Visninger: 1429

 

WIESESMINDEUDSTYKNINGENS VEJLAUG                             

 

Kære Grundejer

Så gik året 2017 – og Vejlauget begynder sin 35. sæson.

I april 2017 blev vejene grundigt renoveret , og de har holdt godt i sommeren og lidt ind i efteråret. Vejlauget har selv repareret en del huller.

Vore veje har i det sene efterår 2017 og de første måneder af 2018 været ret medtaget grundet et særdeles vådt efterår og vinter. Der er faldet rekord megen regn, så den sædvanlige efterårsrenovering i november /december måtte udskydes til 2018, og det har grundet den megen regn ikke været muligt udbedre vejene i de første måneder af 2018. Vejene vil i april måned 2018 blive grundigt renoveret. Vores vejentreprenør er Peter Petersen.

De fleste af vore veje er på trods af de vanskelige vilkår dog fortsat i rimelig stand, men på nogle enkelte strækninger er de noget medtagne. Huller kan desværre ikke undgås, under de givne omstændigheder med den megen regn, der også har været i perioden november til marts. Vi vil gerne opretholde og forbedre vejenes tilstand, hvorfor det fortsat er vigtigt at prioritere vejvedligeholdelsen højt.

Kontingentet for 2018 blev på generalforsamlingen besluttet til kr. 250.- pr. parcel. Og kontingentniveauet fastholdes i.v. på dette niveau, så længe tilskuddet fra Marielyst Grundejerforening er på det nuværende niveau.

Indbetal kontingentet for 2018 allerede nu, så vi har flest mulige penge til rådighed, når vejarbejdet skal i gang i april 2018.

Benyt vedlagte girokort pr. 1 april, eller indbetal via netbank til vor konto 3106-4170 525477

Husk at påføre Navn og Vejnummer som er angivet på girokortet.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til – i god tid – at indkalde til ordinær

                                                   GENERALFORSAMLING
                                 Søndag den 22. april 2018 kl. 10.00

Afholdes i vores udstykning i Lions Club´s hus
Skovfyrvej 43

AFSÆT DAGEN ALLEREDE NU !

I 2017 har 244 ud af 280 parceller tilsluttet sig vejlauget. Det er på samme niveau som i 2016.

Som tidligere besluttet på generalforsamlingen, uddeles referat fra generalforsamlingen ikke længere til alle grundejere.

Referatet er ophængt i de 2 informationsskabe i hver ende af Wiesesmindevej , hvor medlemmerne kan holde sig orienteret.

Vejlaugets generalforsamlingsreferater og regnskab lægges på Marielyst Grundejerforenings hjemmeside. Læs dem i stedet for på www.marielyst-grundejerforening.dk , under overskriften Vejlaug. Bestyrelsen vil fortsat kontakte nytilflyttede grundejere og orientere om vejlaugets arbejde.

Generalforsamlingen gav udtryk for stor tilfredshed med arbejdet med vores veje, og opfordrer alle til at tilslutte sig vejlauget.

Husk at meddele ejerskifte til kassereren. Fortæl den nye ejer om vejlauget, og at man bør tilslutte sig.

Der blev i 2017 udlagt grus og renoveret veje m.m. for godt 119.000.- kr. og der blev brugt ca.118 tons perlesten og 12 m3 lergrus og 6 m.3 betonsstabil. Der er opsat trafikdæmpende skilte med 20 km. hastighedsbrgrænsning og legende børn, som har virket godt, og markeringspæle ved vejbump er udskiftet.

Bestyrelsen reparerer løbende småhuller, når vejret tillader det, og 2 gange årligt bruges normalt vejentreprenør til en større gennemgang af vejene, hvis behov.

En del grundejere, der udlejer deres sommerhuse har endnu ikke har tilsluttet sig vejlauget. Udlejningshuse forårsager et større slid på vejene, og generalforsamlingen opfordrede kraftigt til, at de udlejere, der endnu ikke har tilsluttet sig vejlauget, bør vise loyalitet med de øvrige grundejere og tilslutte sig vejlauget.

Til bestyrelsen genvalgtes kasserer Finn Andersen, bestyrelsesmedlemmerne Tom Christensen og Erik Borup, suppleant Vibeke Borum, revisor Freddie Krighaar og revisorsuppleant Poul Borum.

Bestyrelsen ser således ud :

Formand Knud Jørgensen                   Næstformand Jørgen Skafte       Kasserer Finn Andersen  

Skovkovmærkevej 8                               Snebollevej 5                                        Snebærvej 39                    

tlf. 54858590/Mo. 23648698            tlf. 54132273                                      tlf. 33318816/Mo.26161944  

Bestyrelsesmedlem Erik Borup   Bestyrelsesmedlem Tom Christensen

Skovsyrevej 9 tlf. 54771414.         Skovsyrevej 1 tlf. 61150104 /Mo. 26939288

Revisorer er Jørgen Helm og Freddie Krighaar. Bestyrelsessuppleanter er Søren Thomsen og Vibeke Borum. Revisorsuppleant Poul Borum.

Fra generalforsamlingen viderebringes atter gode råd og henstillinger fra medlemmerne :

Skaf nye medlemmer – tal med din nabo om medlemskab.

 

Grav rende i vejkant, så vandet kan løbe væk fra vejbanen,

Løst grus fordeles med kost eller rive fra vejmidte og vej kant – ud i køresporet , så holder slidlaget bedre.

Hvis grundejer foranlediger skader på vejen eller rabatten, eksp.vis huller, dybe hjulspor eller anden skade, ved evt. byggeri, træfældning eller lignende, er grundejer forpligtet til selv at sikre retablering til hidtidigt niveau.

Den gennemsnitlige vejbredde er 3,5 m. Det er vigtigt, at vejene ikke bliver smallere, da udrykningskøretøjer og renovationskøretøjer skal kunne komme uhindret frem. Rabatter skal være friholdt for træer og buske.

Kommunen opfordrer hvert år grundejerne til at klippe beplantningen langs veje og stier.

Grundejerforeningen og kommunen har fokus på klipning af hegn og vedligeholdelse af rabatter.

Beplantning skal iflg. kommunens krav være beskåret ind til 1 m. fra skel, og hvis rabatten er under 1 m. , skal der beskæres helt ind til skel . Der skal være en frihøjde i hele vejens bredde på 4 m. og på stier og rabatter mindst 2.5.m. Såfremt beplantning rager ud på vejene, og klipning er påkrævet, har generalforsamlingen tidligere besluttet at vejlauget orienterer kommunen herom. Vær opmærksom på at grundejere, der har skel ud til en sti, er forpligtet til at holde stien passabel ved beskæring af ud – og nedhængende grene.

Ulovlige hegn/ plankeværker i skel og mod vej. Ofte spørges der på generalforsamlingen hertil. Vejlauget har ikke adkomst, og ønsker ikke at indgå i tvistigheder om hegn og plankeværker. Hovedreglen er levende hegn i skel og mod vej, og reglerne står i de servitutter, der påhviler grundene i området. Klager skal rettes til kommunen, der er behandlende myndighed herom.

Kvas ligger fortsat enkelte steder i skel, rabat eller på enkelte grunde. Brandmyndighederne påser dette, da det er ulovligt.

Det henstilles derfor, at man sørger for at kvas og grenbunker straks fjernes og bringes til grenpladsen på Godthåbs Alle

senest inden det tørre forår sætter ind. Det er forbudt at brænde kvas og andet affald af på grundene – hele året.

Parkering skal man have plads til på sin grund. Servitutterne foreskriver, at man inden for eget skel skal have plads til 2 parkerede biler.

Naboovervågning er en god forebyggelse af tyveri og hærværk. Se derfor altid til din nabos hus, når du er på landet.

Hvis der er sket indbrud eller sket anden skade – så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, der vil give ejeren besked.

Stilleveje/ vejbump. Der er generelt tilfredshed med de etablerede vejbump. De er lavet efter ønsker fra medlemmerne. Der er ikke ønsker om yderligere vejbump. Vi anser nu vejene for så sikre, at antallet af vejbump har et rimeligt niveau.

Hold hastigheden nede – pas på de legende børn. Bestyrelsen uddeler med mellemrum en henstilling til alle grundejere om at holde lav hastighed på vore veje – pas på de legende børn. - Den er også skrevet på tysk. Kør kun 20 km. i timen på vore veje.

Snefald. Snerydning i et sommerhusområde sker ikke. Kommunen rydder kun ganske få gennemgående offentlige veje. Hvis man har behov for at få ryddet sne, er det på grundejerens eget initiativ og ansvar. Vejlauget varetager ikke snerydning. Man kan ringe til en af de lokale entreprenører. Generalforsamlingen har tidligere drøftet snerydning i vores sommerhusområde, og har i enighed tilkendegivet, at der ikke af vejlauget skal fortages snerydning. Det er grundejernes eget ansvar. Grundejerforeningen foranstalter heller ikke snerydning.

                            HUSK AT BETALE BIDRAGET FOR ÅR 2018

                                 KR: 250.- ALLEREDE NU.

Venlig hilsen

bestyrelsen

Bilag 1 stk. : indeholdende regnskab 2017 og dagsorden samt indkaldelse til generalforsamling 22. april 2018.