Referat fra generalforsamling 2019

Visninger: 1082

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Marielyst Grundejerforening den 4. august 2019 kl. 10:00.

  1. Valg af dirigent

Advokat Lars Stuckert, Advodan Nykøbing F., blev valgt

Generalforsamlingen havde 280 deltagere - hvoraf de 227 var stemmeberettigede.

Generalforsamlingen blev konstateret for værende lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

  1. Bestyrelsens beretning

Formand Flemming J. Mikkelsen aflagde bestyrelsens beretning for 2018/2019, som 14 dage før generalforsamlingen blev offentliggjort på hjemmesiden www.marielyst-grundejerforening.dk

Beretningen blev vedtaget med stort flertal.

  1. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse

Bestyrelsesmedlem John Stævngaard fremlagde foreningens årsregnskab. Det blev vedtaget med stort flertal.

 

  1. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

Dirigenten redegjorde forud for behandlingen af de indkomne forslag fra henholdsvis bestyrelse og medlemmer om, at det er almindelig foreningsretlig praksis, at for forslagsbehandling kræves det, at forslagsstiller er til stede. Er forslagsstiller ikke til stede, kan forslaget behandles, hvis en tilstedeværende ønsker at ”overtage forslaget”.

Dirigenten oplyste endvidere, at han vil anvende dette princip i forbindelse med behandling af de forslag, der var indkommet og til behandling.

Forslagene blev herefter behandlet som følger:

Forslag 1 - Reduktion af hastighed fra 50 km/t til 30 km/t:

Forslag om hastighedsnedsættelse på samtlige veje inden for Marielyst Grundejerforenings område – minus Bøtø Ringvej, Marielyst Ringvej og Bøtøvej. Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

Forslag 2 - Flytning af dato for den ordinære generalforsamling:

Forslag om at flytte generalforsamlingen fra den første søndag i august til en weekenddag inden udgangen af maj. Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

 

Forslag 3 - Midlertidig forhøjelse af kontingent til gennemførelse af ny vejstrategi:

Forslag om kontingentforhøjelse på 100 kr./medlem/år i fire år fra 2020 for medlemmer, der ikke er medlemmer af et vejlaug. Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

 

Forslag 4 - Etablering af ”muldvarpeordning”:

Forslag om et muldvarpeabonnement for grundejerforeningen, som alle medlemmer kunne anvende. Forslaget blev ikke behandlet grundet på manglende fremmøde af forslagsstiller, der derfor ikke kunne motivere. Ingen anden fra generalforsamlingen tilkendegav, at ville ”overtage forslaget”.

 

Forslag 5 - Halvering af kassebeholdning:

Forslag om en reduktion af kassebeholdningen til seks måneders drift, hvilket er en halvering i forhold til den nuværende situation. Forslaget blev ikke behandlet grundet på manglende fremmøde af forslagsstiller, der derfor ikke kunne motivere. Ingen anden fra generalforsamlingen tilkendegav, at ville ”overtage forslaget”.

Forslag 6 - Drop hustilsyn:

Forslag om at droppe de fem årlige hustilsyn, som grundejerforeningen gennemfører for medlemmerne. Forslaget blev forkastet med et lille flertal.

Forslag 7 - Perioder uden brug af larmende udstyr:

Forslag om pauser med larmende værktøj lørdag/søndag ved frokost og om aftenen.

Forslaget blev vedtaget som en opfordring, der publiceres på Marielyst Grundejerforenings hjemmeside www.marielyst-grundejerforening.dk

 

Forslag 8 - Selvstændige vejlaug:

Forslag om oprettelse af selvstændige vejlaug for medlemmer med asfaltveje, blev trukket af forslagsstiller.

Forslag 9 - Henvendelse til Lollands Bank:

Forslag om at bestyrelsens henvendelse til Lollands Bank vedrørende kassererens rolle skulle offentliggøres. Forslaget blev ikke behandlet grundet på manglende fremmøde af forslagsstiller, der derfor ikke kunne motivere. Ingen anden fra generalforsamlingen tilkendegav, at ville ”overtage forslaget”.

 

Forslag 10 - Løn, formandshonorar og kørsel:

Forslag om at udspecificere løn kontor, formandshonorar samt kørsel. Forslaget blev ikke behandlet grundet på manglende fremmøde af forslagsstiller, der derfor ikke kunne motivere. Ingen anden fra generalforsamlingen tilkendegav, at ville ”overtage forslaget”.

Forslag 11 - Maksimum 1,00 kr. pr. km:

Forslag om at der udbetales 1,00 kr./km til bestyrelsesmedlemmer, der kører i egen vogn for foreningen. Forslaget blev ikke behandlet grundet på manglende fremmøde af forslagsstiller, der derfor ikke kunne motivere. Ingen anden fra generalforsamlingen tilkendegav, at ville ”overtage forslaget”.

Forslag 12 - Beslutningsforslag om vandproblemer og solidarisk løsningsmodel:

Forslag om at der udarbejdes et beslutningsforslag om vandproblemer samt et udkast til et forslag til en solidarisk løsningsmodel for disse problemer. Forslaget blev ikke behandlet grundet på manglende fremmøde af forslagsstiller, der derfor ikke kunne motivere. Ingen anden fra generalforsamlingen tilkendegav, at ville ”overtage forslaget”.

Forslag 13 - Alle medlemmer:

Forslag om at dokumentere alle medlemmer, der er tvungne medlemmer af grundejerforeningen. Forslaget blev ikke behandlet grundet på manglende fremmøde af forslagsstiller, der derfor ikke kunne motivere. Ingen anden fra generalforsamlingen tilkendegav, at ville ”overtage forslaget”.

Forslag 14 – Mistillid til formand Flemming J. Mikkelsen:

Forslag om mistillidsvotum til formanden. Forslaget blev ikke behandlet grundet på manglende fremmøde af forslagsstiller, der derfor ikke kunne motivere. Ingen anden fra generalforsamlingen tilkendegav, at ville ”overtage forslaget”.

 

  1. Fastsættelse af kontingent

Det faste medlemskontingent for 2020/2021 blev vedtaget til kr. 425,- /år. Under dette punkt blev forslaget om en midlertidig kontingentforhøjelse på 100 kr./medlem/år i fire år fra 2020 behandlet sammen med bestyrelsens nye 5-årige vejstrategi, der konverterer grusvejene fra knust asfalt til lyst vejgrus og reetablerer asfaltvejene. Såvel vejstrategien som den midlertidige kontingentforhøjelse på 100 kr. blev vedtaget med et meget stort flertal.

  1. Valg af: formand, kasserer, bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant

John Stævngaard blev valgt som foreningens kasserer for 2 år.

Carsten Kristian Larsen og John Olesen blev valgt til bestyrelsen for 2 år.

Eigil Petersen blev valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år.

Christian Bredal blev valgt som revisor for 2 år.

Troels Kemp blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.

 

Derefter har bestyrelse og revision denne sammensætning:

Flemming J. Mikkelsen, formand, (valgt i 2018).

Ole Edlund Jensen, næstformand, (valgt i 2018).

John Stævngaard, kasserer, (valgt i 2019).

Karsten Meier, sekretær, (valgt i 2018).

Bjarne Thurø, (valgt i 2018).

Carsten Kristian Larsen, (valgt i 2019).

John Olesen, (valgt i 2019).

Eigil Petersen, bestyrelsessuppleant, (valgt i 2019).

Christian Bredal, revisor, (valgt i 2019).

Henrik Petersen, revisor, (valgt i 2018).

Troels Kemp, revisorsuppleant, (valgt i 2019).

  1. Eventuelt

Intet.

Marielyst, den 4. august 2019

Lars Stuckert                                     John Stævngaard                                     Flemming J. Mikkelsen

Dirigent                                                    Referent                                                                   Formand