med medlemmerne – nyhedsbreve og hjemmeside.

Opnå at få alle medlemmers e- mails, så det bliver nemmere at kommunikere. Pt. Er man nået op på små 2000. Det er vigtigt at meddele e- mail adr. til grundejerforeningen, så man kan kommer på forsendelseslisten til bl.a nyhedsbreve.

FJM orienterede om alle 3 punkter.

På spørgsmål om cykelsti til Bøtøskoven, kunne han oplyse at der er afsat en millionpulje til cykelstier, men at det formentlig er skolevej der har højest prioritet hos kommunen. På et senere tidspunkt kommer der cykelsti i til skoven, som vil blive anlagt på begge sider af ringvejen, hvorfor det er en meget dyr investering. Tidspunkt ukendt pt.

FJM nævnte at kommunen ikke er helt afvisende omkring at nedsætte hastighederne i hele området til 30 km. i timen. Hvordan og hvornår vides endnu ikke.

Formand Knud Jørgensen afsluttede generalforsamlingen, takkede de fremmødte og Flemming J.M. for  fremmødet og god afvikling af generalforsamlingen.

Ønskede alle en god sommer.